Pomoc związana z wystąpieniem suszy lub powodzi - szkody dotyczące chowu lub hodowli ryb słodkowodnych w stawach rybnych

Agencja będzie udzielała pomocy podatnikom podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których w 2018 r. wystąpiła susza lub powódź.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Wnioski będzie można składać w terminie: 14-28 września 2018 r.

Formularz wniosku zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę hodowcy ryb.

Pomoc będzie udzielana podatnikowi podatku rolnego, który:

  • w 2018 roku prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii,
  • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2016 oraz rok 2017, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli

Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rybołówstwie udzielanej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis),
  • oświadczenie wnioskodawcy o powierzchni stawu zarybionego, na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej,
  • oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za rok 2016 oraz rok 2017,
  • kserokopię nakazu płatniczego podatku rolnego za 2018 r. wystawionego przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia stawu zarybionego.

Podstawa prawna: § 13s rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) - zmiana opublikowana w Dz. U. poz.1483

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: info@arimr.gov.pl