Publikacje w prasie - ogłoszenia o współpracy

Wybór najkorzystniejszej oferty na "Publikację maksymalnie 8 jednostronicowych artykułów w tygodniku opiniotwórczym"

Uprzejmie informujmy, że otrzymaliśmy 4 oferty na "Publikację maksymalnie 8 jednostronicowych artykułów w tygodniku opiniotwórczym".

Oferta Krajowej Rady Izb Rolniczych nie spełniła kryterium minimalnego nakładu, który określono na 100 tys. egz. Trzy pozostałe oferty spełniły to kryterium i zgodnie z poniższym wzorem uzyskały następującą liczbę punktów:

Tytuł

Cena ofert

Nakład

Razem

Newsweek

40,66%

19,40%

60,06%

Polityka

58,09%

20,00%

78,09%

wSieci

80,00%

17,42%

97,42%

 

Oferta = (Cn/Cob)*80% + (Nob/Nmax)*20%

Gdzie:
Cn – cena najniższa brutto
Cob – cena oferty badanej
Nonb – nakład oferty badanej
Nmax – nakłada najwyższy

Najwyższą ocenę 97,42% uzyskała oferta tygodnika "wSieci".

Dziękujemy za przesłane oferty.

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia: 27.02.2017
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017 14:26