Patronaty Prezesa ARiMR

ZASADY OBEJMOWANIA PATRONATEM HONOROWYM PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 1. Patronat honorowy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z realizacją zadań służących wspieraniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
 2. Patronat może być przyznany wyłącznie przedsięwzięciom o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 3. W odniesieniu do przedsięwzięć cyklicznych konieczne jest wystąpienie o przyznanie patronatu dla każdej edycji.
 4. Patronat honorowy nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezesa ARiMR oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.
 5. Patronat honorowy nie może być przyznany przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, reklamowym lub lobbystycznym. Patronatem honorowym nie są obejmowane: publikacje, wydawnictwa, statutowa działalność stowarzyszeń, fundacji, związków lub innych organizacji.
 6. Decyzja Prezesa w sprawie objęcia patronatem honorowym ma charakter uznaniowy.
 7. Odmowa przyznania patronatu honorowego nie wymaga uzasadnienia.
 8. W przypadku przyznania patronatu organizator zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów informacyjno-promocyjnych poprzez zamieszczenie logotypu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym Prezesa ARiMR. Ponadto przyznanie patronatu wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad (otwórz).
 9. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym  Prezesa ARiMR. Do wniosku należy dołączyć program oraz regulamin przedsięwzięcia; w razie konieczności Agencja może wystąpić do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad (otwórz).
 10. Wniosek o objęcie patronatem honorowym powinien być złożony nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Kancelarii Agencji. Niedotrzymanie tego terminu może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w szczególnych przypadkach.
 11. Wniosek należy przesłać pocztą na adres:

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Biuro Prasowe
  ul. Poleczki 33
  02-822 Warszawa

 12. Informacja o decyzji Prezesa w sprawie przyznania lub odmowy przyznania patronatu jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej.
 13. Od decyzji o odmowie udzielenia patronatu nie przysługuje tryb odwoławczy.
 14. W szczególnych przypadkach Prezes może unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu. O fakcie odebrania patronatu wnioskodawca jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym  Prezesa ARiMR - otwórz

Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania z przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Prezesa ARiMR - otwórz