Ptasia grypa: wsparcie finansowe dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu

KOMUNIKAT Prezesa ARiMR z dnia 7.08.2019 r.

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1066), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dla wnioskowanej liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków ustala się następujące współczynniki redukcji:

Lp.

Gatunek drobiu

Współczynnik redukcji

1.

Kury nioski (objęte kodem CN 0105 94 00)

-

2.

Brojlery kurze (objęte kodem CN 0105 94 00)

0,9364

3.

Kaczki rzeźne (objęte kodem CN 0105 99 10)

-

4.

Gęsi rzeźne (objęte kodem CN 0105 99 20)

-

5.

Gęsi reprodukcyjne (objęte kodem CN 0105 99 20)

-

6.

Indyki (objęte kodem CN 0105 99 30)

0,8521

Na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1066), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że łączna kwota zapotrzebowania na środki finansowe wynikająca z rozpatrzonych wniosków nie przekracza kwoty dostępnych środków finansowych na mechanizm, w związku z tym, nie ustala się współczynnika przydziału wsparcia.


Wsparcie dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty spowodowane czasowym wyłączeniem gospodarstwa z produkcji drobiarskiej w następstwie zastosowania środków zdrowia zwierząt i środków weterynaryjnych, określonych w unijnych i krajowych przepisach prawnych, wprowadzonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie od 3 grudnia 2016 r. do 16 marca 2017 r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1066) Prezes ARiMR informuje, iż od 15 czerwca 2019 r. do 8 lipca
2019 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu czasowego wyłączenia gospodarstwa z produkcji drobiu na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przedmiotowe wsparcie udzielane jest w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach  jaj i mięsa drobiowego, ustanowionych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce
(Dz. U. L 255 z 11.10.2018, s.7).

O wsparcie może ubiegać się producent rolny, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1853), zwany dalej „producentem rolnym”, który:

 1. prowadził gospodarstwo:

  •  w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r., w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • które znajdowało się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wyznaczonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, określonym w krajowych i unijnych przepisach, wymienionych w załączniku rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1507, i wobec którego zastosowano środki w zakresie zdrowia zwierząt i środki weterynaryjne, o których mowa w tych przepisach,
  • w odniesieniu do którego, w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, powiatowy lekarz weterynarii w drodze decyzji administracyjnej wydał nakaz zabicia drobiu lub poddania go ubojowi, a zabicie bądź ubój drobiu miało miejsce w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r. 
   (wsparcie nie przysługuje, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazał, w drodze decyzji, zabicie lub ubój drobiu oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu, tj. w przypadku, gdy producent nie stosował się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych w związku ze zwalczaniem grypy ptaków)

 2. z tytułu wnioskowanych szkód, nie ubiega się albo nie przyznano mu wsparcia z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu UE.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

Do wniosku należy załączyć:

 1. kopię decyzji administracyjnej, wprowadzającej nakaz zabicia drobiu lub poddania go ubojowi;
 2. kopię decyzji wygaszającej decyzję wyznaczającą gospodarstwo jako ognisko ptasiej grypy - w przypadku gdy gospodarstwo objęte wnioskiem było wyznaczone jako ognisko choroby;
 3. dokumenty potwierdzające liczbę sztuk drobiu zabitego lub poddanego ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, za które uważa się w szczególności:
  a) kopię decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1967), przyznającej odszkodowanie za drób zabity lub poddany ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej wraz z kopią protokołu szacowania zwierząt sporządzonego przed jej wydaniem – o ile odszkodowanie zostało przyznane, lub

  b) kopie dokumentu z rzeźni o zabiciu drobiu lub poddaniu go ubojowi, lub

  c) kopie dokumentów potwierdzających odbiór z gospodarstwa drobiu zabitego z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej oraz dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie (utylizację) drobiu zabitego z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, lub

  d) dokumenty inne niż wskazane w pkt 3 lit. a  ̶  c, na podstawie których można stwierdzić liczbę sztuk drobiu zabitego lub poddanego ubojowi;
 4. kopię dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii na ponowne utrzymywanie drobiu w gospodarstwie – w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona;
 5. kopię dokumentu o dokonaniu wpisu rodu hodowlanego lub stada reprodukcyjnego do księgi hodowlanej lub dokonaniu wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców, wydanego przez podmiot prowadzący odpowiednio księgę lub rejestr na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – w przypadku, gdy producent rolny ubiega się o wsparcie finansowe w odniesieniu do gęsi reprodukcyjnych objętych kodem CN 0105 99 20;
 6. oświadczenie producenta rolnego, że z tytułu szkód w produkcji drobiu poniesionych w następstwie zastosowania środków zdrowia zwierząt i środków weterynaryjnych, o których mowa w krajowych i unijnych przepisach wymienionych w załączniku do rozporządzenia 2018/1507 i ustanawiających obszary zapowietrzone i zagrożone, w związku z wystąpieniem w okresie od 3 grudnia 2016 r. do 16 marca 2017 r. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, nie ubiega się albo nie przyznano mu wsparcia finansowego z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej (wzór oświadczenia do wykorzystania udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR);
 7. odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, lub kopie tych dokumentów – w przypadku gdy producent rolny ubiegający się o wsparcie jest spadkobiercą;
 8. zgodę pozostałych współposiadaczy na udzielenie wsparcia Wnioskodawcy – w przypadku gdy Wnioskodawca jest współposiadaczem gospodarstwa (wzór zgody do wykorzystania udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR).

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokumenty wymienione w pkt 1 oraz pkt 6.

Ponadto, do wniosku należy załączyć dokumenty wymienione w pkt 2, 4, 5, 7 i 8, o ile zostały wydane, w zależności od zaistniałej sytuacji w gospodarstwie, dla którego składany jest wniosek.

Dokument wymieniony w pkt 5 powinien dotyczyć gęsi reprodukcyjnych zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii.

Wymóg załączenia do wniosku dodatkowych dokumentów, tj. dokumentu wymienionego w pkt 2 oraz przynajmniej jednego z dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. a-d, wynika z obowiązku ustalenia przez ARiMR liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w wymaganym okresie.

wzór oświadczenia - otwórz, o którym mowa w pkt 6

wzór zgody - otwórz, o której mowa  w pkt 8

Przy ustalaniu kwoty wsparcia uwzględniane są następujące gatunki drobiu:

 1. kury nioski objęte kodem CN 0105 94 00;
 2. brojlery kurze objęte kodem CN 0105 94 00;
 3. kaczki rzeźne objęte kodem CN 0105 99 10;
 4. gęsi rzeźne objęte kodem CN 0105 99 20;
 5. gęsi reprodukcyjne objęte kodem CN 0105 99 20;
 6. indyki objęte kodem CN 0105 99 30.

Kwotę należnego wsparcia w odniesieniu do gospodarstwa ustala się w oparciu o:

 • liczbę sztuk drobiu poszczególnych gatunków, zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r.;
 • liczbę dni podlegających wsparciu;
 • ryczałtową stawkę za dzień za sztukę określoną dla poszczególnych gatunków drobiu.

Ryczałtowe stawki wsparcia oraz maksymalne liczby zwierząt do objęcia wsparciem w ramach mechanizmu, w odniesieniu do poszczególnych gatunków drobiu, wynoszą:

 1. 0,05047332 zł za dzień za kurę nioskę  - do maksymalnie 186 598 szt. zwierząt;
 2. 0,0727158 zł za dzień za brojlera kurzego - do maksymalnie 474 567 szt. zwierząt;
 3. 0,0919641 zł za dzień za kaczkę rzeźną - do maksymalnie 246 131 szt. zwierząt;
 4. 0,10779048 zł za dzień za gęś rzeźną - do maksymalnie 4 622 szt. zwierząt;
 5. 1,50307836 zł za dzień za gęś reprodukcyjną - do maksymalnie 55 307  szt. zwierząt;
 6. 0,28487484 zł za dzień za indyka - do maksymalnie 485 343 szt. zwierząt.

Wsparcie udzielane w ramach mechanizmu „Nadzwyczajne środki wspierania rynku
w sektorze jaj i mięsa drobiowego” finansowane jest w 50 % z budżetu Unii Europejskiej oraz w 50 % ze środków krajowych.

Maksymalna kwota wsparcia udzielonego w ramach mechanizmu, jaka może być sfinansowana z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1,411 mln EUR.

W przypadku gdy z rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia wynika, że łączna liczba zwierząt danego gatunku drobiu, kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jest większa niż maksymalna liczba zwierząt tego gatunku jaka może zostać objęta wsparciem, Prezes ARiMR, w terminie 30 dni od dnia zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, ustala współczynnik redukcji wnioskowanej liczby sztuk drobiu danego gatunku i niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o wysokości ustalonego współczynnika.

W przypadku, gdy z rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia wynika, że łączna kwota zapotrzebowania na środki finansowe przekracza kwotę dostępnych środków, tj. maksymalną kwotę jaka może zostać sfinansowana z budżetu UE, powiększoną o środki krajowe, Prezes Agencji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, ustala współczynnik przydziału wsparcia i niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o wysokości tego współczynnika.

Wsparcie udzielane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego ubiegającego się o wsparcie.

Środki finansowe z tytułu wsparcia wypłaca się w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej, o udzieleniu wsparcia, lecz nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące:

 • sposobu wypełniania i składania wniosków o udzielenie wsparcia,
 • sposobu ustalania liczby dni podlegających wsparciu oraz zasad wyliczania należnej kwoty wsparcia,

zamieszczone są w Instrukcji wypełniania wniosku udostępnionej na stronie internetowej ARiMR.