Zasady składania Powiadomień

Powiadomienie i współczynniki przydziału:
1. Organizacja producentów i producent indywidualny, zainteresowani uczestnictwem w niniejszym mechanizmie, składają do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Powiadomienia o zamiarze dokonania operacji wycofania z rynku produktów, w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów do dnia, w którym ilości określone dla danych produktów nie zostaną wyczerpane lub do dnia 30 czerwca 2018 r., w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej.

  • Powiadomienie o zamiarze dokonania operacji wycofania z rynku produktów należy złożyć na formularzu (PW-1/596) udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej lub w Oddziałach Regionalnych lub w Biurach Powiatowych ARiMR.
  • W celu prawidłowego wypełnienia formularza Powiadomienia należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Powiadomienia (IP-1/596) również dostępną jak powyżej.

Powiadomienia przyjmowane są w godzinach pracy danego Oddziału Regionalnego Agencji.

Za datę złożenia Powiadomienia (.....) rozumie się:

- w przypadku złożenia powiadomienia osobiście (lub przez upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia osobę) - datę jego złożenia w kancelarii Oddziału Regionalnego Agencji,

- w pozostałych przypadkach, tj. przesłania pocztą elektroniczną - datę jego wpływu do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji w godzinach pracy Oddziału Regionalnego.

Powiadomienia złożone przed ww. terminem nie podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia. Potwierdzeniem złożenia Powiadomienia jest pieczątka wpływu do kancelarii Oddziału Agencji.
Powiadomienia złożone po dniu, w którym określone ilości zostaną wyczerpane lub po terminie 30 czerwca 2018 r., w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej, nie podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.

Powiadomienie, składa się nie później niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia operacji wycofania z rynku.

Powiadomienie może złożyć organizacja producentów owoców i warzyw, która posiada wpis do Rejestru uznanych organizacji producentów, prowadzonego przez Prezesa Agencji oraz realizuje program operacyjny.
Producent, który jest członkiem organizacji producentów owoców i warzyw, która złożyła Powiadomienie - nie może złożyć Powiadomienia, jako producent indywidualny.

Dane w Powiadomieniu powinny być zgodne z danymi, jakie zostały podane we Wniosku o 2 wpis do ewidencji producentów (EP). W przypadku, gdy dane dotyczące podmiotu są inne niż dane w EP, uczestnik mechanizmu powinien niezwłocznie zgłosić aktualizację danych do właściwego Biura Powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych będzie powodował konieczność składania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach odmowę przyznania wsparcia w ramach ww. mechanizmu.

Ilość produktu/ produktów, wynikająca z powiadomienia nie może przekroczyć limitu:

  1. 20 000 ton - w przypadku organizacji producentów owoców i warzyw,
  2. 200 ton - w przypadku producenta owoców i warzyw niebędącego członkiem organizacji producentów,

dla danego podmiotu, zadeklarowana we wszystkich złożonych przez ten podmiot powiadomieniach.

Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli łączna ilość produktów wynikająca ze złożonego Powiadomienia przekracza odpowiedni limit, wskazany powyższej, uznaje się, że łączna ilość produktów wynikająca z tego Powiadomienia jest równa odpowiedniemu limitowi, a ilość danego rodzaju produktu wynikająca z tego Powiadomienia jest równa iloczynowi ilości tego produktu oraz stosunku odpowiedniego limitu do łącznej ilości produktów wynikającej z tego Powiadomienia.

Jeżeli w złożonym Powiadomieniu wskazane są zarówno produkty nieobjęte wsparciem jak i produkty objęte wsparciem w ramach niniejszego mechanizmu, Powiadomienie podlega weryfikacji tylko w odniesieniu do produktów objętych wsparciem, tj. o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów.

Jeżeli ten sam podmiot złożył więcej niż jedno Powiadomienie, zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów, obliczenie w zakresie limitu stosuje się odpowiednio do Powiadomienia, którego złożenie spowodowało przekroczenie odpowiedniego limitu, z tym, że obliczając łączną ilość produktów oraz ilość danego rodzaju produktu, które uznaje się za wynikające z tego Powiadomienia, zamiast wpisanego limitu uwzględnia się różnicę między tym limitem a łączną ilością produktów wynikającą z poprzednio złożonych przez ten podmiot Powiadomień.

Jeżeli ilość danego rodzaju produktu wynikająca z Powiadomienia w przeliczeniu na powierzchnię uprawy, z której pochodzi ten produkt, jest większa od odpowiedniego dla tego produktu maksymalnego plonu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów uznaje się, że ilość ta jest równa iloczynowi powierzchni uprawy, z której pochodzi ten produkt i odpowiedniego dla tego produktu maksymalnego plonu określonego w ww. załączniku nr 1.

Uwaga:
W przypadku, gdy producent owoców składający Powiadomienie, na zgłoszonej w Powiadomieniu działce i dla danego produktu, poniósł stratę/szkodę w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, to ilość produktu zgłoszona w Powiadomieniu powinna uwzględniać tę stratę/szkodę, co oznacza że pomimo jej poniesienia producent mógł wyprodukować z danej działki zgłoszoną w Powiadomieniu ilość danego produktu.

We wszystkich przypadkach dotyczących producentów owoców, którzy złożyli Powiadomienia a jednocześnie zgłosili do ARiMR poniesione straty/szkody powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych na działkach i dla produktów zadeklarowanych w Powiadomieniach, przeprowadzona zostanie szczegółowa weryfikacja możliwości uzyskania danego plonu, tj. ilości produktu zgłoszonej w Powiadomieniu.

2. W dniu, w którym suma ilości produktów wynikających z Powiadomień przekroczy ilość, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  • zakończeniu przyjmowania Powiadomień dotyczących operacji obejmujących odpowiednią grupę produktów;
  • wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z Powiadomień złożonych w tym dniu oraz w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień.

a) Powiadomienia złożone po dniu, o którym mowa powyżej, nie podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.

Współczynnik przydziału stanowi iloraz różnicy między ilością, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, a sumą ilości produktów wynikających z Powiadomień złożonych przed piątym dniem poprzedzającym dzień, o którym mowa w pkt 2, oraz sumy ilości produktów wynikających z Powiadomień złożonych w tym dniu oraz w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień.

b) Do objęcia operacją kwalifikuje się ilość produktów wynikająca z Powiadomienia, przy czym w przypadku operacji objętej Powiadomieniem złożonym w dniu, o którym mowa w pkt 2, albo w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień, do objęcia tą operacją kwalifikuje się ilość produktów stanowiąca iloczyn ilości produktów wynikającej z tego Powiadomienia oraz współczynnika przydziału.

W przypadku, gdy okres, w którym przyjmowane będą Powiadomienia będzie dłuższy niż sześć dni, współczynnik przydziału będzie miał zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Powiadomień, które zostały złożone w ostatnich sześciu dniach ich przyjmowania. Jeżeli okres, w którym będą składane Powiadomienia nie przekroczy sześciu dni, współczynnik przydziału ma zastosowanie do wszystkich Powiadomień.

c) W przypadku gdy, producent indywidualny/organizacja producentów nie wykorzystają ilości produktów zaplanowanych do wycofania, zobowiązani są do przekazania do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji Informacji o ilości produktów, których nie będą wycofywać w ramach złożonego Powiadomienia, wskazując jaka ilość nie zostanie przez nich wykorzystana. Informację należy przekazać do właściwego Oddział Agencji nie później niż do dnia 20 marca 2018 r.