Zasady dla uczestników mechanizmu: Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców

I.    Beneficjenci wsparcia:

1) organizacja producentów owoców i warzyw, uznana na podstawie odrębnych przepisów i realizująca program operacyjny, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, dalej nazywana organizacją producentów;

2) producent owoców niebędący członkiem organizacji producentów, o której mowa w pkt 1, będący producentem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853), który: posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym prowadzi uprawę owoców w gruncie, a powierzchnia działki rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na której prowadzi daną uprawę, wynosi co najmniej 0,1 ha, dalej nazywany producentem indywidualnym.

II. Wsparcie obejmuje:

operacje wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji lub operacje wycofania z rynku na inne przeznaczenie - produktów wymienionych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2018, poz. 82) – zwane dalej rozporządzeniem Rady Ministrów; przeprowadzone w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia, w którym ilości, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów zostaną wyczerpane, lub do dnia 30 czerwca 2018 r., w zależności od tego, która z tych dat następuje wcześniej, jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 2017/1165.

Produkty podlegające wycofaniu muszą zostać wycofane z rynku do dnia 30 czerwca 2018 r. z zastrzeżeniem zapisów art. 1 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/1165, z których wynika możliwość zmiany lub uchylenia podstawy prawnej funkcjonowania przedmiotowego mechanizmu w przypadku zmiany sytuacji w zakresie przywozu niektórych produktów z Unii do Rosji przed dniem 30 czerwca 2018 r.

Wsparcie finansowe w ramach niniejszego mechanizmu może być przyznane organizacjom producentów, nawet jeżeli nie przewidują one operacji wycofania produktów z rynku w swoich programach operacyjnych.
W przypadku organizacji producentów nie ma zastosowania:

 1. ograniczenie  w wysokości 5% wielkości produkcji sprzedanej, o którym mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 i art. 45 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/891, w odniesieniu do produktów objętych niniejszym mechanizmem.
 2. art. 32 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/891,
 3. ograniczenia wydatków (pułapy), o których mowa w art. 33 ust. 3 akapit czwarty  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz art. 34 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/891.

III. Produkty i ilości produktów podlegające wsparciu:

Mechanizm WPR Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców obejmuje poniższe produkty, przeznaczone do spożycia jako świeże, których maksymalna ilość podlegająca wsparciu wynosi odpowiednio:

 • 77 565 ton - łącznie jabłka kod CN 0808 10 oraz gruszki kod CN 0808 30;
 • 510 ton - brzoskwinie kod CN 0809 30;
 • 425 ton – śliwki kod CN 0809 40 05.

1. Wycofywane z rynku produkty muszą spełniać minimalne wymagania jakościowe. Jeżeli dla wycofywanego produktu istnieje norma handlowa, o której mowa w tytule II "Klasyfikacja produktów" rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011, produkt wycofany z rynku powinien być zgodny z w/w normami z wyjątkiem przepisów dotyczących prezentacji i oznakowania produktów (organizacji producentów lub producenta indywidualnego).

2. Jeżeli dla danego produktu nie istnieje norma handlowa, produkty wycofane z rynku muszą spełnić minimalne wymagania, o których mowa w art. 15, określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 2017/892, tj.:
1) produkty muszą być:

 • całe,
 • zdrowe, nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia,
 • czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,
 • praktycznie wolne od szkodników oraz od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki,
 • wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,
 • wolne od obcych zapachów lub smaków;
 • dostatecznie rozwinięte i dojrzałe, zgodnie z rodzajem;
 • charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego.

2) Wycofywany produkt w ramach bezpłatnej dystrybucji oraz innego przeznaczenia musi posiadać Świadectwo zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

IV.    Stawki wsparcia:

Wysokość maksymalnych stawek wsparcia oraz sposób wyliczenia pomocy finansowej określają przepisy:

a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, str. 57—91) – zwane dalej RWK_2017/892;

b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, str. 4 - 56) - zwane dalej RDK_201/891;

c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców (Dz. Urz. UE L 170 z 01.07.2017 r. str. 31-46) – zwane dalej RDK_ 2017/1165.

Tabela: Maksymalne kwoty wsparcia na operacje wycofania z rynku, o których mowa w art. 5 i 6  rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/1165.

Lp.

Produkt

Maksymalna stawka
wsparcia EUR/100kg

Bezpłatna dystrybucja

Inne przeznaczenie

1.     

Jabłka - kod CN 0808 10;

16,98

13,22

2.     

Gruszki - kod CN 0808 30;

23,85

15,90

3.     

Śliwki -  kod CN 0809 40 05;

34,00

20,40

4.     

Brzoskwinie -  kod CN 0809 30.

26,90

26,90


Przysługująca wysokość stawek wsparcia dla operacji wycofania z rynku:

 • na bezpłatną dystrybucję w przypadku producenta indywidualnego i organizacji producentów wynosi 100% (art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 akapit 1  rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/1165);
 • na inne przeznaczenie odpowiednio w przypadku:

  • organizacji producentów 75% (art. 5 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/1165);
  • producenta indywidualnego 50% (art. 6 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/1165);

maksymalnych kwot wsparcia określonych odpowiednio w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/1165.

V.    Operacje wycofania produktów z rynku:

1. Bezpłatna dystrybucja – zgodnie z art. 34 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zw. z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów oznacza wycofanie z rynku owoców, których przekazanie odbywa się do uznanych przez państwo członkowskie:

a) organizacji charytatywnych i fundacji, do wykorzystania w ich działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym, w szczególności w związku z tym, że osoby te nie posiadają środków utrzymania, przy czym w ramach mechanizmu "Dalsze kryzysowe wsparcie producentów owoców" organizacja taka musi dodatkowo posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z poźn. zm.), zwana dalej "OPP",
lub

b) innych jednostek organizacyjnych takich jak: szkoły, placówki oświatowe, oświatowo-wychowawcze, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, zespoły szkół (zarządzane lub zatwierdzone przez właściwe organy państwa), obozy, kolonie dla dzieci, domy dziecka, szpitale, domy spokojnej starości, domy opieki społecznej, zakłady i zespoły opieki zdrowotnej, zakłady karne, areszty śledcze, itp.

Ilości produktów otrzymanych przez ww. jednostki w ramach bezpłatnej dystrybucji nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała, mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.

W przypadku wycofania produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji na opakowaniu produktów należy umieścić godło europejskie oraz napis Produkty przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2017/1165].

Dla produktów wycofanych na inne przeznaczenie nie ma zastosowania oznakowanie opakowania.
Przykładowe wzory oznakowania opakowania produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji (wersja kolorowa i czarno-biała):

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2017/1165].

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2017/1165].

2. Inne przeznaczenie oznacza przekazanie produktów wycofanych z rynku na:
a) pasze dla zwierząt znajdujących się:

 • w gospodarstwach rolnych,
 • w ogrodach zoologicznych,
 • w parkach narodowych i parkach krajobrazowych,
 • w rezerwatach przyrody,
 • na terenach obwodów łowieckich, jeżeli zwierzęta te są przedmiotem gospodarki łowieckiej,

lub

b) podmiotowi prowadzącemu biogazownię z przeznaczeniem na cele energetyczne, wpisanemu do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR (rejestr dostępny jest na stronie: www.kowr.gov.pl .

Produkty wycofywane w ramach innego przeznaczenia muszą spełniać wymogi określone przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2016 r., poz. 203). W tym celu, oznacza się albo zabezpiecza się je w sposób uniemożliwiający wprowadzenie ich do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji przez:

1. umieszczenie informacji wskazującej, że owoce nie są przeznaczone do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji w widocznym miejscu na opakowaniu owoców i warzyw lub w przypadku owoców i warzyw nieopakowanych - w bezpośrednim ich sąsiedztwie;

2. trwałe pozbawienie ich jakości handlowej polegające na wykonaniu w obecności wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jednej z następujących czynności:

a.    rozdrobnienie,
b.    zmiażdżenie,
c.    wielokrotne przesypanie,
d.    zastosowanie środków chemicznych trwale barwiących lub zmieniających zapach na nieswoisty, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Potwierdzeniem przekazania produktów wycofanych z rynku odbiorcy, jest wystawione przez odbiorcę danego produktu, Świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku (S-1/597) - dokument, na którym odbiorca potwierdza odbiór określonych produktów. Świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku stanowi załącznik do Wniosku o wsparcie (W-1/597).

Po otrzymaniu produktów odbiorca sporządza Świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla odbiorcy produktu, dwa dla podmiotu wycofującego z rynku dany produkt.

Formularz Świadectwa (S-1/597) - otwórz

VI. Zwrot kosztów za sortowanie i pakowanie oraz za koszty transportu dla operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję:

1. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 2017/892, koszty sortowania i pakowania owoców wycofanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji kwalifikują się do wsparcia w wysokości stawki ryczałtowej określonej w załączniku V do ww. rozporządzenia wykonawczego, w przypadku produktów w opakowaniach jednostkowych o masie netto nieprzekraczającej 25 kilogramów.

2. Zgodnie z art. 16  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 2017/892, koszty transportu w przypadku bezpłatnej dystrybucji wszystkich produktów wycofanych z rynku kwalifikują się do wsparcia na podstawie stawek ryczałtowych, ustalonych w oparciu o odległości między miejscem wycofania a miejscem dostawy określone w Załączniku IV do ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE). Dodatek do transportu chłodniczego przysługuje w sytuacji, w której udowodnione zostanie faktyczne wykorzystanie takiego transportu – w tym celu zastosowany środek transportu powinien mieć w dowodzie rejestracyjnym stosowną adnotację. Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 23 i pkt. 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007 r., Nr 137 poz. 968 z późn. zm.) dowód rejestracyjny zawiera dane dotyczące rodzaju pojazdu zgodnie z klasyfikacją, natomiast kwestię możliwości chłodniczych reguluje oznaczenie w rubryce "Przeznaczenie", zgodnie z klasyfikacją.

3. W przypadku realizowania operacji wycofania produktów na inne przeznaczenie producentowi nie przysługuje zwrot kosztów transportu oraz kosztów sortowania i pakowania owoców wycofanych z rynku.

VII.    Odbiorcy wycofywanych produktów:

1. Odbiorca produktów wycofywanych w ramach operacji wycofania z rynku powinien być wpisany do:

a) rejestru uznanych organizacji charytatywnych i innych uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych, dostępnego na stronie internetowej Agencji, przy czym w przypadku uznanej organizacji charytatywnej, z uwagi na treść § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów musi posiadać ona status Organizacji Pożytku Publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – status ten należy zweryfikować poprzez pobranie na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z elektronicznego systemu KRS (dostępnego pod adresem https://ems.ms.gov.pl/) wydruku dotyczącego wskazanego odbiorcy, zawierającego stosowną informację w Dziale 1, Rubryce 1 lub

b) rejestru wytwórców biogazu rolniczego, prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR (dostępnego pod adresem: www.kowr.gov.pl),

W związku z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, odpis (lub weryfikowalny wydruk) z KRS jest jedynym dokumentem, który może świadczyć o posiadaniu przez organizację charytatywną statusu organizacji pożytku publicznego. Inne dokumenty nie mogą być akceptowane.

2. Potwierdzeniem przekazania produktów wycofanych z rynku jest wystawione przez odbiorcę danego produktu, Świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku. Świadectwo jest załącznikiem do wniosku o przyznanie wsparcia i powinno zostać złożone wraz z wnioskiem. W celu sporządzenia Świadectwa (..) należy pobrać Formularz Świadectwa potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku, o symbolu: S-1/597.

3. Odbiorca zobowiązany jest, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503), do prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem  otrzymanych owoców i w ramach niniejszego mechanizmu zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.). Dokumentacja ta, stanowiąca dowód prawidłowości rozdysponowywania otrzymanych produktów, musi zawierać co najmniej:

a) Dane pozwalające na prześledzenie drogi dystrybucji od producenta do ostatecznego odbiorcy. Imię i nazwisko / nazwę podmiotu wycofującego produkt, jego adres, nazwę produktu, masę netto oraz informację dotyczącą dokumentu potwierdzającego przyjęcie produktu, z uwzględnieniem zasad prowadzenia gospodarki magazynowej stosownie do przepisów ww. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym w zakresie poprawnego rejestrowania obrotu towarami przy pomocy, np. dokumentów WZ, PZ, korekty magazynowej.
    
b) Dane ostatecznych odbiorców (podopiecznych, uczniów, wychowanków), tj. informację potwierdzającą wydanie produktu dla ostatecznego odbiorcy, umożliwiającą potwierdzenie jego tożsamości (Imię i nazwisko / nazwa; adres), wraz z ilością przypadającą na poszczególne osoby oraz daty odbioru przedstawione w sposób umożliwiający weryfikację pochodzenia wydanych produktów. Odbiorca, który podpisał Świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku musi zapewnić, że stosowna ewidencja będzie prowadzona i odpowiada za prawidłowe rozdysponowanie przekazanych mu produktów do końcowego odbiorcy – osób uprawnionych.

c) Wskazanie podstawy wydania produktu, dla podmiotów do których produkty są przekazywane celem bezpłatnej dystrybucji, należy wskazać informację o sposobie weryfikacji uprawnienia do otrzymania odebranych produktów – odpowiednio dla obu grup wskazanych w art. 34 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zw. z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r., tj.:

 • w przypadku organizacji charytatywnych – osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) do korzystania z pomocy społecznej – w przypadku bezpośrednich podopiecznych organizacji charytatywnej będącej organizacją pożytku publicznego,
 • w przypadku innych jednostek – dzieci regularnie uczęszczających do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych lub średnich, a także bezpośrednich wychowanków lub podopiecznych obozów wypoczynkowych dla dzieci, domów spokojnej starości, szpitali oraz osób przebywających w zakładach karnych – w przypadku osób, którym przekazuje wycofane produkty inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna.

W przypadku wycofania produktów na inne przeznaczenie, reguły ewidencyjne stosuje się odpowiednio.
Tabela:  przykładowa ewidencja wydawania produktów wycofywanych w ramach bezpłatnej dystrybucji (wzór listy potwierdzającej rozdysponowanie produktów)

Odbiorca

Nazwa i adres (pieczątka)

np. przedszkola, szkoły, organizacji, instytucji, MOPS

Producent dostarczający produkty:

Nazwa i adres…

Dokument potwierdzający wydanie produktu (nazwa dokumentu, np. WZ);

Data wystawienia

Dokument potwierdzający przyjęcie produktu (nazwa dokumentu np. PZ);

Data wystawienia

 

 

L.p.

Masa produktu netto (kg)

Nazwa / rodzaj produktu

Imię i nazwisko odbiorcy[1]

Ilość osób w gospodarstwie domowym[2]

Podstawa zakwalifikowania do otrzymania pomocy[3]

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

kg

 


1 Jednostki takie jak zakłady karne, areszty śledcze, a także Zakłady Opieki Zdrowotnej lub inne realizujące świadczenia szpitalne (jednostki prowadzące wewnętrzną ewidencję towarową dla ściśle ustalonej liczby podopiecznych) nie muszą prowadzić kolejnej ewidencji.

2 Nie dotyczy wycofania na inne przeznaczenie.

3 Dotyczy tylko uznanych organizacji charytatywnych posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego dokonujących rozdysponowania w ramach ich działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymania pomocy jest uznane w prawie krajowym.
Odpowiednio dla:
a) uznanych organizacji charytatywnych posiadających status OPP – zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej – przykładowo ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność.
b) innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych (szkół, przedszkoli, żłobków, domów spokojnej starości itp.) wskazanie, że odbiorca jest – przykładowo – podopiecznym, wychowankiem, pensjonariuszem, uczniem. W przypadku wycofania na inne przeznaczenie, wskazać należy przeprowadzoną operację – wówczas ewidencja powinna zawierać podpis osoby odpowiedzialnej za zagospodarowanie produktu.

4. Odbiorca jest zobowiązany do udostępnienia producentowi/organizacji producentów wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia przez niego Informacji o dostawach ID-1/596 (formularz o symbolu: ID-1/596 dostępny jest na stronie internetowej ARiMR).

Formularz Informacji o dostawach (ID-1/596) – otwórz

5. Odbiorca jest zobowiązany do potwierdzenia i przekazania producentowi Świadectwa potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku, potwierdzającego odbiór określonej ilości produktów. Obowiązkiem odbiorcy jest zapewnienie, że osoba potwierdzająca odbiór w jego imieniu (jeśli nie robi tego sam odbiorca będący osobą fizyczną lub reprezentanci odbiorcy wpisani do właściwego rejestru), będzie dysponowała stosownym upoważnieniem, które okaże przy podpisywaniu Świadectwa (...).

6. W przypadku, gdy odbiorcą produktów wycofywanych jest inna jednostka organizacyjna, zobowiązana ona jest zapewnić, aby otrzymane przez nią w ramach bezpłatnej dystrybucji produkty nie zastąpiły ilości normalnie kupowanych, a jedynie stanowiły uzupełnienie tych ilości. Jednocześnie należy zapewnić, żeby ilości produktów jednorazowo otrzymywane przez podopiecznych jednostki były racjonalne (podopieczni muszą mieć możliwość skonsumowania produktów po ich otrzymaniu). Powyższe ma na celu zapobieżenie sytuacjom wydania produktów w nadmiernych ilościach uniemożliwiających spożycie produktów w krótkim okresie czasu oraz zapobieżenie zniszczeniu, np. zgniciu, zepsuciu się produktów wydanych podopiecznym bądź przechowywanych przez odbiorcę.

7. Obowiązkiem odbiorcy jest zapewnienie, że dystrybucja produktów będzie przebiegała prawidłowo, w tym, że przekazywane produkty będą racjonalnie dystrybuowane. W szczególności odbiorca, odbierając konkretną ilość produktów, musi zapewnić ich rozdysponowanie w stanie świeżym. Odbiorca nie powinien odbierać takiej ilości produktu, której nie jest w stanie racjonalnie rozdysponować pośród swoich podopiecznych. Odbiorca zobowiązany jest do sprawowania bieżącego nadzoru nad rozdysponowaniem produktów i ich ewidencjonowania. W szczególności zaś odbiorca musi zapewnić, że osoby, którym produkty przekazywane są do konsumpcji są uprawnione do ich otrzymania, a także, że przekazana im ilość umożliwia bieżące spożycie. W przypadku wycofania na inne przeznaczenie, odbiorca musi zapewnić, że każdorazowa partia produktu ulegnie faktycznemu przetworzeniu.

8. W przypadku nie przestrzegania przez odbiorców wymagań określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 2017/1165 i Nr 2017/891, rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) Nr 2017/892, art. 34 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r., dostawy do odbiorcy mogą zostać wstrzymane przez Agencję do wyjaśnienia sprawy. Jeśli dalsze postępowanie wyjaśniające wykaże istnienie nieprawidłowości, które mogą być przypisane odbiorcy, zastosowanie mają sankcje określone w art. 64 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/891, tj.:

a) odbiorcy tracą prawo do otrzymywania produktów wycofanych z rynku (następuje cofnięcia uznania, jak również skreślenie z rejestru);
b) odbiorcy produktów zobowiązani do zapłaty wartości produktów, które otrzymali oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania i transportu.

Sankcja przewidziana w ww. lit a) staje się natychmiast skuteczna i obowiązuje co najmniej przez jeden rok gospodarczy. Sankcja może zostać przedłużona w zależności od wagi stwierdzonych nieprawidłowości.

9. Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i innych uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych, dostępny na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

VIII. Powiadomienie i współczynniki przydziału:

1. Organizacja producentów i producent indywidualny, zainteresowani uczestnictwem w niniejszym mechanizmie, składają do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Powiadomienia o zamiarze dokonania operacji wycofania z rynku produktów, w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów do dnia, w którym ilości określone dla danych produktów nie zostaną wyczerpane lub do dnia 30 czerwca 2018 r., w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej.

 • Powiadomienie o zamiarze dokonania operacji wycofania z rynku produktów należy złożyć na formularzu (PW-1/596) udostępnionym przez Agencję  na stronie internetowej lub w Oddziałach Regionalnych lub w Biurach Powiatowych ARiMR.
 • W celu prawidłowego wypełnienia formularza Powiadomienia należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Powiadomienia (IP-1/596) również dostępną jak powyżej.

Powiadomienia przyjmowane są w godzinach pracy danego Oddziału Regionalnego Agencji.

Za datę złożenia Powiadomienia (...) rozumie się:

 • w przypadku złożenia powiadomienia osobiście (lub przez upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia osobę) – datę jego złożenia w kancelarii Oddziału Regionalnego Agencji,
 • w pozostałych przypadkach, tj. przesłania pocztą elektroniczną - datę jego wpływu do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji w godzinach pracy Oddziału Regionalnego.

Powiadomienia złożone przed ww. terminem nie podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia. Potwierdzeniem złożenia Powiadomienia jest pieczątka wpływu do kancelarii Oddziału Agencji.
Powiadomienia złożone po dniu, w którym określone  ilości zostaną wyczerpane lub po terminie 30 czerwca 2018 r., w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej, nie podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.

Powiadomienie, składa się nie później niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia operacji wycofania z rynku.

Powiadomienie może złożyć organizacja producentów owoców i warzyw, która posiada wpis do Rejestru uznanych organizacji producentów, prowadzonego przez Prezesa Agencji oraz realizuje program operacyjny.
Producent, który jest członkiem organizacji producentów owoców i warzyw, która złożyła Powiadomienie – nie może złożyć Powiadomienia, jako producent indywidualny.

Dane w Powiadomieniu powinny być zgodne z danymi, jakie zostały podane we Wniosku o wpis do ewidencji producentów (EP). W przypadku, gdy dane dotyczące podmiotu są inne niż dane w EP, uczestnik mechanizmu powinien niezwłocznie zgłosić aktualizację danych do właściwego Biura Powiatowego ARiMR.

Brak zgodności danych będzie powodował konieczność składania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach odmowę przyznania wsparcia w ramach ww. mechanizmu.

Ilość produktu/ produktów, wynikająca z powiadomienia nie może przekroczyć limitu:

 1. 20 000 ton – w przypadku organizacji producentów owoców i warzyw,
 2. 200 ton – w przypadku producenta owoców i warzyw niebędącego członkiem organizacji producentów,

dla danego podmiotu, zadeklarowana we wszystkich złożonych przez ten podmiot powiadomieniach.

Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli łączna ilość produktów wynikająca ze złożonego Powiadomienia przekracza odpowiedni limit, wskazany powyższej, uznaje się, że łączna ilość produktów wynikająca z tego Powiadomienia jest równa odpowiedniemu limitowi, a ilość danego rodzaju produktu wynikająca z tego Powiadomienia jest równa iloczynowi ilości tego produktu oraz stosunku odpowiedniego limitu do łącznej ilości produktów wynikającej z tego Powiadomienia.

Jeżeli w złożonym Powiadomieniu wskazane są zarówno produkty nieobjęte wsparciem jak i produkty objęte wsparciem w ramach niniejszego mechanizmu, Powiadomienie podlega weryfikacji tylko w odniesieniu do produktów objętych wsparciem, tj. o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów.

Jeżeli ten sam podmiot złożył więcej niż jedno Powiadomienie, zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów, obliczenie w zakresie limitu stosuje się odpowiednio do Powiadomienia, którego złożenie spowodowało przekroczenie odpowiedniego limitu, z tym, że obliczając łączną ilość produktów oraz ilość danego rodzaju produktu, które uznaje się za wynikające z tego Powiadomienia, zamiast wpisanego limitu uwzględnia się różnicę między tym limitem a łączną ilością produktów wynikającą z poprzednio złożonych przez ten podmiot Powiadomień.

Jeżeli ilość danego rodzaju produktu wynikająca z Powiadomienia w przeliczeniu na powierzchnię uprawy, z której pochodzi ten produkt, jest większa od odpowiedniego dla tego produktu maksymalnego plonu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów uznaje się, że ilość ta jest równa iloczynowi powierzchni uprawy, z której pochodzi ten produkt i odpowiedniego dla tego produktu maksymalnego plonu określonego w ww. załączniku nr 1.

Uwaga:
W przypadku, gdy producent owoców składający Powiadomienie, na zgłoszonej w Powiadomieniu działce i dla danego produktu, poniósł stratę/szkodę w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, to ilość produktu zgłoszona w Powiadomieniu powinna uwzględniać tę stratę/szkodę, co oznacza że pomimo jej poniesienia producent mógł wyprodukować z danej działki zgłoszoną w Powiadomieniu ilość danego produktu.
We wszystkich przypadkach dotyczących producentów owoców, którzy złożyli Powiadomienia a jednocześnie zgłosili do ARiMR poniesione straty/szkody powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych na działkach i dla produktów zadeklarowanych w Powiadomieniach, przeprowadzona zostanie szczegółowa weryfikacja możliwości uzyskania danego plonu, tj. ilości produktu zgłoszonej w Powiadomieniu.

2. W dniu, w którym suma ilości produktów wynikających z Powiadomień przekroczy ilość, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

 • zakończeniu przyjmowania Powiadomień dotyczących operacji obejmujących odpowiednią grupę produktów;
 • wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z Powiadomień złożonych w tym dniu oraz w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień.

a) Powiadomienia złożone po dniu, o którym mowa powyżej, nie podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.

Współczynnik przydziału stanowi iloraz różnicy między ilością, o której mowa w §  5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, a sumą ilości produktów wynikających z Powiadomień złożonych przed piątym dniem poprzedzającym dzień, o którym mowa w pkt 2, oraz sumy ilości produktów wynikających z Powiadomień złożonych w tym dniu oraz w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień.

b) Do objęcia operacją kwalifikuje się ilość produktów wynikająca z Powiadomienia, przy czym w przypadku operacji objętej Powiadomieniem złożonym w dniu, o którym mowa w pkt 2, albo w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień, do objęcia tą operacją kwalifikuje się ilość produktów stanowiąca iloczyn ilości produktów wynikającej z tego Powiadomienia oraz współczynnika przydziału.

W przypadku, gdy okres, w którym przyjmowane będą Powiadomienia będzie dłuższy niż sześć dni, współczynnik przydziału będzie miał zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Powiadomień, które zostały złożone w ostatnich sześciu dniach ich przyjmowania. Jeżeli okres, w którym będą składane Powiadomienia nie przekroczy sześciu dni, współczynnik przydziału ma zastosowanie do wszystkich Powiadomień.

c) W przypadku gdy, producent indywidualny/organizacja producentów nie wykorzystają ilości produktów zaplanowanych do wycofania, zobowiązani są do przekazania do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji Informacji o ilości produktów, których nie będą wycofywać w ramach złożonego Powiadomienia, wskazując jaka ilość nie zostanie przez nich wykorzystana. Informację należy przekazać do właściwego Oddział Agencji nie później niż do dnia 20 marca 2018 r.

d) Jeżeli informacja, o której mowa w ww. pkt 2, zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 26 marca 2018 r., a ilość produktów objęta operacjami przeprowadzonymi do tego dnia okaże się mniejsza niż ilość tych produktów kwalifikująca się do objęcia operacjami zaplanowanymi do przeprowadzenia do tego dnia, Prezes Agencji w dniu 5 kwietnia 2018 r. poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

 • ilości tych produktów, jaka pozostała do wykorzystania w ramach limitu określonego w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, stanowiącej różnicę między ilością produktów kwalifikującą się do objęcia operacjami zaplanowanymi do przeprowadzenia do dnia 26 marca 2018 r. a ilością objętą operacjami przeprowadzonymi do tego dnia;
 • możliwości złożenia przez organizację producentów i producenta indywidualnego, dodatkowych Powiadomień dotyczących operacji obejmujących te produkty.

IX. Wniosek o przyznanie wsparcia i płatność:

1. Wniosek o przyznanie wsparcia należy złożyć na formularzu (Symbol formularza : W-1/597) udostępnionym przez ARiMR na stronie internetowej oraz w Oddziałach Regionalnych Agencji.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku (IW-1/597).

Formularz Wniosku (W-1/597) - otwórz

Instrukcja wypełniania  Wniosku (IW-1/597) - otwórz

Ostatecznym terminem złożenia wniosków o przyznanie wsparcia jest 31 lipca 2018 r.

2. Do wniosku o przyznanie wsparcia dołącza się:

a) Świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw, wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
b) Świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku wystawione przez podmiot odbierający produkty wycofywane z rynku (S-1/597);
c) inne dokumenty uzasadniające kwotę wnioskowanego wsparcia,
d) ponadto, podpisując Wniosek o przyznanie wsparcia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie, że w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do otrzymania pomocy finansowej UE na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/1165 wnioskodawca nie otrzymał i nie otrzyma żadnego podwójnego finansowania unijnego lub krajowego ani odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Formularz Świadectwa potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku (S-1/597) dostępny jest na stronie internetowej oraz w Oddziałach Regionalnych Agencji.

Formularz Świadectwa (S-1/597) - otwórz

Za datę złożenia wniosku o przyznanie wsparcia uważa się dzień:

a) kancelaryjnej daty wpływu – w przypadku złożenia wniosku przez podmiot uprawniony lub przez osobę przez niego upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia, bezpośrednio do Oddziału Agencji. Wskazana powyżej reguła ma zastosowanie również w przypadku nadesłania do oddziału Agencji wniosku za pośrednictwem przesyłki kurierskiej oraz listownej nadanej u operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe,

b) daty stempla pocztowego – w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe.

Termin do złożenia wniosku jest ostateczny i nie podlega przywróceniu.

Producenci indywidualni/organizacje producentów (lub osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia), którzy złożyli Powiadomienie (bezpłatna dystrybucja/ inne przeznaczenie) i przeprowadzili operację wycofania z rynku, tj. wycofanie w celu bezpłatnej dystrybucji lub na inne przeznaczenie, zobowiązani są złożyć wniosek w Oddziale Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę organizacji producentów/ producenta indywidualnego.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia osobę lub pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego innego niż wyznaczony, za datę złożenia wniosku zostanie uznana data wypływu wniosku do Oddziału Agencji.

Wniosek/ wnioski o przyznanie wsparcia producent indywidualny/organizacja producentów (lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia) składa w odniesieniu do konkretnego Powiadomienia, w ramach którego została przeprowadzona operacja wycofania z rynku, tzn. jedno Powiadomienie może obejmować kilka wniosków.

Wniosek składa się nie wcześniej niż po zakończeniu wszystkich dostaw w danym miesiącu, do którego odnosi się kurs euro. Z zastrzeżeniem, że wnioski składa się odpowiednio do danego powiadomienia. Uwarunkowane jest to faktem zastosowania różnych współczynników przydziału, o których mowa w § 5 ust. 4 oraz § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów.

3. Wsparcie jest udzielane w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora Oddziału Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego wnioskodawcy.
W przedmiotowej decyzji udziela się również wsparcia w zakresie operacji wycofania na bezpłatną dystrybucję za poniesione koszty transportu oraz sortowania i pakowania zgodnie z art. 16 i 17 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 2017/892.

Kwota wsparcia zostanie wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:
a) rozporządzenia Rady Ministrów,
b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1165.

W przypadku prawidłowo przeprowadzonych operacji wycofania produktów na bezpłatną dystrybucję, podmiotom uprawnionym zwracane są poniesione koszty:

a) transportu wyliczane na podstawie stawek zryczałtowanych, ustalonych w oparciu o odległości pomiędzy miejscem wycofania a miejscem dostawy, określonych w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892,
b) opakowania i sortowania, w odniesieniu do produktów w opakowaniach o masie netto nie przekraczającej 25 kg, wyliczane na podstawie stawek zryczałtowanych określonych w części Załącznika V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/892.

W przypadku realizowania operacji wycofania produktów na inne przeznaczenie nie przysługuje zwrot kosztów transportu oraz kosztów sortowania i pakowania owoców wycofanych z rynku.

Wyliczenia kwoty zwrotu w odniesieniu do kosztów transportu dokonuje się na podstawie odległości (w km) podanej przez organizację producentów/ producenta indywidualnego lecz nie większej niż odległość (w km), pomiędzy miejscem wycofania a odbioru, ustalonej przy użyciu elektronicznej mapy GPS.
Wsparcie będzie mogło zostać przyznane dla uczestników mechanizmu, którzy spełnili wszystkie warunki do uzyskania wsparcia, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1165.

Dyrektor Oddziału Agencji, wydając decyzję o przyznaniu wsparcia, określa wysokość wsparcia jako iloczyn ilości produktów objętych operacją oraz maksymalnej kwoty wsparcia określonej odpowiednio dla bezpłatnej dystrybucji oraz innego przeznaczenia w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1165.

Obliczenie równowartości kwoty wsparcia w złotych następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 36 lit. c rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014, gdzie terminem operacyjnym dla kursu walutowego jest dzień, w którym odbywa się operacja wycofania. Zgodnie z art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014, w przypadku gdy termin operacyjny jest ustalony na mocy prawodawstwa Unii, kursem walutowym, który należy zastosować, jest ostatni kurs wyznaczony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed pierwszym dniem miesiąca, w którym miał miejsce termin operacyjny.
W przypadku operacji wycofania z rynku produktów, przeprowadzonej przez producenta indywidualnego, jeżeli wysokość wsparcia w przeliczeniu na 1 ha upraw, z których pochodzą produkty objęte tą operacją, przekracza maksymalny poziom wsparcia określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r., wsparcie przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnego poziomu wsparcia określonego w załączniku nr 2 i powierzchni tych upraw.

Jeżeli organizacja producentów/producent indywidualny należycie spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach niniejszego mechanizmu, Dyrektor Oddziału Agencji wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia.

Jeżeli wyniki kontroli są negatywne, może to skutkować częściową odmową udzielenia wsparcia albo całościową odmową udzielenia wsparcia.

Wypłata środków dla produktów objętych wsparciem zostanie zrealizowana najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku wykrycia, że kwota wsparcia została nienależnie wypłacona producent indywidualny/ organizacja producentów zobowiązana jest do zwrotu nienależnej kwoty wsparcia zgodnie z art. 67 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891.

Organizacje producentów/ producent indywidualny oraz odbiorcy produktów zobowiązani są do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z udziałem w mechanizmie "Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców" przez okres 5 lat licząc od roku, w którym wypłacona została pomoc.

X. Operacje wycofania i Kontrole:

1. W celu potwierdzenia dokonania wycofania z rynku określonych produktów, Agencja lub właściwe służby kontrolne przeprowadzają kontrolę na miejscu, po złożeniu Powiadomienia (...) przez organizację producentów lub producenta indywidualnego.

2. Kontrole pierwszego szczebla w zakresie wycofania z rynku produktów, przeprowadza właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na warunkach i zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest Protokół kontroli oraz wystawiane jest Świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw. Uzyskanie przez organizację producentów lub producenta indywidualnego Świadectwa zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw jest tożsame z udzieleniem przez Dyrektora Oddziału Agencji zgody na przeprowadzenie operacji wycofania.

Miejsce kontroli powinno spełniać warunki umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym dokonanie rozładunku ze środka transportu oraz pozwalać na właściwą prezentację partii, a także spełniać wymogi określone w przepisach BHP i przepisach sanitarnych. Osoba upoważniona przez producenta do reprezentowania go podczas kontroli, powinna współpracować z inspektorem WIJHARS w zakresie niezbędnym do sprawnej jej realizacji. Produkty przeznaczone do wycofania z rynku, poddane kontroli WIJHARS powinny tak zostać przygotowane do kontroli, aby były one identyfikowalne dla inspektorów WIJHARS podczas kontroli zgodności. W szczególności w sytuacji, kiedy w jednym miejscu kontroli, bądź na jednym środku transportu znajduje się więcej niż jedna partia produktów tego samego dostawcy, lub wiele partii produktów od różnych dostawców.

W przypadku braku odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli Inspektor WIJHARS może odmówić dokonania czynności kontrolnych.

3. W celu rozpoczęcia realizacji wycofań produktów z rynku przez producenta owoców oraz zrealizowania kontroli przez organy IJHARS, producent/ organizacja producentów zobowiązana jest do przekazania do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji kompletnej Informacji o dostawach.

Formularz Informacji o dostawach (ID-1/596) udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR lub w Oddziałach Regionalnych ARiMR. W celu prawidłowego wypełnienia formularza należy zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania (ID-2/596) także dostępną jak powyżej.

Formularz Informacji o dostawach (ID-1/596) - otwórz

Instrukcja wypełniania formularza Informacji o dostawach (ID-2/596) - otwórz

4. Informację o dostawach składa producent owoców, który zamierza wycofać produkt z rynku, się w terminie zgodnym z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów, tj. nie później niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia operacji wycofania produktów z rynku.

5. Informacja (...) może zostać złożona przez producenta osobiście, rejestrowaną przesyłką pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną nie później niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia operacji.

6. Kontrole drugiego szczebla (na miejscu) wycofania z rynku produktów, przeprowadza Agencja na zasadach i warunkach określonych w art. 9 ust. 1 RDK_2017/1165. Kontrolą na miejscu obejmuje się co najmniej 40% podmiotów, które złożyły wniosek, w danym oddziale Agencji. Każda kontrola obejmuje próbę stanowiącą przynajmniej 5% ilości wycofanych podczas danego roku gospodarczego przez danego producenta lub organizację producentów. Kontrola tej próby musi objąć zarówno producenta, który wycofał produkt jak i odbiorcę, który go przyjął.

Przedmiotowym kontrolom podlegają zarówno organizacje producentów i producenci indywidualni, którzy dokonywali operacji wycofania z rynku, jak również odbiorcy produktów wycofanych.

Kontrola drugiego szczebla (na miejscu) w zakresie wycofania z rynku produktów obejmuje m.in. szczegółową weryfikację:

a) miejsca położenia uprawy, z której pochodzi produkt, w tym numer działki ewidencyjnej, na której jest lub była prowadzona uprawa;
b)rodzaju produktu objętego daną operacją;
c) sposobu produkcji, w tym prowadzenia uprawy w gruncie;
d) zadeklarowanej powierzchni uprawy w podziale na poszczególne rodzaje produktów zgłoszonych do zadeklarowanej operacji;
e) ilości produktów objętych daną operacją;
f) ewidencji magazynowej, tj.: dokumentacji magazynowej oraz księgowej (dowody magazynowe PZ, WZ, dowody transportowe, dowody księgowe), potwierdzające wydanie, transport oraz odbiór (przyjęcie) danej/ każdej partii produktów wycofanych z rynku.

Kontrola obejmuje także sprawdzenie prawidłowości dalszego rozdysponowania produktów do ostatecznego beneficjenta, celem potwierdzenia faktycznego przyjęcia (otrzymania) produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży przez uprawnione osoby/podmioty. Cała ścieżka obiegu produktu wycofanego z rynku, od dostawy przez danego producenta, aż do ostatecznego beneficjenta (osoby uprawnionej) musi być udokumentowana w dokumentacji kontrolowanego.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest raport z kontroli. Raport z kontroli sporządzany jest w 2 egzemplarzach i podpisywany przez kontrolera oraz kontrolowanego lub osobę uprawnioną do reprezentowania kontrolowanego.

8. W przypadku sytuacji budzących zastrzeżenia/ wątpliwości odnośnie prawidłowego rozdysponowania produktów w odniesieniu do danych zawartych w Informacji o dostawach oraz w Powiadomieniu, taka dostawa zostanie poddana równoległej szczegółowej kontroli na miejscu tj. kontrola przekazania i rozdysponowania produktów – Kontrola wyrywkowa. Kontrola ta przeprowadzana jest zgodnie art. 29 i art. 30 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 2017/892,  przez właściwe Biuro Kontroli na Miejscu Oddziału Regionalnego Agencji.