Pytania i odpowiedzi z 30 marca 2017 r. - Modernizacja gospodarstw rolnych

1. Czy w ramach operacji typu Modernizacji gospodarstw rolnych można dostać pomoc na operację związaną z hodowlą drobiu nieekologicznego np. zakup aparatury służącej do inkubacji jaj wylęgowych i klucia piskląt, budowy budynku inwentarskiego (kurnika) wykorzystywanego do utrzymania drobiu hodowlanego itp.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r., pomocy nie przyznaje się na operację dotyczącą chowu drobiu, chyba że chów ten jest ekologiczny, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007 r., str. 1, z późn. zm.), albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z nieekologicznego na ekologiczny.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich  (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.) hodowla zwierząt jest to zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu.

W związku z powyższym, dopuszczalne jest przyznanie pomocy w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych na operacje związane z hodowlą drobiu (np. zakup aparatury służącej do inkubacji jaj wylęgowych i klucia piskląt, budowy budynku inwentarskiego (kurnika) wykorzystywanego do utrzymania drobiu hodowlanego), pod warunkiem że dotyczy to hodowli prowadzonej w warunkach ekologicznych.

2. Sprzedawca dysponuje ofertą na ciągnik rolniczy, został on jednak zarejestrowany na dealera. Czy nie narusza to warunków wypłaty pomocy w ramach "Modernizacja gospodarstw rolnych"?

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku.

Zgodnie z art. 2 pkt 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przez ciągnik rolniczy należy rozumieć pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.

Definicja nowego pojazdu zawarta jest w art. 2 pkt 62 ww. ustawy, zgodnie z którą za nowy pojazd należy rozumieć pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany. Zbliżona definicja pojazdu nowego zawarta jest również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych. Zgodnie z art. 3 pkt 37 ww. rozporządzenia "nowy pojazd" oznacza pojazd, który nigdy wcześniej nie był rejestrowany ani dopuszczony ("dopuszczenie" oznacza pierwsze wykorzystanie w Unii pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem).

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że ciągnik rolniczy, który został zarejestrowany nie spełnia definicji pojazdu nowego, w związku z tym nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w ramach instrumentu wsparcia "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020) na ciągnik uprzednio zarejestrowany.

3. Czy istnieje możliwość wykorzystania w ramach typu operacji Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 premii przyznanej w ramach działania 112 "Ułatwienie startu młodym rolnikom" PROW 2007-2013 lub operacji typu "Premie dla młodych rolników" PROW 2014-2020?

Uwzględniając przepis § 4 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. (Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.),  brak jest możliwości finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 ze środków publicznych, w tym pochodzących z premii dla młodych rolników przyznanych w ramach programu PROW na lata 2007-2013, jak i 2014-2020.

4. Do jakich upraw należy zakwalifikować uprawę truskawek i malin na rozsadę?

Truskawki i maliny jako rozsada muszą zostać potraktowane w różny sposób. Wypełniając Tabelę 5 Biznesplanu "Uprawy na gruntach ornych, w plantacjach wieloletnich, TUZ, w sadach", ugory truskawki na rozsadę traktowane są jak warzywa. Przy czym uprawy rozsad warzyw prowadzone w gruncie (otwartym polu) przeznaczone na sprzedaż należy ująć w pozycji Pozostałe plantacje nasienne.
Uprawy rozsad warzyw przeznaczone na sprzedaż prowadzone pod osłonami wysokimi (pow. 1,5 m w szczycie) należy ująć w pozycji Pozostałe warzywa pod wysokimi osłonami.

Maliny przeznaczone do dalszego nasadzenia należy zaliczyć do Szkółek krzewów owocowych.

5. Czy osoba która urodziła się w dniu 14.04.1975 roku otrzyma 3 pkt za wiek w naborze ogłoszonym w 2016 roku?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. określenie czy osoba fizyczna ma nie więcej niż 40 lat badane jest w odniesieniu do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych.

Sposób uregulowania kryterium wieku w ww. rozporządzeniu tj. ma nie więcej niż 40 lat, wskazuje,
iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może mieć zarówno mniej niż 40 lat jak i 40 lat.
Zwyczajowo przyjmuje się, iż wraz z ukończeniem danego wieku, w tym przypadku 40 lat, rozpoczyna się bieg terminu (wynoszący rok), w którym to wiek osoby fizycznej będzie wynosił 40 lat. Okres ten upłynie wraz z godziną 00.00  w dniu 41 urodzin tej osoby. Tym samym niniejsza data wyznacza termin osiągnięcia wieku 41 lat, a więc wskazania, że dana osoba ma już więcej lat niż 40. Wynika to bowiem z art. 112 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym okres liczony w latach upływa z dniem, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca, przy czym przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Odnosząc to na grunt przykładu, rolnik, będący osobą fizyczną, urodzony w dniu 14.04.1975 r., który złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w dniach 31.03-29.04.2016 r. zostanie uznany za osobę, która ma nie więcej niż 40 lat w myśl przepisów rozporządzenia wykonawczego jeżeli złożył wniosek do dnia 13.04.2016 r. włącznie i tym samym uzyska 3 pkt za kryterium wieku.

6. Czy dostane punkt za operację związaną ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, jeśli w okresie docelowym Biznesplanu wykażę wzrost produkcji zwierzęcej, a operacja nie ma bezpośredniego związku z taką produkcją?

W odniesieniu do pytania dotyczącego, czy operacja jest związana ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku,  na wstępie uprzejmie podkreślamy, iż nowe uprawy, bądź produkcja zwierzęca mogą zostać uwzględnione w okresie docelowym Biznesplanu, o ile zostaną wprowadzone w związku z realizowaną operacją. Podstawowym bowiem zadaniem Biznesplanu jest wykazanie wzrostu GVA w związku z realizowaną operacją.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia uprzejmie informuję, że badanie czy operacja jest związana ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, dokonywane jest automatycznie przez Biznesplan, a więc na podstawie danych, które zostaną wprowadzone podczas wypełniania biznesplanu. Informacja zwrotna w tym zakresie jest zawarta w Biznesplanie w wierszu "Czy zaplanowano zwiększenie skali produkcji rolnej (wielkości ekonomicznej)" w Tabeli 30. Kryteria podlegające punktacji. Wyjaśniono to również w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Z kolei informacja w tym polu w postaci odpowiedzi "tak" pojawi się jeśli nastąpi zwiększenie w okresie docelowym wielkości ekonomicznej SO.

Przepis rozporządzenia określa, to operacja ma powodować ww. zwiększenie uczestnictwa w rynku. Zatem nie do przyjęcia jest wykazanie w latach kolejnych biznesplanu (okres docelowy) zmiany w produkcji zwierzęcej w gospodarstwie nie mającej bezpośredniego związku z operacją. Wzrost GVA ma być wynikiem realizowanych operacji, a co za tym idzie ocena zwiększenia uczestnictwa w rynku, również ma być przeprowadzona w oparciu o wynik realizowanej operacji.

Wykazanie w okresie docelowym takiej produkcji (zwierzęcej), przy zakupie np. podstawowych maszyn do gospodarstwa może spowodować, że Biznesplan wykaże, iż ma miejsce zwiększenie skali produkcji, oraz  zwiększenie uczestnictwa w rynku, jednakże w wyniku weryfikacji wniosku będzie to przedmiotem wyjaśnień i korekty. Agencja nie przyzna punktu w takim przypadku.

7. Kiedy wnioskodawca otrzyma punkty za uczestnictwo w grupie lub organizacji producentów?

Punkty za kryterium członkostwa w  grupie producentów rolnych lub organizacji producentów dotyczy sytuacji, w której dana grupa lub organizacja jest wpisana do Rejestru prowadzonego przez Dyrektora terenowej jednostki Agencji Rynku Rolnego w myśl przepisów o grupach producentów i organizacjach producentów.

8. W PROW 2007-2013 uzyskano dofinansowanie na zakup agregatu uprawowo-siewnego do siewu tradycyjnego, czy w ramach typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" można zakupić agregat do siewu bezpośredniego?

Zgodnie z przepisami § 7 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia MRiRW (w brzmieniu mającym zastosowanie do wniosków złożonych w ramach naboru z 2016 r.) pomoc nie obejmuje kosztów nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia, jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2013. Wystarczy że wystąpi jeden element wspólny - rodzaj sprzętu lub jego przeznaczenie, aby pomoc nie mogła w tym zakresie zostać przyznana.

Wszystkie agregaty uprawowo-siewne to zestawy składające się z narzędzia doprawiającego glebę oraz siewnika.  Umożliwiają one wykonanie przedsiewnej uprawy gleby oraz siewu nasion w jednym przejeździe. Agregaty uprawowo siewne mogą składać się z różnych podzespołów, dobranych np. ze względu na rodzaj warunków glebowych, w których ma pracować dany agregat. W związku z powyższym, jeżeli w ramach PROW 2007-2013 gospodarstwo otrzymało wsparcie na zakup agregatu uprawowo-siewnego, w świetle ww. przepisów rozporządzenia nie przysługuje wsparcie w ramach typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 na zakup kolejnej maszyny tego samego rodzaju lub przeznaczenia. Wyposażenie maszyny w dodatkowe elementy nie przesądza o zmianie przeznaczenia danej maszyny.

Przydatnym źródłem informacji związanym z podziałem maszyn na rodzaje jest udostępniona na stronie internetowej ARiMR publikacja pt. Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020.

9. W PROW 2007-2013 uzyskano dofinansowanie na zakup specjalistycznej przyczepy do bel, czy w ramach typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" można zakupić przyczepę do przewozu ziarna?

Ocena kwalifikowalności kosztów zakupu przyczepy wymaga indywidualnej oceny (porównanie typu, modelu oraz parametrów technicznych obu rzeczy) w oparciu o dokumentację dotyczącą przyznania pomocy w ramach PROW 2007-2013 i rodzaju planowanej do zakupu rzeczy.
Mógłby podlegać finansowaniu koszt zakupu przyczepy rolniczej przystosowanej do przewozu ziarna, jeśli uprzednio dokonano zakupu specjalistycznej przyczepy do przewozu bel, odmiennej pod względem rodzaju i przeznaczenia ze względu na jej charakterystyczną specyfikację. Natomiast w sytuacji, gdy w okresie PROW 2007-2013 zakupiono przyczepę rolniczą do przewozu ziarna i teraz planuje się zakupić przyczepę do przewozu biomasy, jeśli są to przyczepy tożsame pod względem rodzaju i przeznaczenia, a tylko w gospodarstwie ich wykorzystanie będzie z podziałem do przewozu biomasy i do przewozu ziarna, pomoc nie zostanie na taki sprzęt przyznana.

10. W PROW 2007-2013 uzyskano dofinansowanie na zakup opryskiwacza polowego, czy w ramach typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" można zakupić inny opryskiwacz np. sadowniczy?

Brak jest możliwości przyznania wsparcia na zakup opryskiwacza np. sadowniczego, jeżeli w ramach PROW 2007-2013 gospodarstwo uzyskało wsparcie na zakup opryskiwacza polowego.

11. W PROW 2007-2013 uzyskano dofinansowanie na zakup ciągnika rolniczego, czy w ramach typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" można zakupić ciągnik sadowniczy?

Brak jest możliwości przyznania wsparcia na zakup ciągnika sadowniczego, jeżeli w ramach PROW 2007-2013 gospodarstwo uzyskało wsparcie na zakup innego ciągnika w tym rolniczego.

12. Jakie grunty będą brane pod uwagę w trakcie oceny doboru sprzętu do gospodarstwa, czy wszystkie grunty, które są w gospodarstwie, czy tylko te które są własnością rolnika i które są dzierżawione na podstawie umowy?  

Jednym z elementów warunkujących przyznanie pomocy jest ocena przez ARiMR, iż operacja planowana do zrealizowania przez rolnika będzie uzasadniona ekonomicznie i techniczne w warunkach danego gospodarstwa (z uwzględnieniem m.in. areału danego gospodarstwa), na podstawie informacji widniejących w biznesplanie w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej.

Ocenę zasadności zakupu maszyn i urządzeń do produkcji rolnej dokonuje się m. in. w odniesieniu do przedstawionej w  biznesplanie wielkości docelowej areału gospodarstwa, tj. powierzchni gospodarstwa, jaką wnioskodawca osiągnie w roku składania wniosku o płatność końcową. Należy mieć przy tym na uwadze, iż pozostałe grunty, które nie spełniają przesłanek określonych w § 6 ust. 3 rozporządzenia, określone jako "inne" w biznesplanie (wskazane m. in. w tab. 4, 5, 6) w okresie bazowym, jeżeli wykazywane są także w okresie docelowym, będą również brane pod uwagę pod kątem doboru maszyn planowanych do nabycia w ramach operacji typu "Modernizacja...". Jeżeli Wnioskodawca wie, że dane grunty nie będą w jego posiadaniu nie powinien ich uwzględniać w roku docelowym, chyba że chce podjąć zobowiązanie do wejścia w posiadanie gruntów o nie mniejszym areale niż  wykazał je w okresie docelowym.

Pomoc w ramach ww. typu operacji przyznawana jest na podstawie umowy, a beneficjent, aby wypełnić określone w niej zobowiązania, powinien prowadzić zadeklarowaną produkcję na poziomie warunkującym m.in. racjonalne wykorzystanie mienia nabytego w ramach operacji. Stąd również istotne jest, aby w tzw. "5-letnim okresie związania celem" nabyty sprzęt uzasadniony był pod względem profilu i skali produkcji rolniczej oraz parametrów technicznych, które powinny odpowiadać potrzebom danego gospodarstwa rolnego. Z tego względu beneficjent powinien informować ARiMR o wszystkich zdarzeniach, które związane są ze zmianami w jego gospodarstwa (lub operacji) w zakresie mogącym mieć wpływ na prawidłową realizację operacji lub spełnienie wymagań określonych m. in. w przepisach rozporządzenia  i postanowieniach umowy.

13. Czy możliwe jest w obszarze D otrzymanie wsparcia na założenie mateczników podkładek wegetatywnych jabłoni?

Przepisy § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" (...) określają, iż koszty kwalifikowalne obejmują koszty:
zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, w tym koszty zakupu materiału szkółkarskiego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;

Z uwagi na powyższe regulacje należy wskazać, iż koszty założenia matecznika podkładek wegetatywnych jabłoni nie wpisują się w zakres kosztów określonych przepisami rozporządzenia.

14. Czy siewnik zbożowy dający możliwość wysiewu poplonów zagregowany z agregatem uprawowo-siewnym, będzie mógł być uznany za inwestycję wpływającą na ochronę środowiska wymienioną w zał. do rozporządzenia w punkcie VII.90. Siewniki do poplonów i agregaty uprawowo-siewne z siewnikiem do poplonów?

Siewniki poplonów wymienione są w wykazie rodzajów inwestycji wpływających na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu w poz. 90:

90

Siewniki do poplonów i agregaty uprawowo-siewne z siewnikiem do poplonów

8

Promowanie inwestycji polegających na zakupie siewników poplonów wynika z faktu pozytywnego wpływu uprawy poplonów na środowisko, w tym glebę.

Zakupu typowego agregatu uprawowo-siewnego, którego siewnik jest w stanie siać zarówno poplony jak i inne nasiona nie można zaliczyć do wymienionych w wykazie rodzajów inwestycji wpływających na ochronę środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Typowe siewniki poplonów to maszyny o stosunkowo prostej konstrukcji z tarczowym, mechanicznym (roweczkowym) lub pneumatycznym systemem powierzchniowego (rzutowego) wysiewu nasion roślin poplonowych.

15. Czy Wnioskodawca operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" musi podlegać ubezpieczeniu w KRUS?

W ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 wnioskodawca nie ma obowiązku ubezpieczenia w KRUS. Jednak w przypadku osób będących "młodymi rolnikami", w myśl przepisów rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2015 r. które nie mają wykształcenia na wymaganym poziomie i wykazują staż pracy liczony na podstawie ubezpieczenia w KRUS, konieczne jest jego udokumentowanie za okres poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

16. Beneficjent, który skorzystał z dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 i między innymi założył sad, w naborze 2014-2020 również chce uzyskać dofinansowanie na złożenie sadu, jednak na innych działkach, niż w ramach naboru 2007-2013. Czy inwestycja taka jest możliwa do dofinansowania zwłaszcza w kontekście zapisu rozporządzenia który mówi, że nie można sfinansować nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2013? Czy zapis ten należy odnieść wyłącznie do środków ruchomych (maszyny, urządzenia)?

Uprzejmie informuję iż, zgodnie z przepisami § 7 ust. 2 pkt. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. pomoc nie obejmuje kosztów nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2013. W związku z powyższym zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, w tym koszty zakupu materiału szkółkarskiego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat może być kosztem kwalifikowalnym, gdy taki sad zakładano w ramach PROW 2007-2013. Przedmiotowa regulacja nie dotyczy bowiem nasadzeń i np. budynków.

17. Czy możliwe jest jednoczesne (w tym samym roku) ubieganie się przez rolnika o przyznanie dofinansowania w ramach Premii dla młodych rolników oraz Modernizacji gospodarstw rolnych?

Jest możliwe złożenie w jednym roku wniosku z typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz na operacje typu "Premie dla młodych rolników" o ile wnioskodawca spełni warunki przyznania pomocy w ww. działaniach. Przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2015 r.  dotyczący jednego wniosku w jednym roku odnosi się zatem do typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych"
Należy podkreślić, iż w przypadku typu operacji Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 przedmiotowe wsparcie skierowane jest do rolników, w tym do osób wspólnie wnioskujących. Ubiegając się o dofinansowanie należy spełniać określone wymagania m.in. w zakresie posiadania gospodarstwa rolnego nie większego niż 300 ha UR, o wielkości ekonomicznej pomiędzy 10 tys. a 200 tys. euro (w brzmieniu mającym zastosowanie dla naboru przeprowadzonego w 2016 r.) oraz wykazać przychód w wysokości 5 tys. zł z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 5 ww. rozporządzenia, brak jest możliwości finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 ze środków publicznych, w tym pochodzących z premii dla młodych rolników, przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jak i 2014-2020.

18. W jaki sposób określić stan średnioroczny zwierząt w roku bazowym, na jaką datę należy określić stan początkowy zwierząt w gospodarstwie na przykładzie naboru ogłoszonego w 2016 roku?

Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa bierze się pod uwagę w przypadku produkcji zwierzęcej - stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a więc rok 2016. W roku 2016 przyjmuje się datę 01.01.2016 r. jako stan początkowy, oraz datę 31.12.2016 r. jako stan końcowy.

19. Czy do SO należy wyliczyć powierzchnię uprawy borówki, przy czym sadzonki zostały wsadzone w roku składania wniosku przed jego złożeniem a owocować będą i jednocześnie przynosić dochód dopiero za 3 lata?

Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa bierze się pod uwagę:

1) w przypadku produkcji zwierzęcej stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęci a terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;

2) w przypadku produkcji roślinnej - uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy; za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy.

W związku z powyższym należy wliczyć powierzchnię uprawy borówki do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

20. Czy obliczając wielkość ekonomiczną przy założeniu, że sprzedaje tylko produkty pochodzenia zwierzęcego a całą produkcję roślinną zużywam jako pasze w moim gospodarstwie powinienem w obliczeniach brać pod uwagę tylko produkcję zwierzęcą?

Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa bierze się pod uwagę:

1) w przypadku produkcji zwierzęcej stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;

2) w przypadku produkcji roślinnej - uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy; za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy.

W związku z powyższym należy wskazać produkcję zwierzęcą oraz produkcję roślinną (skarmianą) do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

21. Czy w ramach obszaru D można ubiegać się o dofinansowanie budowy wiaty na siano i czy ewentualnie wiata ta może być wykorzystywana jako garaż dla maszyn rolniczych?

Zakres kosztów kwalifikowalnych określone zostało w przepisach § 7 ust. 1 oraz § 9 ust. 1  ww. rozporządzenia. Zgodnie z powyższymi zapisami rozporządzenia można uznać koszty związane z zakupem/budową wiaty na magazyn paszowy za koszt kwalifikowalny. Jednocześnie informuję, że istotna z punktu ubiegania się o wsparcie jest funkcja jaką będzie spełniała wiata w procesie produkcji rolniczej. Wspomniany budynek gospodarczy musi być ściśle związany z prowadzoną działalnością rolniczą i wykorzystywany na potrzeby produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie rolnym np. służącym do przygotowania produktów do sprzedaży (nie może być to np. wiata-garaż wykorzystany do przechowywania maszyn i/lub urządzeń). Wielkość takiego budynku musi mieć swoje odzwierciedlenie do wielkości produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także sposobu zadawania i konserwowania pasz. W związku z powyższym wsparciem mogą zostać objęte koszty zakupu/budowy wiaty o ile operacja, oprócz zapewnienia odpowiedniego wzrostu GVA w gospodarstwie, przyczyni się do osiągnięcia celu i jako całość będzie spełniała pozostałe wymagania określone w przepisach.

22. Czy istnieje możliwość zakupu przez następcę/nabywcę gospodarstwa rolnego maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020 (operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych") co rzeczy nabyte przez zbywcę przejętego gospodarstwa w PROW 2007-2013?

Zgodnie z przepisami § 7 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. pomoc nie obejmuje kosztów nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2013.

W przypadku, gdy do przejęcia przedmiotowego gospodarstwa doszło po upływie 5-letniego okresu związania celem wynikającego z umowy o przyznanie pomocy zawartej w ramach PROW 2007-2013, następca/nabywca ww. gospodarstwa będzie mógł ubiegać się o wsparcie na zakup maszyn i urządzeń w ramach PROW 2014-2020 i w tym przypadku nie będzie miał zastosowanie ww. przepis rozporządzenia.

Natomiast w przypadku, gdy następca/nabywca przejął omawiane gospodarstwo wraz ze zobowiązaniami (składając wniosek o przyznanie pomocy następcy/ nabywcy) wynikającymi z umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013, w świetle ww. przepisów ww. rozporządzenia nie będzie mógł otrzymać pomocy w ramach poddziałania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 na zakup tego samego rodzaju lub przeznaczenia maszyn i urządzeń do przedmiotowego gospodarstwa.

23. W pozycji 75 Wykazu rodzajów inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz sposobów przyznawania punktów stanowiącego Załącznik do rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. (Dz.U. poz. 1371 z późn. zm.) wyspecyfikowano szczególne rodzaje wyposażenia opryskiwacza za co wskazano od  3 do 12 pkt. jako ocenę bezwzględną takiej inwestycji. Jednakże Wnioskodawca nie planuje zakupu opryskiwacza wymienionego w pozycjach 71-74 (z PSP, itp.), czy zatem kupując inny opryskiwacz ale wyposażony np. w głowice wielorozpylaczowe (poz. 75.5) będą przysługiwać Wnioskodawcy punkty?

Te dodatkowe punkty są przyznawane niezależnie od tego czy jest to np. opryskiwacz z PSP czy bez.  Przyznajemy je do każdego rodzaju opryskiwaczy, w tym polowych, sadowniczych, warzywniczych itp. pod warunkiem, że maszyny te, w tym także wymienione w pozycjach od 71 do 74, posiadają określony w poz. 75 rodzaj wyposażenia.

Określenie liczby punktów za inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu dokonywane jest w biznesplanie. Do biznesplanu został zaimplementowany wykaz rodzajów inwestycji służących ochronie środowiska i zapobieganiu zmianie klimatu wraz z odpowiadającymi im wartościami bezwzględnej oceny inwestycji.

Przykładowo jeżeli wnioskodawca planuje zakupić typowy opryskiwacz polowy (bez PSP) wyposażony w głowice wielorozpylaczowe uzyska za ten rodzaj inwestycji 6 punktów stanowiących ocenę bezwzględną inwestycji, tak więc łączna liczba punktów stanowiących ocenę bezwzględną takiej inwestycji (zakup danego opryskiwacza  wyposażonego w ww. głowice) wyniesie 6.

W takim przypadku należy więc wskazać koszt planowanego do zakupu opryskiwacza z wymienionym wyposażeniem i przyporządkować do właściwych pozycji takiego wykazu w arkuszu biznesplanu.

Za jakikolwiek rodzaj opryskiwacza, łącznie z jego dodatkowym wyposażeniem (może być ich kilka i ulegają one sumowaniu), można uzyskać maksymalnie 17 punktów stanowiących ocenę bezwzględną inwestycji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż maksymalna wartość punktowa za kryterium ochrona środowiska i klimat wynosi 5 pkt.

24. Czy rolnik będący płatnikiem podatku VAT i prowadzący rejestr VAT będzie musiał prowadzić dodatkowo wskazana w przepisach rozporządzenia ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie?

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.) beneficjenci ww. typu operacji przez 5 lat od dnia przyznania pomocy przez Agencję zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie - w sposób i zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia MRiRW sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" (...), chyba, że beneficjent jest obowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z powyższymi przepisami, zasady prowadzenia dodatkowej ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, o której mowa w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie operacji typu "Premie dla młodych rolników" PROW na lata 2014-2020 nie dotyczą beneficjentów operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych", którzy rozliczają się z podatku VAT na zasadach ogólnych, tj. którzy prowadzą "Ewidencję zakupów VAT" i "Ewidencję sprzedaży VAT" na potrzeby ww. podatku.

25. Jakiego rodzaju zdarzenia gospodarcze powinny zostać uwzględnione w ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na potrzeby operacji typu "Modernizacja ..."

Brak jest możliwości wskazania zamkniętego katalogu rodzaju zdarzeń gospodarczych, jakie powinny zostać uwzględnione w ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na potrzeby operacji typu "Modernizacja ...". W ewidencji tej, co do zasady, wprowadzane powinny być wyłącznie przychody z działalności rolniczej oraz koszty tej działalności, przy czym zarówno przychody wskazane w ewidencji, jak i koszty powinny dotyczyć tylko gospodarstwa rolnego, z pominięciem gospodarstwa domowego. W związku z tym, w ww. ewidencji powinny zostać ujęte zawsze przychody ze sprzedaży produkcji z prowadzonej działalności rolniczej, jak i poniesione koszty dotyczące tej działalności, z uwzględnieniem podatku od budynków gospodarskich i ziemi, odsetek od kredytów, ubezpieczenia budynków produkcyjnych, maszyn i upraw, ubezpieczenia rolników.

W wykazie tym mogą być również uwzględnione dodatkowo: dopłaty, jakie uzyskuje gospodarstwo rolne (np. bezpośrednie, do materiału siewnego), zwrot podatku akcyzowego do paliwa rolniczego, wypłacona pomoc przysługująca w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Premie dla młodych rolników" lub "Restrukturyzacja małych gospodarstw".