Komu i na jakiej zasadzie przyznawany jest numer identyfikacyjny?

Numer identyfikacyjny producenta nadawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.).

"W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje się temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę". - art. 12 ust. 4 w/w ustawy "Nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów jest numerem niepowtarzalnym i nie przechodzi na następcę prawnego"- art. 12, ust. 2 w/w ustawy. 

Producent po uzyskaniu nadanego przez ARiMR numeru identyfikacyjnego wpisanego do  ewidencji producentów, w przypadku, gdy jest posiadaczem jednego lub większej liczby zwierząt gospodarskich ma obowiązek zgłoszenia siedziby stada w celu uzyskania numeru dla swojej siedziby i powinien to zrobić nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada. Kierownik biura powiatowego wydaje posiadaczowi zwierzęcia gospodarskiego (...) zaświadczenie o nadanym numerze siedziby stada w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

W opisanym przypadku, jeżeli  nadany został numer identyfikacyjny wprowadzony do  ewidencji producentów i numer siedziby stada oraz zwierzęta gospodarskie zostały przemieszczone z danej siedziby stada należącego do zmarłego współmałżonka do nowo rejestrowanej siedziby,   to obowiązkiem producenta jest składanie zgłoszeń zwierzęcych,  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfiakcji i rejestracji zwierząt w/w ustawy.

19 luty 2010 r.