ARiMR przypomina "młodym rolnikom" o uzupełnieniu wykształcenia

Część rolników, składając wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" nie posiadała wykształcenia rolniczego, wymaganego przy ubieganiu się o takie wsparcie. Zobowiązała się wówczas do uzupełnienia go. ARiMR przypomina zatem jakie są możliwości uzyskania właściwego wykształcenia rolniczego, w jakim terminie trzeba je zdobyć, jakie dokumenty potwierdzają posiadanie takiego wykształcenia oraz gdzie i do kiedy należy je złożyć.

Możliwości uzupełnienia wykształcenia zależą przede wszystkim od poziomu wykształcenia, które posiada wnioskodawca ubiegający się o pomoc. Przy wykształceniu wyższym innym niż rolnicze uzupełnienie wykształcenia może polegać na ukończeniu studiów podyplomowych związanych z rolnictwem, których program musi obejmować, co najmniej jedno z następujących zagadnień: ekonomika rolnictwa, organizacja lub technologia produkcji rolniczej, rachunkowość rolna, marketing artykułów rolnych lub agrobiznes.

Osoby posiadające wykształcenie średnie inne niż rolnicze, a także wyższe nierolnicze mogą ukończyć szkołę policealną lub technikum uzupełniające w zawodach określonych w ust 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200 poz. 1443 z późn. zm). Od roku szkolnego 2012/2013 w związku ze zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego w przypadku policealnych szkół rolniczych znacząco ograniczono liczbę dostępnych zawodów. W tym typie szkół jest możliwość kształcenia jedynie w dwóch zawodach, tj. technik turystyki wiejskiej i technik weterynarii. W zmienionym systemie szkolnictwa zawodowego, średnie wykształcenie rolnicze można również zdobyć kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy w więcej niż jednej kwalifikacji np. kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej lub kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Po zdaniu egzaminu przed komisją okręgową w pierwszym przypadku uzyska się dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik, a drugim kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu. Wykształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu w systemie kwalifikacyjnego kursu zawodowego można zdobyć po ukończeniu i zdaniu egzaminu przed komisją okręgową następujących kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury i krajobrazu oraz R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Mając wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym i chcąc zdobyć średnie wykształcenie rolnicze w tym systemie należy równolegle z ww. kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi uzupełnić poziom wykształcenia średniego poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub poprzez system egzaminów eksternistycznych.

Wnioskodawcy posiadający minimum wykształcenie gimnazjalne czy podstawowe (w tym również wyższe, średnie oraz zawodowe inne niż rolnicze), mogli uzyskać kwalifikacje rolnicze kończąc szkoły dające zasadnicze zawodowe wykształcenie rolnicze. W zmienionym systemie kształcenia można to zrobić kończąc kwalifikacyjny kursu zawodowy w jednej z niżej wymienionych kwalifikacji oraz przystępując do egzaminu i uzyskując dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Rolnik - kwalifikacja R.3. - Prowadzenie produkcji rolniczej, Ogrodnik - kwalifikacja R.5. - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych lub Pszczelarz - kwalifikacja R.4. - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Należy mieć na uwadze, że kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje swoim zakresem program nauczania zawodowego (teoretycznego i praktycznego) porównywalny z zasadniczą lub średnią szkołą zawodową kształcącą w ww. zawodach i przewiduje przeprowadzenie łącznie minimum 880 godzin nauczania. Przy takiej liczbie godzin zrealizowanie zakresu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla jednej z ww. kwalifikacji trwa ponad 1 rok. Dodatkowo, należy uwzględnić czas związany z przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem dyplomu.

Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie rolnym mogą uzupełnić kwalifikacje poprzez - zdobycie tytułu kwalifikacyjnego lub zawodowego w zawodzie wymienionym w ust. 5 załącznika do ww. rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami określonymi w ust. 7 pkt 2 ww. załącznika do rozporządzenia, dokumentami potwierdzającymi wykształcenie wyższe jest dyplom ukończenia studiów. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo wraz z wykazem przedmiotów objętych programem raz ich wymiarem godzinowym. Przy średnim wykształceniu rolniczym należy przedłożyć w oddziale regionalnym ARiMR świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. W sytuacji, gdy na świadectwie ukończenia szkoły brak jest informacji o zawodzie należy dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Naukowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624), potwierdzające, że absolwent kształcił się w zawodzie wymienionym w ust. 2 załącznika do ww. rozporządzenia. Przy wykształceniu średnim rolniczym, uzyskanym w systemie szkolnym nie jest wymagany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymywany po zdaniu egzaminu przed okręgową komisję egzaminacyjną. Inaczej jest w przypadku uzyskania wykształcenia średniego rolniczego w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uruchomionych od roku szkolnego 2012/2013. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie średniego wykształcenia w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany po zdaniu egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną. W związku z tym udokumentowanie tak zdobytego średniego wykształcenia rolniczego związane jest z koniecznością zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe potwierdza dokument ukończenia szkoły oraz dyplom świadczący o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego przed okręgową komisją egzaminacyjną. Potwierdzeniem posiadania tytułu kwalifikacyjnego lub zawodowego jest świadectwo lub dyplom potwierdzający zdanie w systemie pozaszkolnym egzaminu zawodowego przed państwową komisją egzaminacyjną.

Na uzupełnienie wykształcenia beneficjent ma 3 lata, licząc od dnia otrzymania decyzji przyznającej premię. Dokument potwierdzający uzupełnienie wykształcenia należy przedłożyć we właściwym terytorialnie oddziale regionalnym ARiMR w terminie 60 dni od upływu okresu na jego uzupełnienie.

DKS