SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006

Poziom wykorzystania środków z SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" przez środowisko rybackie

(stan na dzień 30.04.2009 r.)

Uczestnicy rynku rybnego złożyli dotychczas 4891 wniosków o dofinansowanie na kwotę 1,58 mld zł, co stanowi 143% dostępnego limitu środków. W konsekwencji oddziały regionalne ARiMR zakontraktowały do chwili obecnej 1,03 mld zł ( 92,9% limitu), wypłacono już 863,35 mln zł ? 78,01% limitu.

Przeczytaj poniższe informacje i dowiedz się, na co można uzyskać wsparcie:

Przykłady inwestycji w zakresie działania 3.1 "Ochrona i rozwój zasobów wodnych" .

W programie SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" istniała możliwość wykonywania inwestycji nie tylko bezpośrednio na rzecz rozwoju gospodarczego sektora rybnego (np. budowa i modernizacja obiektów chowu i hodowli ryb, przetwórni, modernizacja statków rybackich, portów), ale również inwestycji na rzecz środowiska naturalnego. Dzięki funduszom pochodzącym z Programu powstały pierwsze urządzenia, które wspomagają migrację ryb wędrownych - łososia, troci wędrownej, sieji, węgorza i certy. Wymienione niżej budowle są istotnym elementem, który umożliwi wielu gatunkom ryb pokonanie przeszkód w drodze na tarliska, zaś po odbyciu rozrodu na bezpieczne spłynięcie z nurtem rzeki do morza dojrzałych ryb i narybku. Jednak inwestycje tego rodzaju pośrednio będą miały też pozytywny wpływ na gospodarkę rybacką. Dzięki bardziej efektywnym wędrówkom rozrodczym, liczebność stada poszukiwanych na rynku ryb ma szanse znacznie się zwiększyć, co może przełożyć się również na sukces gospodarczy rybactwa bałtyckiego.

Istotnym warunkiem uzyskania środków z Programu (100 % refundacji poniesionych przez inwestora kosztów kwalifikowalnych) było wskazanie planowanej inwestycji w "wojewódzkich programach ochrony i rozwoju zasobów" . Inwestycje mogli realizować posiadacze lub administratorzy urządzeń wodnych oraz samorządy wojewódzkie.

W budżecie SPO "Rybołówstwo?2004-2006" zaplanowano na ten cel środki w wysokości 5,66 mln zł.

Dotychczas zakończono 4 inwestycje służące odbudowie dróg migracji dla ryb dwuśrodowiskowych:

1. Mała elektrownia wodna (MEW) w Przechowie koło ?wiecia na rzece Wdzie (Kujawsko Pomorskie). Data złożenia Wniosku o Płatność 25.01.2008 na kwotę 2,48 mln zł. Wykonano przepławkę betonową typu szczelinowego, w której ulokowane zostały jednostronnie pionowe szczeliny, otwarte na całej wysokości przegrody. Realizacja projektu trwała 1 rok.

2. Budowa przepławki dla ryb przy elektrowni wodnej Bukówka (Lubuskie), która polegała na gruntownej przebudowie nowego przejścia w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni Kamienna. Data złożenia Wniosku o Płatność - 25.09.2007 r. na kwotę 1,96 mln zł. Wykonawca Zespół Elektrowni Wodnej Dychów S.A. Przepławka naśladuje warunki naturalne. W jej koryto wbudowane zostały progi wykonane z luźno ustawionych głazów. Realizacja projektu trwała 1,5 roku.

3. Przepławka dla ryb przy MEW na rzece Wełnie w m. Kolanówko (Wielkopolskie). Data złożenia Wniosku o Płatność 25.10.2007 r. na kwotę 0,36 mln zł. Projekt realizowano przez okres 1 roku. Przepławka naśladująca warunki naturalne.

4. Przepławka dla ryb na rzece Gwdzie (Wielkopolskie). Przepławka była budowana przez okres 1 roku, a inwestycję zakończono 25.04.2007 r. Koszt wykonania projektu 1, 49 mln zł.

Dotychczas rozliczono 3 projekty na kwotę 4,64 mln zł, co stanowi 82,08 % aktualnego limitu środków przeznaczonych na działanie 3.1. Zrealizowane inwestycje zapoczątkowały realizację działań środowiskowych wspieranych z funduszy strukturalnych kierowanych do sektora rybnego. Kolejne środki na ten cel będą dostępne wraz z wejściem w życie PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" .

Działania