Sektorowy Program Operacyjny - Rolnictwo 2004-2006

Z chwilą akcesji Polska uzyskała dostęp do wsparcia w ramach polityki strukturalnej Unii Europejskiej. W latach 2004 - 2006 instrumenty polityki strukturalnej UE są w Polsce realizowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju, obejmującego szereg programów operacyjnych. Jednym z nich jest Sektorowy Program Operacyjny (SPO) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Działania w ramach SPO "Restrukturyzacja ..." i ich budżety

Działanie

Budżet

(w mln euro)

Wsparcie finansowe UE (w mln euro)

Wsparcie finansowe krajowe (w mln euro)

Działania wdrażane przez ARiMR

1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych

603,92

325,19

278,73

1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom

173,33

130,00

43,00

1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

464,29

325,00

139,29

2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej ?

12,50

10,00

2,50

2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

107,14

75,00

32,14

2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

40,71

28,50

12,21

3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu

10,53

7,90

2,63

3.2 Rozwój instytucjonalny

4,96

3,72

1,24

3.3 Informowanie i promocja Programu

8,51

6,38

2,13

Działania wdrażane przez FAPA

1.3 Szkolenia

20,00

16,00

4,00

1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego

53,75

43,00

10,75

2.7 Pilotażowy Program Leader +

18,75

15,00

3,75

Działania wdrażane przez Urzędy Marszałkowskie

2.2 Scalenia gruntów rolnych

21,25

17,00

4,25

2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

112,50

90,00

22,5

2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

132,00

100,00

32,00

Razem

1784,00

1192,69

591,12

ARiMR dla większości Działań objętych SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich pełni funkcję instytucji wdrażającej, natomiast dla wszystkich - funkcję beneficjenta końcowego. Funkcja instytucji wdrażającej obejmuje zadania związane z przyjęciem i obsługą Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu oraz przyjęciem Wniosku beneficjenta o płatność, wystawieniem zlecenia płatności, monitoringiem i sprawozdawczością. Funkcja beneficjenta końcowego obejmuje natomiast zatwierdzanie zleceń płatności, dokonywanie i księgowanie płatności oraz sporządzanie raportów finansowych. Informacja o liczbie i kwotach złożonych wniosków o pomoc na SPO - "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich" Uwaga! W Dzienniku Ustaw z 2006 r. Nr 249 opublikowano:

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzoru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (poz. 1863),
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (poz. 1837),

które wchodzą w życie w dniu 13 stycznia br.

W związku z powyższym oraz zgodnie z treścią opublikowanych w Monitorze Polskim Nr 90 z dnia 29 grudnia 2006 r.:

  • komunikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (poz. 961),
  • komunikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (poz. 960),

zamieszczono na stronie internetowej MRiRW, a także ARiMR ww. wzory wniosków oraz wzory umów.

Wzory wniosków oraz wzory umów, o których mowa wyżej, są stosowane od dnia wejścia w życie ww. rozporządzeń.

Uwaga!

W Monitorze Polskim Nr 90, poz. 962 z dnia 29.12.2006 r. opublikowano komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" . Wzory sprawozdań zamieszczono na stronie internetowej MRiRW, a także ARiMR. Obowiązują one od dnia ogłoszenia ww. komunikatu.

Działania