SAPARD

Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) powstał jako instrument pomocy dla dziesięciu krajów starających się o członkostwo w Unii Europejskiej. W założeniu miał służyć procesom przekształceń strukturalnych na wsi w krajach kandydujących. Realizacja Programu miała również przygotować instytucje i beneficjentów w tych krajach do korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Podstawę prawną dla Programu stanowiły akty prawne UE: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. oraz Rozporządzenie KE (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r.

Komisja Europejska 18 października 2000 r. zatwierdziła, opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Operacyjny SAPARD. Kolejne działania obejmowały m.in. podpisanie Wieloletniej Umowy Finansowej pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską (25 stycznia 2001 r.) oraz rocznych umów finansowych (pierwsza została podpisana 29 marca 2001 r.).

Na budżet Programu w wysokości 1 084 mln euro (ok. 4 795 320 616 zł) składają się środki Unii Europejskiej w wysokości 708,2 mln euro oraz 235,8 mln euro w ramach dofinansowania krajowego, a także 140 mln euro przesunięte za zgodą Komisji Europejskiej z budżetu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Zgodnie z Programem Operacyjnym SAPARD, Rząd Polski zdecydował się na realizację następujących działań w ramach Programu:

  • Działanie 1 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych;

  • Działanie 2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych;

  • Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich;

  • Działanie 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;

  • Działanie 6 Szkolenia zawodowe;

  • Działanie 7 Pomoc techniczna.

(Polska zrezygnowała z Działania 5 Programy rolnośrodowiskowe i zalesienia).

Wdrażanie SAPARD-u rozpoczęło się w lipcu 2002 r., po uzyskaniu przez ARiMR akredytacji Komisji Europejskiej (decyzja KE z dnia 2.VII.2002 r.). Zainteresowani pomocą z Programu mogli składać wnioski w ramach poszczególnych działań w Oddziałach Regionalnych ARiMR w terminach ogłaszanych przez Prezesa Agencji. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 17 lipca 2002 r., a zakończono 20 lutego 2004 r. W tym okresie wyznaczano terminy przyjmowania wniosków dla poszczególnych działań.

Łącznie zarejestrowano 27 761 wniosków o pomoc finansową z Programu SAPARD, w tym:

  • w Działaniu 1 ? 1 516,

  • w Działaniu 2 ? 14 551,

  • w Działaniu 3 ? 5 926,

  • w Działaniu 4 ? 5 768.

Zawieranie umów z beneficjentami Programu SAPARD zakończono 15 sierpnia 2004 roku. Agencja podpisała łącznie 24 431 umów na kwotę ok. 4 779 mln zł., w tym:

  • w Działaniu 1 zawarto 1 342 umowy na kwotę ok. 1 681 mln zł (100,31% wykorzystania limitu),

  • w Działaniu 2 zawarto 13 742 umowy na kwotę ponad 637,4 mln zł (95,74% wykorzystania limitu),

  • w Działaniu 3 zawarto 4 493 umowy na kwotę ponad 2 024 mln zł (102,55% wykorzystania limitu),

  • w Działaniu 4 zawarto 4 854 umowy na kwotę ponad 437,1 mln zł (91,02%  wykorzystania limitu).

Do końca 2005 r. ARiMR zrealizowała na rzecz beneficjentów 21 760 płatności na łączną kwotę ponad 3 956 mln, co stanowi 82,49% wykorzystania limitów środków. W tym w ramach:

  • Działania 1 - dokonano 1 164 płatności na sumę prawie 1 148,8 mln zł

  • Działania 2 - dokonano 12 359 płatności na sumę ponad 563,6 mln zł

  • Działania 3 - dokonano 4 564 płatności na sumę ok. 1 961 mln zł

  • Działania 4 ? dokonano 3 673 płatności na sumę prawie 282,4 mln zł.

Agencja zakończyła wypłate środków finansowych beneficjentom w 2006 r.

Sapard - Raporty i Oceny

 

Działania