Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych albo reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

Beneficjentom działań:

  • 121 Modernizacja gospodarstw rolnych,
  • 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
  • 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

uprzejmie przypominamy o obowiązku (zgodnie z § 5 umowy przyznania pomocy), dotyczącym zamieszczania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 EURO, albo tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 500 000 EURO, wykonanej zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie po dniu zawarcia umowy przyznania pomocy, a jednocześnie nie później niż:

  • do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo
  • w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu,

i jej eksponowania przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności.

Niespełnienie powyższego zobowiązania może skutkować odmową wypłaty pomocy lub żądaniem jej zwrotu.

Wzory tablic można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (str. 24, 26), która jest dostępna na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl (w zakładce: PROW 2007-2013 (program)) oraz www.minrol.gov.pl (w zakładce: PROW 2007-2013)