Zasady wypłaty pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007 - 2013

W celu otrzymania wypłaty pomocy na zalesianie, rolnik zobowiązany jest do złożenia wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie w terminie od 15 marca do 15 czerwca 2018 r. Wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie (wniosek kontynuacyjny), może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków tj. do dnia 10 lipca 2018 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia licząc od dnia 16 czerwca 2018 r.,  będzie stosowane zmniejszeniem pomocy o 1% kwoty należnych pomocy.

Zmiany do wniosku można składać do dnia 15 czerwca 2018 r..  Zmiana do wniosku złożona po dniu 15 czerwca 2018 r. skutkuje pomniejszeniem pomocy do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiana do wniosku może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek zalesionych lub ich dostosowaniu (wraz z wymaganymi dla nich załącznikami) do uprzednio złożonego wniosku. Zmiana do złożonego wniosku może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni zalesionych działek. Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, np. złożenie załączników, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku. Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 15 czerwca 2018 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 16 czerwca do dnia 10 lipca 2018 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia. Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów. Braki we wniosku oraz na załącznikach, uzupełnione po dniu 10 lipca 2018 r., nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie o wypłatę pomocy na zalesianie.

Od roku 2018 wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie (wniosek kontynuacyjny) składa się na formularzu geoprzestrzennym za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, która jest udostępniona na stronie internetowej ARiMR. Wypełniając wniosek należy korzystać z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 w aplikacji eWniosekPlus.

Rolnik wnioskujący o wypłatę pomocy na zalesianie, powinien wypełnić Wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok, na podstawie którego może ubiegać się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc finansową z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowe 2007 - 2013, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014 - 2020, rolnictwo ekologiczne PROW 2014 - 2020, pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową PROW 2014 - 2020 oraz pierwszą premię pielęgnacyjną do gruntów z sukcesją naturalną PROW 2014 - 2020.

Integralną częścią wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie są wyrysowania wszystkich działek zalesionych deklarowanych do pomocy i jeśli dotyczy - elementy krajobrazu podlegające zachowaniu tj.:

  1. drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  2. rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
  3. oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.

oraz powierzchnie gruntów niezgłoszonych do płatności.

We wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie rolnik może ubiegać się o następujące płatności:

  1. premię pielęgnacyjną - stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych oraz ochronnych uprawy leśnej przed zwierzyną w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia;
  2. premię zalesieniową - stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu utraconych dochodów wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 15 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia.

Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie.

Decyzja o wypłacie pomocy na zalesianie doręczana jest rolnikowi tylko w przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających dokonanie zmniejszeń lub wykluczeń lub odliczenia kwoty pomocy (ze względu na zastosowanie sankcji wieloletnich).

Premia pielęgnacyjna w piątym roku od zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego roku od zalesienia, jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji, wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia.