Wniosek w formie elektronicznej składany za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

Od roku 2018 wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie składa się na formularzu geoprzestrzennym za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, która jest udostępniona na stronie internetowej ARiMR.

Składając wniosek należy korzystać z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 w aplikacji eWniosekPlus.

Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy (zalesienia) rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy (zalesieniowej działki). Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.

Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom dane wygenerowane na podstawie danych z roku 2017.

Personalizacji podlegają wnioskowania o płatności, dane dotyczące: działek referencyjnych, działek rolnych (zalesionych) oraz powierzchni niezgłoszonych do płatności, zatwierdzone/wyrysowane w roku 2017. Na podstawie wyrysowanych przez rolnika w kampanii 2017 geometrii działek rolnych (zalesionych) w eWniosekPlus zostaną utworzone geometrie upraw, które dodatkowo będą ograniczone automatycznie do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO.

Ubiegając się o wypłatę pomocy na zalesianie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus należy wypełnić wniosek w trybie pełnym.

TRYB PEŁNY umożliwia pełną edycję danych we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 r. W trybie tym dostępne są trzy zakładki Wniosek, Mapa i Podsumowanie. W zakładce Wniosek między innymi: dokonuje się wyboru wnioskowanych płatności, dodaje się wymagane załączniki (np. kopię decyzji o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny). W zakładce Mapa można: dodawać i usuwać działki referencyjne, określać poszczególne uprawy (powierzchnie gruntu zalesionego). Podczas rysowania upraw (gruntu zalesionego) system podpowiada możliwe wnioskowania. Z listy  upraw należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 • Pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę – oznaczenie ZAL713/I (zalesianie gruntów rolnych – schemat I) lub ZAL713/II (zalesianie gruntów innych niż rolne – schemat II),
 • Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa (PROW 2014-2020) – oznaczenie ZAL1420 (w przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności kontynuacyjnej w ramach PROW 2014-2020)  lub ZAL1420SN (jeżeli płatność będzie dotyczyć drugiej lub kolejnej premii pielęgnacyjnej do gruntów ze 100% sukcesją naturalną),
 • Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020) – ZAL1420SN (pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów ze 100% sukcesją naturalną w ramach PROW 2014-2020).

Na bieżąco prezentowane są podpowiedzi i komunikaty dla rolnika o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku.

Aplikacja eWniosekPlus porówna dane deklarowane z danymi referencyjnymi między innymi w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadzi kontrolę krzyżową powierzchni na podstawie danych graficznych z geometriami innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosku.

Na podstawie wprowadzonych danych aplikacja eWniosekPlus umożliwia wydruk formularza wniosku analogicznego do wersji papierowej.

ARiMR zamieści instrukcje i wytyczne dotyczące logowania do aplikacji eWniosekPlus oraz instrukcję wypełniania wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, a także filmy instruktażowe - przejdź.

Logowanie do aplikacji eWniosekPlus

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak w roku 2017, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:

 • swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
 • kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe (na ten adres będą przesyłane powiadomienia).

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018.

Główne korzyści wynikające z wypełniania oraz złożenia wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 poprzez aplikację eWniosekPlus to:

 • brak konieczności uzupełniania danych alfanumerycznych w zakresie płatności obszarowych, wszystkie dane generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności,
 • brak konieczności wielokrotnego rysowania tych samych powierzchni w ramach działek rolnych głównych i podrzędnych, działki rolne generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw (powierzchni zalesionych) i wybranych płatności,
 • dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które prezentowane są w ramach przeglądu danych dla działek referencyjnych oraz wykorzystywane podczas kontroli wstępnych,
 • możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych, w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności oraz ich położenie nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (dostępne w ramach uproszczonego trybu wypełniania wniosku),
 • wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól, dołączania wymaganych załączników,
 • wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku o przyznanie płatności (ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiatowego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości),
 • możliwość złożenia wniosku oraz mobilny dostęp do konta przy użyciu tabletu lub smartfonu.

Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik jest prowadzony za pomocą kreatora. Aplikacja porównuje dane deklarowane przez rolnika z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków. Prezentowane dane z bazy referencyjnej oraz wszelkie sprawdzenia odbywają się w oparciu o najbardziej aktualny stan bazy referencyjnej.