Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w 2016 roku

1. Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007 – 2013 - otwórz

2. Przyznanie pomocy w przypadku przekazania gruntów zalesionych w ramach PROW 2007 – 2013 - otwórz

  • Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku przeniesienia własności - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku przeniesienia własności - otwórz
  • Oświadczenie przejmującego/następcy prawnego - otwórz

3. Zwrot i zmniejszenie płatności - otwórz

4. Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności - otwórz

5. Akty prawne - otwórz