Wypłata pomocy na zalesianie - 2014 r.

Wypłata pomocy na zalesianie w przypadku:

A) śmierci rolnika

Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania. Jeżeli prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.

W przypadku gdy w decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie doręczonej spadkodawcy, została przyznana pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, płatność ta jest wypłacana spadkobiercy.

Jeżeli pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, składa wniosek o wypłatę tej pomocy (otwórz) do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik (spadkodawca) złożył wniosek o pomoc, wraz z:

 1. odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo
 2. zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza - w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo
 3. w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

  1. zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  2. kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

   1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
   2. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji
   3. jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie przyznania tej pomocy.

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący z wnioskiem:

 1. dołącza do tego wniosku albo
 2. składa wraz z odpisem postanowienia sądu

  1. oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy pomocy na zalesianie. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, do których została przyznana temu rolnikowi pomoc na zalesianie, przepisy dotyczące spadkobiercy stosuje się odpowiednio.

B) następstwa prawnego

Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.

Jeżeli pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie została przekazana na rachunek bankowy rozwiązanego, albo przekształconego rolnika, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, składa wniosek o wypłatę tej pomocy (otwórz) do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o pomoc, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.

Do wniosku o wypłatę pomocy, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie przysługującej do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tej płatności.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie, nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie wypłaty tej płatności, decyzja o przyznaniu pomocy na zalesianie skierowana do rozwiązanego lub przekształconego rolnika, wygasa z mocy prawa.