Przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika

1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których nastąpiło następstwo prawne, w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc przysługuje następcy prawnemu, który nabył w wyniku tego następstwa własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem i zobowiązał się do realizacji zobowiązań podjętych przez rolnika. Następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce rolnika, na wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego (otwórz) złożony do kierownika biura powiatowego ARiMR, do którego został złożony wniosek o pomoc przez rolnika, w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

Do składanego wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego, następca prawny dołącza:

 • dokumenty potwierdzające zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji;
 • zaświadczenie o wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym, albo liczbie hektarów przeliczeniowych stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - jeżeli następca prawny ubiega się o przejęcie płatności na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie, wydane przez urząd skarbowy - w przypadku gdy następca prawny uzyskał takie dochody i ubiega się o przejęcie płatności na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż dochody z rolnictwa, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów - jeżeli następca prawny ubiega się o przejęcie płatności na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • oświadczenie przejmującego/następcy prawnego przejmującego/nabywającego własność/współwłasność wszystkich zalesionych gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy (otwórz);
 • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów - w przypadku, gdy przejmujący nie ma nadanego numeru identyfikacyjnego;
 • oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych (otwórz) - jedynie w przypadku, gdy następuje częściowe przeniesienie gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy;
 • oświadczenie o sposobie użytkowania działek przeznaczonych do zalesienia/zalesionych (otwórz) - jedynie w przypadku, gdy następuje częściowe przeniesienie gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy;
 • oświadczenie o powierzchniach deklarowanych do płatności w ramach poszczególnych rodzajów premii:

  • w schemacie I: Zalesianie gruntów rolnych (otwórz), lub
  • w schemacie II: Zalesianie gruntów innych niż rolne (otwórz).
   - jedynie w przypadku, gdy następuje częściowe przeniesienie gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy.

2. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których nastąpiło następstwo prawne, po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc przysługuje następcy prawnemu, który nabył w wyniku tego następstwa własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem i zobowiązał się do kontynuowania zobowiązań podjętych przez rolnika oraz zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności na zalesianie, uzyskanych przez rolnika, jaką rolnik byłby obowiązany zwrócić, jeżeli wystąpiłyby okoliczności powodujące konieczność zwrotu płatności na zalesianie - w przypadku wystąpienia takich okoliczności.

Następca prawny rolnika składa wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego otwórz, w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Do składanego wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego, następca prawny dołącza:

 • dokumenty potwierdzające zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji;
 • zaświadczenie o wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym, albo liczbie hektarów przeliczeniowych stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - jeżeli następca prawny ubiega się o przejęcie płatności na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie, wydane przez urząd skarbowy - w przypadku gdy następca prawny uzyskał takie dochody i ubiega się o przejęcie płatności na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż dochody z rolnictwa, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów - jeżeli następca prawny ubiega się o przejęcie płatności na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • oświadczenie przejmującego/następcy prawnego przejmującego/nabywającego własność/współwłasność wszystkich zalesionych gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy (otwórz);
 • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów - w przypadku, gdy przejmujący nie ma nadanego numeru identyfikacyjnego;
 • oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych (otwórz) - jedynie w przypadku, gdy następuje częściowe przeniesienie gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy;
 • oświadczenie o sposobie użytkowania działek przeznaczonych do zalesienia/zalesionych (otwórz)- jedynie w przypadku, gdy następuje częściowe przeniesienie gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy;
 • oświadczenie o powierzchniach deklarowanych do płatności w ramach poszczególnych rodzajów premii:

  • w schemacie I: Zalesianie gruntów rolnych (otwórz), lub
   o w schemacie II: Zalesianie gruntów innych niż rolne (otwórz).
   - jedynie w przypadku, gdy następuje częściowe przeniesienie gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy.

W przypadku, gdy płatność za dany rok, została już zrealizowana na rzecz rolnika, który został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego nastąpiło następstwo prawne, następca prawny pierwszą płatność otrzyma w kolejnym roku uczestnictwa w programie zalesieniowym, po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie.