Przeniesienie własności/współwłasności gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie - 2014 r.

Jeżeli w okresie:

- od dnia złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, lub

- po dniu wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie,

 
nastąpi przeniesienie własności lub współwłasności wszystkich gruntów objętych tym wnioskiem albo ich części na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, pomoc przysługuje temu rolnikowi, jeżeli złoży swój wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku przeniesienia własności lub współwłasności gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie (otwórz), w tym samym Biurze Powiatowym ARiMR co poprzedni właściciel, w terminie 3 miesięcy od przeniesienia własności/współwłasności tych gruntów. Termin na złożenie wniosku nie podlega przywróceniu.

Przejmujący musi się zobowiązać do kontynuowania realizacji zobowiązań, podjętych przez poprzedniego właściciela-wnioskodawcę oraz zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności na zalesianie, uzyskanych przez poprzedniego właściciela lub współwłaściciela tych gruntów, jaką poprzedni właściciel lub współwłaściciel byłby obowiązany zwrócić, jeżeli wystąpiłyby okoliczności powodujące konieczność zwrotu płatności na zalesianie – w przypadku wystąpienia takich okoliczności.

Do składanego wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku przeniesienia własności lub współwłasności gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie, przejmujący dołącza:

 • kopię umowy sprzedaży poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR;
 • zaświadczenie o wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym, albo liczbie hektarów przeliczeniowych stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - jeżeli przejmujący ubiega się o przejęcie płatności na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie, wydane przez urząd skarbowy - w przypadku gdy przejmujący uzyskał takie dochody i ubiega się o przejęcie płatności na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż dochody z rolnictwa, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów - jeżeli przejmujący ubiega się o przejęcie płatności na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • oświadczenie przejmującego/następcy prawnego przejmującego/nabywającego własność/współwłasność wszystkich zalesionych gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy otwórz;
 • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów - w przypadku, gdy przejmujący nie ma nadanego numeru identyfikacyjnego;
 • oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych otwórz - jedynie w przypadku, gdy następuje częściowe przeniesienie gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy;
 • oświadczenie o sposobie użytkowania działek przeznaczonych do zalesienia/zalesionych otwórz - jedynie w przypadku, gdy następuje częściowe przeniesienie gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy;
 • oświadczenie o powierzchniach deklarowanych do płatności w ramach poszczególnych rodzajów premii:

  • w schemacie I: Zalesianie gruntów rolnych otwórz, lub
  • w schemacie II: Zalesianie gruntów innych niż rolne otwórz.
   - jedynie w przypadku, gdy następuje częściowe przeniesienie gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy.

W przypadku, gdy nastąpi przeniesienie posiadania własności lub współwłasności części gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie, płatność będzie przysługiwała przejmującemu, pod warunkiem, że przejmowana powierzchnia zalesionych gruntów będzie większa niż 0,5 ha, o szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha

W przypadku, gdy pomoc na zalesianie zostanie przyznana rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność zalesionych gruntów, decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie wydana przekazującemu, wygasa z mocy prawa. Równocześnie, zawiesza się postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, który przeniósł własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc.

Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie, podejmowane jest z urzędu w przypadku gdy:

 1. decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, stała się ostateczna;
 2. postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, zostało ostatecznie umorzone;
 3. rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, nie złożył wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku przeniesienia własności lub współwłasności gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie w terminie 3 miesięcy od przeniesienia własności/współwłasności.

Rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie

W przypadku, gdy płatność za dany rok, została już zrealizowana na rzecz poprzedniego właściciela, przejmujący otrzyma pierwszą płatność w kolejnym roku uczestnictwa w programie zalesieniowym, po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie.