Przejęcie płatności w przypadku śmierci rolnika lub zapisu windykacyjnego

1. W przypadku, gdy rolnik zmarł przed doręczeniem decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc przysługuje spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu rolnika, który w wyniku dziedziczenia nabył własność/współwłasność wszystkich lub części gruntów objętych wnioskiem o pomoc lub nabył własność/współwłasność wszystkich lub części gruntów objętych wnioskiem o pomoc jako przedmiot zapisu windykacyjnego, jeżeli złożył wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego (otwórz) obejmujący płatność, której dotyczył wniosek spadkodawcy, do Biura Powiatowego ARiMR, do którego został złożony wniosek o pomoc przez spadkodawcę i zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, podjętych przez spadkodawcę.

Spadkobierca składa wniosek o pomoc w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku, do kierownika biura powiatowego ARiMR, do którego został złożony wniosek o pomoc spadkodawcy. Do wniosku należy dołączyć: 

 • wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o:
  • wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym albo
  • liczbie hektarów przeliczeniowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
   - jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;

 • wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku gdy rolnik uzyskał takie dochody i ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż z rolnictwa, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o pomoc, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów - jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
  oraz:
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo
 • w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku:

  • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
   • poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo

  • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza

Odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku składa się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 

Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jedna osoba, spadkobierca/zapisobierca windykacyjny dołącza do wniosku albo składa wraz z odpisem postanowienia sądu, oświadczenie pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnego na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu pomocy na zalesianie (otwórz).

Decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę/zapisobiercę windykacyjnego odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu, jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.

W przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka, pomoc przysługuje właścicielowi tych gruntów, pod warunkiem złożenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego wraz ze skróconym aktem zgonu rolnika.

2. W przypadku, gdy rolnik zmarł po doręczeniu decyzji, pomoc tę przyznaje się spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu rolnika, który nabył w drodze dziedziczenia własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych wnioskiem lub nabył własność/współwłasność wszystkich lub części gruntów objętych wnioskiem o pomoc jako przedmiot zapisu windykacyjnego oraz zobowiązał się kontynuowania zobowiązań podjętych przez spadkodawcę.

Spadkobierca składa wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego otwórz w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku, do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Do wniosku należy dołączyć: 

 • wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o:

  • wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym albo
  • liczbie hektarów przeliczeniowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
   - jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;

 • wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku gdy rolnik uzyskał takie dochody i ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż z rolnictwa, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o pomoc, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów - jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;
  oraz:
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo
 • w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku:

  • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
  • kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
   • poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo

  • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza

Odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku składa się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 
Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jedna osoba, spadkobierca/zapisobierca windykacyjny dołącza do wniosku albo składa wraz z odpisem postanowienia sądu, oświadczenie pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy/ zapisobiercy windykacyjnemu na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu pomocy na zalesianie (otwórz).

Decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę/zapisobiercy windykacyjnemu odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu, jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.

W przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka, pomoc przysługuje właścicielowi tych gruntów, pod warunkiem złożenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego wraz ze skróconym aktem zgonu rolnika.

W przypadku, gdy płatność za dany rok, została już zrealizowana na rzecz spadkodawcy, spadkobierca/zapisobierca windykacyjny pierwszą płatność otrzyma w kolejnym roku uczestnictwa w programie zalesieniowym, po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie.