Zasady przyznawania płatności

Płatność ONW przysługuje rolnikowi na jego wniosek:

  • do położonej na obszarach ONW powierzchni działek rolnych lub ich części, będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynoszącej nie więcej niż 300 ha,
  • do powierzchni działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW, na których jest prowadzona działalność rolnicza wynosi co najmniej 1 ha, przy czym minimalna powierzchnia działki rolnej lub jej część nie może być mniejsza niż 0,1 ha,
  • jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • jeżeli są przestrzegane wymogi i normy przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

Rolnik, który ubiega się o przyznanie płatności ONW po raz pierwszy zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej na gruntach rolnych, na które uzyskał pomoc z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, przez okres 5 lat od dnia otrzymania pierwszej płatności.

W przypadku, gdy działki rolne położone na obszarach ONW lub ich części są przedmiotem współposiadania rolnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku zgodę wpsółposiadacza na ubieganie się o przyznanie płatności przez rolnika wnioskującego o płatność ONW.

WAŻNE !!!
W przypadku, gdy rolnik zrealizował już 5 - letnie zobowiązanie ONW, płatność ONW przysługuje, jeżeli w danym roku rolnik spełnia warunki do jej przyznania.
Oznacza to, że po zrealizowaniu 5 letniego zobowiązania ONW, nowe zobowiązanie nie powstaje i deklarując do płatności w roku 2010 grunty rolne lub ich część położone na obszarach ONW, rolnik nie zobowiązuje się ponownie do kontynuowania działalności rolniczej na obszarach ONW.