Termin i miejsce składania wniosków oraz realizacja płatności

 • Wniosek wraz z załącznikami składa się, na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
 • Wniosek na 2010 r. składa się od dnia 15 marca do dnia 17 maja.
 • Wniosek może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% kwoty płatności za każdy dzień roboczy spóźnienia, tak więc płatność ONW podlega zmniejszeniu o 1% za każdy dzień roboczy, w przypadku wniosków złożonych po dniu 17 maja, jednak nie później niż do dnia 11 czerwca. Jeżeli opóźnienie wynosi powyżej 25 dni kalendarzowych, następuje odmowa przyznanie płatności.
 • Zmiany do wniosku o przyznanie płatności ONW można składać do dnia 31 maja 2010 roku. Dopuszczalne jest również złożenie zmiany do wniosku do dnia 11 czerwca 2010 r., jednak zmiana ta spowoduje zmniejszenie o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek dodanych. Zmiana oznacza np. dodanie nowych działek lub zmianę dotycząca wcześniej zadeklarowanych działek.
 • W przypadku, gdy rolnik został poinformowany o nieprawidłowościach w złożonym wniosku lub został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zgłoszone zmiany nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych, w przypadku, których wykryto nieprawidłowości.
 • Rolnicy, w gospodarstwach, których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej, którzy złożą wnioski o przyznanie płatności ONW na 2010 rok w okresie od dnia 18 maja do dnia 11 czerwca 2010 roku, nie będą mieli obniżanych kwot płatności z tytułu złożenia wniosku po terminie, pod warunkiem, że na piśmie poinformują Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności oraz obowiązkowo dołączą dowody potwierdzające ich wystąpienie.

Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności obejmują:

 • śmierć rolnika;
 • długookresową niezdolność rolnika do pracy;
 • poważną klęskę żywiołową w znacznym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa;
 • wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich;
 • epidemię dotykającą części lub całego inwentarza rolnika.

Przypadki siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności są zgłaszane przez rolnika lub upoważnioną przez niego osobę na piśmie, Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, wraz z odpowiednimi dowodami, w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Dokumentem, który rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR jest pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia.  Następnie należy złożyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności.

We wniosku o przyznanie płatności ONW należy zadeklarować wszystkie działki ewidencyjne, na których znajdują się grunty rolne będące w posiadaniu rolnika, także te, które nie są zgłaszane do programów pomocowych.

W przypadku nie zadeklarowania gruntów rolnych nie zgłoszonych do programów pomocowych będą stosowane obniżki płatności.

WAŻNE !!!
Od roku 2010 do wniosku o przyznanie płatności ONW rolnik obowiązkowo dołącza materiał graficzny, który otrzymał wraz z wnioskiem spersonalizowanym o przyznanie płatności na rok 2010, przy czym jeżeli rolnik ubiega się także o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i w związku z tym wypełnił i dołączył materiał graficzny nie ma potrzeby wypełniania go po raz drugi.
W przypadku, gdy rolnik nie ubiegał się o przyznanie płatności na rok 2009 zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których prowadzona jest uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa oraz oświadczenie zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których znajdują się, w obrębie działki rolnej, drzewa będące pomnikami przyrody i rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, przy czym jeżeli rolnik ubiega się także o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i w związku z tym wypełnił już stosowny formularz, nie ma potrzeby wypełniania go po raz drugi.
Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.

Rolnik zobowiązany jest do informowania Agencji o każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia przyznania płatności, w szczególności, jeżeli zmiana dotyczy: wykorzystywania gruntów rolnych, przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego w całości lub części na rzecz innego rolnika.

Obniżek i wykluczeń nie stosuje się, jeżeli rolnik złożył wniosek zgodny ze stanem faktycznym lub gdy może wykazać, że nieprawidłowości nie wynikają z jego winy.

Obniżek i wykluczeń nie stosuje się ponadto w odniesieniu do tych części wniosku, co do których rolnik informował właściwy organ na piśmie, że wniosek o przyznanie pomocy jest nieprawidłowy lub zdezaktualizował się od czasu złożenia, pod warunkiem że rolnik nie został poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości.