Przyznanie płatności ONW w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika

I. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność ONW przysługuje następcy prawnemu rolnika, jeżeli:

 • grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW, w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego;
 • zobowiązał się w Oświadczeniu następcy prawnego przejmującego posiadania gruntów rolnych, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności ONW (O-26/01) do:
  • kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem do prowadzenia działalności rolniczej na działkach rolnych lub ich częściach położonych na obszarach ONW przez 5 lat od dnia otrzymania pierwszej płatności ONW, złożonym przez rolnika,
  • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez rolnika, jaką rolnik ten byłby zobowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych działkach rolnych lub ich częściach, w przypadku jej zaniechania w okresie objętym zobowiązaniem.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl (O-26/01 - otwórz)

Płatność ONW przysługuje następcy prawnemu rolnika na wniosek złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. Następca prawny składa Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) w przypadku następstwa prawnego w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW (W_3/01 - otwórz) do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony Wniosek o przyznanie płatności ONW (W-1/01 - otwórz) przez rozwiązanego albo przekształconego rolnika, który po rozpatrzeniu wniosku wydaje decyzje administracyjne w sprawie.

Następca prawny rolnika zobowiązany jest do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) w przypadku następstwa prawnego w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW (W_3/01 - otwórz) dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego.

Ważne! W przypadku, gdy rozwiązanie albo przekształcenie rolnika lub wystąpienie innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika, nastąpiło przed dniem 24 września 2010 roku, płatność ONW przysługuje następcy prawnemu na wniosek, który należało złożyć w terminie do dnia 25 października 2010 roku.

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Wniosku o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) w przypadku następstwa prawnego w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW (W_3/01), tzn. gdy wymogi formalne oraz warunki określone w ww. przepisach zostały spełnione, wnioskodawca (następca prawny rolnika) wstępuje na miejsce rolnika, który został rozwiązany albo przekształcony w postępowaniu w sprawie przyznania płatności ONW.

II. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem śmierci rolnika, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW po dniu doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność ONW przysługuje następcy prawnemu rolnika, jeżeli:

 • objął w posiadanie grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez rolnika oraz zostały spełnione warunki do przyznania płatności;
 • zobowiązał się w Oświadczeniu następcy prawnego przejmującego posiadania gruntów rolnych, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności ONW (O-26/01) do:

  • kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem do prowadzenia działalności rolniczej na działkach rolnych lub ich częściach położonych na obszarach ONW przez 5 lat od dnia otrzymania pierwszej płatności ONW, złożonym przez rolnika,
  • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez rolnika, jaką rolnik ten byłby zobowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych działkach rolnych lub ich częściach, w przypadku jej zaniechania w okresie objętym zobowiązaniem.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl (O-26/01 - otwórz)

Płatność ONW przysługuje następcy prawnemu na wniosek złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. Następca prawny składa Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) w przypadku następstwa prawnego w okresie po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW (W_3/01 - otwórz) do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony Wniosek o przyznanie płatności ONW (W-1/01 - otwórz) przez rozwiązanego albo przekształconego rolnika, który po rozpatrzeniu wniosku wydaje decyzje administracyjne w sprawie.

Następca prawny dołącza do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) w przypadku następstwa prawnego w okresie po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW (W_3/01 - otwórz) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego.

W przypadku przyznania płatności ONW następcy prawnemu, decyzja w sprawie przyznania płatności ONW wydana rozwiązanemu albo przekształconemu rolnikowi wygasa z mocy prawa.