Przeniesienie posiadania gruntów rolnych położonych na obszarach ONW

W poprzednich latach, jeżeli przeniesienie posiadania wszystkich położonych na obszarach ONW działek rolnych lub ich części, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy nastąpiło do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności ONW płatność przysługiwała przejmującemu te działki, jeżeli do dnia wydania decyzji w sprawie złożył Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (W_3/01 - otwórz), tzw. wniosek transferowy.

Od roku 2010 obowiązują następujące zasady:

 • Jeżeli przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych lub wszystkich części działek rolnych, położonych na obszarach ONW, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy nastąpi w okresie do dnia 31 maja 2010 roku, płatność ONW przysługuje przejmującemu posiadanie, jeśli przejmujący posiadanie gruntów rolnych położonych na obszarach ONW, złoży do 30 czerwca 2010 roku Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (W_3/01 - otwórz) .

  Rolnik, przejmujący posiadanie działek rolnych lub ich części, do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (W_3/01 - otwórz) dołącza:
  • Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-18/01 - otwórz), w którym zobowiązuje się do:
   • kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem podjętym przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW;
   • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW;
  • umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW zadeklarowanych we wniosku lub kopię takiej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w przypadku przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (W_3/01 - otwórz) w przypadku przekazania gospodarstwa wraz z załącznikami rolnik przejmujący posiadanie wszystkich działek rolnych lub wszystkich części działek rolnych położonych na obszarach ONW, składa do kierownika biura powiatowego, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW przez przekazującego posiadanie działek rolnych.

 • Jeżeli przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych lub wszystkich części działek rolnych, położonych na obszarach ONW, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy nastąpi po dniu 31 maja 2010 roku, płatność ONW przysługuje przekazującemu. Rolnik przekazujący lub rolnik przejmujący powinien złożyć niezwłocznie do kierownika biura powiatowego Agencji, Oświadczenie przejmującego posiadanie działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW (O-18/01 - otwórz) zawierające zobowiązanie tego podmiotu do:

  • kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem podjętym przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW;
  • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW.

Do oświadczenia rolnik dołącza dokumenty potwierdzające przeniesienie posiadania działek rolnych lub ich części. Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Agencji wzywającego do złożenia wyjaśnień.
Tym samym zobowiązanie ONW przypisane zostanie przejmującemu.

WAŻNE!!!

Za dzień przeniesienia posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW zadeklarowanych we wniosku na rzecz innego podmiotu uznaje się dzień określony w umowie sprzedaży, dzierżawy lub innej umowie, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania. Jeżeli w umowie nie został określony termin przeniesienia posiadania działek rolnych lub ich części zadeklarowanych we wniosku, za dzień przeniesienia posiadania tych działek lub ich części przyjmuje się dzień zawarcia umowy.