W poprzednich latach, w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność przysługiwała spadkobiercy, który objął w posiadanie grunty rolne, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności ONW oraz zobowiązał się m.in. do kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego 5 – letnim zobowiązaniem.

Płatność przysługiwała na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika).

Od roku 2010 obowiązują następujące zasady:

  • w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność przysługuje spadkobiercy, jeżeli grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW, były w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek, w posiadaniu spadkodawcy lub spadkobiercy oraz zobowiązał się  do kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego 5 – letnim zobowiązaniem lub zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez spadkodawcę, jaką spadkodawca ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych działkach rolnych lub ich częściach - w przypadku zaniechania jej w okresie objętym tym zobowiązaniem;
  • płatność przysługuje na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika).

Obowiązki przejmującego:

Rolnik, przejmujący posiadanie działek rolnych lub ich części po śmierci rolnika, który składał wniosek o przyznanie płatności ONW, chcąc skutecznie ubiegać się o przyznanie płatności ONW, zobowiązany jest do wniosku transferowego dołączyć:

  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
  • w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku: 

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

    • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
    • poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albozarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;
  • w przypadku, gdy nie zostało jeszcze zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia;
  • jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności ONW dołącza do wniosku transferowego oświadczenia pozostałych spadkobierców zawierające zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności ONW (dostępne na stronie internetowej ARiMR)