Normy i wymogi

W roku 2010 płatność ONW przysługuje rolnikowi jeżeli są przestrzegane wymogi i normy przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności. Obowiązujące wymogi zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. Nr 17, poz. 224), natomiast minimalne normy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie minimalnych norm (dostępne na stronie internetowej ARiMR).

W przypadku, gdy rolnik nie utrzymuje gruntów zgodnie z normami lub nie przestrzega wymogów zarządzania (cross compliance) przez cały rok kalendarzowy, ostateczna wielkość zmniejszenia płatności ONW ustalana jest wówczas w ten sposób, że kwota przyznanych płatności ulega zmniejszeniu, co do zasady o 3%. W zależności od zasięgu, dotkliwości, trwałości i powtarzalności niespełnienia norm i wymogów, procent obniżki (sankcji) może być podwyższony do 5% lub obniżony do 1%. Natomiast w przypadku, gdy rolnik w sposób świadomy (celowy) narusza wymogi lub normy kwota obniżki wynosi od 15% do 100%.

Obniżki i wyłączenia (sankcje) z tytułu braku przestrzegania norm lub wymogów nie są stosowane, jeżeli kwota tej obniżki nie przekracza równowartości 100 euro (łącznie z  zastosowanymi obniżkami do płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej oraz płatności z tytułu zalesień).

W takim przypadku w decyzji w sprawie przyznania płatności rolnik jest informowany o niezastosowaniu sankcji w danym roku oraz o konieczności podjęcia w wyznaczonym terminie określonych działań naprawczych, współmiernych do rodzaju stwierdzonej niezgodności. W przypadku, gdy rolnik nie podejmie działań naprawczych obniżki i wykluczenia będą stosowane.
W przypadku, gdy w trakcie kontroli w zakresie spełnienia przez rolnika norm lub wymogów, stwierdzone zostaną drobne niezgodności, nie będzie stosowane zmniejszenie płatności, jeżeli rolnik podejmie działania naprawcze, w terminie określonym w raporcie z czynności kontrolnych, który nie może być późniejszy niż do końca roku następującego po roku, w którym została stwierdzona drobna niezgodność.

Jeżeli na podstawie ustaleń z kontroli na miejscu rolnik podjął natychmiastowe działania naprawcze i usunął wskazane w raporcie drobne niezgodności, zobowiązany jest do złożenia do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenia o zrealizowaniu tych działań. Jeżeli po upływie terminu na podjęcie działań naprawczych, rolnik nie złoży wymaganego oświadczenia obniżki będą stosowane. Formularz oświadczenie dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.