Uwaga beneficjenci działań inwestycyjnych PROW 2007 - 2013, którzy są zobowiązani do umieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych, zmienił się kurs według którego przeliczane będą euro na złotówki  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uwaga beneficjenci działań inwestycyjnych PROW 2007 - 2013, którzy są zobowiązani do umieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych. Zmienił się kurs według którego przeliczane będą złote na euro

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692). określające średni kurs złotego w stosunku do euro na poziomie 4,2249 zł.

Beneficjenci działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 zobowiązani są m.in. do zamieszczenia w miejscu realizacji operacji lub siedzibie beneficjenta:

- tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 euro,

albo

- tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 500 000 euro,

wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w "Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" opublikowanej na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do zamieszczenia tablicy informacyjnej w swojej siedzibie zobowiązane są również Lokalne Grupy Działania finansowane w  ramach osi 4 PROW na lata 2007-2013.

Przeliczenia ww. całkowitego kosztu operacji należy dokonywać według kursu podanego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).

Tak więc obowiązek zamieszczania ww. tablicy informacyjnej/tablicy reklamowej istnieje w przypadku, gdy całkowity koszt operacji  rozumiany jako suma wszystkich kosztów (tj. kwalifikowalnych i niekwalifikowanlych) poniesionych w związku ze zrealizowaną operacją przekracza odpowiednio 211245zł (50 000*4,2249) i 2112450zł (500 000*4,2249).

Szczegółowe terminy zamieszczenia i eksponowania ww. tablic informacyjnych/tablic reklamowych regulują przepisy umów przyznania pomocy w ramach poszczególnych działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 a wywiązanie się beneficjentów z obowiązku ich zamieszczenia podlega kontroli przez ARiMR.