Ułatwianie startu młodym rolnikom - nabór w 2011 r.

Szanowni Beneficjenci pomocy dla młodych rolników,

Znaczna część z Państwa po raz pierwszy rozpoczęła samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego, a wielu dopiero zdobywa wykształcenie rolnicze. W takich okolicznościach samodzielne prowadzenie działalności rolniczej jest trudne. Dlatego też wszystkich beneficjentów premii dla młodych rolników, którzy prowadzą produkcję roślinną oraz ubiegają się o płatności bezpośrednie, ARiMR zachęca do skorzystania z pomocy oferowanej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013.

Agencja przypomina, że zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz. 1443, z późn. zm.) wymogi określone standardami w zakresie ochrony środowiska higieny i warunków utrzymania zwierząt, gospodarstwo beneficjenta działania PROW 2007-2013 "Ułatwianie startu młodym rolnikom" powinno osiągnąć najpóźniej do dnia upływu 3 lat, licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej. W przypadku niespełnienia tego warunku beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 25% kwoty pomocy.

Wsparcie finansowe w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" umożliwi dofinansowanie usługi doradczej świadczonej przez akredytowany podmiot doradczy, a tym samym powinno ułatwić spełnienie w gospodarstwie wymogów tzw. wzajemnej zgodności, warunku niezbędnego dla otrzymania dopłat bezpośrednich, a jednocześnie dającego podstawy do wywiązania się przez Państwa ze zobowiązania osiągnięcia przez gospodarstwo zgodności ze standardami w zakresie ochrony środowiska higieny i warunków utrzymania zwierząt.

Od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" wymaga się, aby:

  • prowadził działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę o świadczenie usług doradczych. Takie uprawnienie posiadają:

- jednostki doradztwa rolniczego (ODR);
- izby rolnicze;
- podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Pomoc wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na usługi doradcze i nie więcej niż równowartość 1500 Euro w całym okresie programowania PROW 2007-2013.
Szczegółowe informacje nt. działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" znajdują się na stronie internetowej ARiMR (otwórz).

 

"Ułatwianie startu młodym rolnikom" - kolejność przysługiwania pomocy w 2011 r. - otwórz

Szanowni Wnioskodawcy,

W 2011 roku wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 można było składać od dnia 26 kwietnia do dnia 24 czerwca.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz.1443 z późn.zm.).

Pomoc finansowa w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" może zostać przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

  • planuje nabyć gospodarstwo rolne i rozpocząć po raz pierwszy prowadzenie działalności rolniczej, albo
  • posiada gospodarstwo rolne i rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej ale od jej rozpoczęcia do dnia złożenia wniosku o pomoc nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy - więcej niż 18 miesięcy.

Wniosek o przyznanie pomocy należało składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Uwaga! ARiMR przypomina, że osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" nie posiadały wymaganego wykształcenia, mają na uzupełnienie go 36 miesięcy od otrzymania decyzji przyznającej wsparcie. Termin ten nie może być wydłużony. W przypadku gdy wykształcenie nie zostanie uzupełnione w tym terminie, młody rolnik będzie musiał zwrócić otrzymaną z ARiMR pomoc wraz z odsetkami. 


KOMUNIKAT dla wnioskodawców i beneficjentów działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW na lata 2007-2013 odnośnie terminu uzupełnienia wykształcenia.

W związku z wystąpieniami beneficjentów działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW na lata 2007-2013 do Prezesa ARiMR o wydłużenie okresu, w którym beneficjent zobowiązany jest uzupełnić wykształcenie w przypadku braku na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej poniżej przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW), młody rolnik powinien spełniać warunek posiadania kwalifikacji zawodowych na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W drodze wyjątku przepisy ww. rozporządzenia Komisji, a w ślad za nim przepisy krajowe, dopuszczają możliwość przyznani pomocy młodemu rolnikowi, który w chwili ubiegania się o premię nie spełnia tego kryterium, pod warunkiem, że uzupełni wykształcenie w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy od otrzymania decyzji przyznającej pomoc.

Mając powyższe na uwadze nie ma możliwości wydłużenia w ramach przepisów krajowych terminu na uzupełnienie wykształcenia, gdyż byłoby to sprzeczne z prawem wspólnotowym, które musi być bezwzględnie przestrzegane w każdym kraju członkowskim.

Trzyletni okres na uzupełnienie wykształcenia pozwala na ukończenie m.in. studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, rolniczej szkoły policealnej, rolniczego technikum uzupełniającego, wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego. Pozwala również na zdobycie w systemie pozaszkolnym tytułu kwalifikacyjnego, tytułu zawodowego, lub tytułu mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, które w przypadku posiadania przez wnioskodawcę, na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy, trzyletniego stażu pracy w rolnictwie, pozwalają na spełnienie wymogu odnośnie kwalifikacji zawodowych.

Niepodlegający wydłużeniu trzyletni okres na uzupełnienie wykształcenia obowiązuje wszystkich beneficjentów premii dla młodego rolnika w ramach PROW na lata 2007-2013, a wnioskodawcy z naboru w 2011 r. nieposiadający kwalifikacji zawodowych powinni rozpocząć naukę w możliwie najkrótszym terminie - nie czekając na wydanie decyzji o przyznaniu pomocy. Brak uzupełnienia wykształcenia w wymaganym terminie będzie skutkował koniecznością zwrotu premii wraz z odsetkami.

Departament Działań Społecznych i Środowiskowych ARiMR


Uwaga! ARiMR przypomina młodym rolnikom, którzy złożyli w 2011 r. wnioski o przyznanie pomocy na samodzielne rozpoczęcie działalności, że zmiany w biznesplanie, dotyczące powierzchni użytków rolnych, można złożyć do Agencji w terminie do 150 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu wsparcia.


KOMUNIKAT dla wnioskodawców i beneficjentów działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" którzy w ramach PROW na lata 2007-2013 złożyli wnioski w 2011 r. dotyczący terminu na wystąpienie o zmianę założeń biznesplanu w zakresie korekty powierzchni użytków rolnych.

W przypadkach różnic w powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych do nabycia w złożonym w 2011 r. wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" i dołączonym do niego biznesplanie, a powierzchnią rzeczywiście nabytych gruntów, beneficjenci powinni wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o zmianę założeń biznesplanu w zakresie korekty powierzchni w terminie do 150 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Termin ten wynika z przepisu § 21 ust 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200 poz. 1443 z późn. zm.). Powyższy przepis stanowi, że w przypadku beneficjentów, którym wydano decyzję o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia, w terminie 180 dni od dnia jej doręczenia, warunku nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa wskazanego w biznesplanie, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu w zakresie powierzchni użytków rolnych pod warunkiem, że beneficjent wystąpi z wnioskiem o taką zmianę nie później niż w terminie 150 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Drugim warunkiem wyrażenia zgody na zmianę w zakresie powierzchni jest to, że beneficjentowi przysługiwałaby pomoc w kolejności wynikającej z przyznanej liczby punktów na podstawie zmienionej powierzchni użytków rolnych, a złożony przez niego wniosek o przyznanie pomocy finansowej mieściłby się w limicie środków w danym województwie określonym w przepisach w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przepis ten umożliwia beneficjentom, w sytuacjach losowych, przejęcie innego gospodarstwa niż pierwotnie zostało wskazane we wniosku o przyznanie pomocy i w dołączonym do niego biznesplanie.

Departament Działań Społecznych i Środowiskowych