Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w 2011 r.

Fot. Archiwum ARiMR

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007 - 2013 w okresie składania wniosków 26 września - 7 października 2011 r. - otwórz

Dokumenty aplikacyjne w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla naboru przeprowadzonego w dniach 26.09.2011 r. - 07.10.2011 r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy: 

W celu ułatwienia wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy ARiMR przygotowała ich tzw. interaktywne wersje - w formacie PDF (ang. Portable Document Format) z możliwością wypełnienia, sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych, zapisu i wydrukowania z poziomu własnego komputera. Ze względu na funkcjonalności generatora wniosków, narzędzie to umożliwia wyeliminowanie błędów mogących powstać podczas wypełniania tradycyjnego formularza wniosku. Zaleca się również, aby wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowaną przy pomocy generatora wniosków), wnioskodawca dostarczył do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na  płycie CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.

Zawarta w aktywnej wersji wniosku lista kodów PKD, zawiera wykaz działalności z PKD 2004-2006 oraz PKD 2007-2013. Wypełniając wniosek, należy posługiwać się wyłącznie kodami PKD 2007-2013 wspieranymi w ramach działania, których wykaz został zamieszczony w punkcie 4.

Uwaga: W celu prawidłowej obsługi generatora wniosków konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub wersji późniejszych. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com

"Tradycyjny" wniosek o przyznanie pomocy: 

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Ekonomiczny Plan Operacji (...) dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW na lata 2007-2013

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...),

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

Wzór gwarancji - załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - pobierz

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji PROW_312/11/01 wniosku

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji PROW_312/11/01 wniosku

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej, pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje).
Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje".
Od 1 stycznia 2010 r. wykaz działalności gospodarczych, w ramach których może być przyznana pomoc w zakresie działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", obejmuje kody PKD z 2007 r.

4. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013- otwórz

5. Narzędzia pomocnicze

wzór zapytania ofertowego:

6. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 126, 226, 311, 312, 413 - 311, 413 - 312 PROW 2007-2013. - otwórz 

7. Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

a) obowiązujący od dnia 17.09.2012 r. - wzór umowy

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji,

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność,

załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości,

b) obowiązujący do dnia 16.09.2012 r. - wzór umowy

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji,

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność,

załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości,

 

8. Ankieta

9. Akty prawne

10. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane są w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

11. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Uwaga, od 15 lutego 2012 r. obowiązują zaktualizowane dokumenty dotyczące formularza wniosku o płatność w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednocześnie informujemy, iż aktualny formularz wniosku o płatność znajduje się w lokalizacji: pobierz wnioski/wniosek o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013.