Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach o przyznanie pomocy albo w zakresie postanowień wynikających z umów przyznania pomocy zawartych przed dniem 6 kwietnia 2011 roku w ramach:

 • działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz
 • działania 413_312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

I. Zgodnie z § 1 pkt. 4. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319),  wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy i nie zawarli do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. 6 kwietnia 2011 r. umowy przyznania pomocy, mają możliwość dokonania jednej zmiany złożonego wniosku o przyznanie pomocy w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy.

II. Zgodnie z § 2 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319)  Beneficjenci, którzy zawarli umowy przyznania pomocy z ARiMR przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. przed dniem 06 kwietnia 2011 r., mają możliwość dokonania w umowie zmiany zapisów dotyczących:

1. okresu, w którym są zobowiązani do:

 • osiągnięcia i zachowania celu operacji;
 • umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą;
 • informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy;
 • przestrzegania ograniczeń lub warunków w zakresie:
  • przenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,
  • rodzaju  i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą i miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału,

tj. przez 5 lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy;

2. okresu, w którym w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, może  wyłącznie za zgodą Agencji, bez konieczności zwrotu pomocy w całości lub części, nastąpić:

 • przeniesienie przez Beneficjenta własności lub posiadania przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizowaną operacją lub przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych realizowaną operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz podmiotu, który spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy i przejmie zobowiązania dotychczasowego Beneficjenta;
 • zmiana w całości lub w części przeznaczenia nabytych przez Beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli, jeżeli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu działania,

tj. przez 5 lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy;

3. zmiany terminu wnoszenia do właściwego OR ARiMR prośby o przywrócenie terminu wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, tj. w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, w przypadku uchybienia terminu ich wykonania, z 14  na 45 dni od dnia ustania przyczyny tego uchybienia.

W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę postanowień wynikających z umowy (wniosek o aneks), w oddziale regionalnym ARiMR , w którym zawarto umowę przyznania pomocy, najpóźniej w terminie 6 miesięcy przed upływem 5-letniego okresu, o którym mowa w §  25 ust. 3 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.).

Tomasz Kołodziej
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa