Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" (Dz. U. Nr 113 poz. 944, z późn. zm.) - rozporządzenie wykonawcze dla działania.

Zgodnie z wyżej przywołanym aktem prawnym, pomoc będzie przyznawana na operację wybraną w drodze konkursu, który zostaje ogłoszony na stronie internetowej FAPA, www.fapa.org.pl.

Niezbędne informacje oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność dostępne są na ww. stronie internetowej FAPA, jak również na stronie internetowej ARiMR w zakładce "pobierz wnioski".

Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia norm krajowych i UE.

Beneficjentami działania będą wybrane w drodze konkursu, instytucje i podmioty szkoleniowe, prywatne lub publiczne, oraz konsorcja przez nie tworzone, posiadające doświadczenie w organizacji szkoleń dla rolników lub posiadaczy lasów oraz odpowiednią kadrę dydaktyczną i bazę szkoleniową oraz spełniające warunki określone w wyżej przywołanym rozporządzeniu wykonawczym dla działania.

Beneficjent nie może zlecać realizacji szkolenia lub jego części podwykonawcy. Szkoleń nie będą mogły prowadzić podmioty, które zajmują się produkcją, obrotem i dystrybucją maszyn, materiałów, środków i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o lasach oraz osoby prawnej, działającej na podstawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Wsparcie nie obejmuje szkoleń, które stanowią część programów nauczania obowiązujących w szkołach rolniczych i leśnych na poziomie szkoły średniej lub wyższej.

Beneficjenci działania mogą uzyskać refundację do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych (koszty kwalifikowalne obejmują podatek VAT), które zostały szczegółowo określone w ww. rozporządzeniu wykonawczym dla działania.

Główne akty prawne dla działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie":

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - www.fapa.org.pl.