Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych - nabór 2012 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych - nabór 2012 r.

Prezes Agencji, 4 stycznia 2013 r. podał do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy - otwórz

ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy zostali poszkodowani przez zdarzenia losowe i na odbudowę swoich zniszczonych gospodarstw otrzymali pomoc finansową z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" PROW 2007-2013, muszą ubezpieczyć zrealizowane w ten sposób inwestycje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy rolnik, który podpisał z ARiMR umowę przyznania pomocy z tego działania, jest zobowiązany do ubezpieczenia zrealizowanej inwestycji. Ubezpieczenie to musi obejmować ochronę zrealizowanego przedsięwzięcia przez pięć lat liczonych od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy.

W zależności od rodzaju operacji obowiązek ubezpieczenia, wynikający z przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", należy odczytywać w następujący sposób:

 • w odniesieniu do operacji obejmujących zakup i posadzenie materiału roślinnego w celu odtworzenia sadu lub plantacji wieloletniej, beneficjent działania 126, który pobierał płatności bezpośrednie, musi ubezpieczyć cały obszar sadu, bądź plantacji wieloletniej, będący przedmiotem zrealizowanej inwestycji.
  Przy czym należy mieć na uwadze, iż wśród ryzyk związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych upraw nie wskazują, np. obsunięcia się ziemi, deszczu nawalnego. Z przepisów tych wynika natomiast obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw od co najmniej jednego z następujących ryzyk powodujących szkody w gospodarstwie, tj: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.
 • na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich inwentarz żywy nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. W związku z tym obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w przepisach rozporządzenia MRiRW dotyczącego działania 126, nie odnosi się do operacji polegających na zakupie zwierząt gospodarskich.
 • w odniesieniu do budynków rolniczych, zbudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych w wyniku zrealizowanej przez rolnika inwestycji sfinansowanej z działania 126, na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. W związku z tym beneficjent działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", który zrealizował inwestycję budowlaną, zobowiązany jest wypełnić warunki umowy zawartej z ARiMR w zakresie ubezpieczenia takiej inwestycji.
 • w odniesieniu do maszyn i urządzeń rolniczych beneficjenci działania 126 nabywający tego rodzaju sprzęt nie są zobowiązani umową przyznania pomocy zawieraną z ARiMR do ubezpieczenia tego mienia, gdyż na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązkowym ubezpieczeniem w zakresie szkód powstałych w związku z ruchem pojazdu objęte są jedynie pojazdy mechaniczne (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), a ubezpieczenie to nie stanowi ochrony ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa beneficjenci działania 126, którzy zrealizowali inwestycje dotyczące zakupu i posadzenia materiału roślinnego w celu odtworzenia sadu/plantacji wieloletniej, zobowiązani są do jego/jej corocznego ubezpieczenia w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy i przedstawiania do wglądu ARiMR dowodów tego ubezpieczenia. W tym celu rolnicy mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia upraw:

1. z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z MRiRW umowę w sprawie dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Umowy w sprawie dopłat z tytułu zawarcia w 2013 r. umów ubezpieczenia zostały zawarte przez MRiRW z trzema zakładami ubezpieczeń, tj: z:

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie,
 • Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,

2. z innym zakładem, wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym zakresie.

Istnieje jednak możliwość odstąpienia od wymogu przedkładania przez beneficjentów działania 126 polis ubezpieczenia odtwarzanych upraw (tj. sadów i plantacji wieloletnich) w danym roku w sytuacji przedstawienia przez rolnika pisemnej odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia przez co najmniej dwa z ww. zakładów ubezpieczeń, które zawarły z MRiRW umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania takich warunków ubezpieczenia (stawka taryfowa przekraczająca 6% sumy ubezpieczenia), które nie pozwalają na skorzystanie przez rolnika z dopłat do składek z budżetu państwa.

W sytuacji, gdy w danym roku, z powodu zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia inwestycji współfinansowanej z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", nie zwalnia go to z konieczności dopełnienia obowiązku ubezpieczeniowego w następnych latach ww. 5-letniego okresu, chyba, że zaistnieją ponownie ww. okoliczności dające podstawę do zwolnienia z wypełnienia tego obowiązku.

Należy mieć również na uwadze, iż jeżeli niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia upraw wynika z braku fizycznej możliwości objęcia, w danym okresie w roku, ochroną ubezpieczeniową inwestycji zrealizowanej w ramach działania 126 (np. brak oferty towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia upraw w okresie zimowym), beneficjent zobowiązany jest wypełnić corocznie przez "okres związania celem" zobowiązania umowne dotyczących ubezpieczenia odtwarzanych sadów/plantacji wieloletnich niezwłocznie, kiedy tylko zaistnieje taka możliwość. 


Szanowni Państwo,

Od dnia 15 października do dnia 26 listopada 2012 r., można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Był to piąty nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia.

Pierwszy nabór wniosków przeprowadzony został od 30 września do 12 listopada 2010 r., drugi od 30 listopada do 30 grudnia 2010 r., trzeci od 2 lutego do 15 marca 2011 r., czwarty od 18 lipca do 29 sierpnia 2011 r.
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010r. Nr 169, poz. 1141, z późn. zm.).

Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wnioski o przyznanie pomocy mogły być składane wyłącznie w związku z wystąpieniem szkód powstałych w gospodarstwach w 2011 lub 2012 roku w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) tj.:

 • przymrozków wiosennych - co oznacza szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, powstałe w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
 • ujemnych skutków przezimowania - co oznacza szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
 • suszy - co oznacza szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb;
 • powodzi - co oznacza szkody powstałe wskutek:  
  - zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących,
  - zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,
  - spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;
 • deszczu nawalnego - co oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego;
 • obsunięcia się ziemi - co oznacza szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez: 
  - zapadanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych
   wolnych przestrzeni w gruncie,
  - usuwanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;
 • lawiny - co oznacza szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;
 • gradu - co oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;
 • huraganu - co oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;
 • pioruna - co oznacza szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW 126/12/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je było również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należało wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załącznik, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie od dnia 15 października 2012r. do dnia 26 listopada 2012r., zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, ARiMR nie przyznaje pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy można było złożyć w OR ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek można było złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. W przypadku Lubuskiego OR ARiMR oraz Podlaskiego OR ARiMR wnioski przyjmowane były w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.

Wniosek o przyznanie pomocy mógł być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR (BP ARiMR), znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej OR ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem BP ARiMR, został przekazany niezwłocznie do właściwego OR ARiMR.

Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR, ARiMR wydawała potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.

W jednym terminie składania wniosków można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w załączniku do ww. rozporządzenia, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy. Kolejność, o której mowa wyżej, jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. W przypadku, gdy dany wniosek o przyznanie pomocy nie zawierał danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa wyżej, nie przyznaje się punktów.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w tym terminie, które wpłynęły do OR ARiMR do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności określonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

ARiMR przypomniała o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Wniosek należało wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
2. Wniosek należało wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie (zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. (Dz. U. z Nr 169 poz. 1141), skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz Instrukcji jego wypełniania;
3. Wniosek musiał zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz Instrukcji jego wypełniania;
4. Wniosek musiał zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną).

W związku z docierającymi do ARiMR informacjami, iż liczne grono  wnioskodawców działania 126, składających wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" stanowią producenci rolni, w gospodarstwach których wystąpiły szkody będące wynikiem działania więcej niż jednego zdarzenia losowego w danym roku (2011 lub 2012),  informujemy, że w sytuacji, gdy:

 1. dokumentacja sporządzona przez służby wojewody (opinia wojewody dotycząca zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę oraz opinia wojewody dotycząca zakresu i wysokości szkód w środkach trwałych oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę) dotyczy odrębnie oszacowania szkód spowodowanych przez każdą z klęsk, jakie wystąpiły w gospodarstwie w danym roku, bądź
 2. dokumentacja sporządzona przez służby wojewody potwierdzała  jedynie częściowo kryteria dostępu do pomocy,

ARiMR wymagała przedstawienia przez rolników, sporządzonych na podstawie kilku protokołów komisji, zbiorczych opinii wojewody (tj. jednej opinii zbiorczej dla strat w środkach trwałych i jednej opinii zbiorczej dla produkcji rolnej) - przedstawiających łącznie wszystkie oszacowane szkody, jakie powstały w gospodarstwie rolnym w danym roku kalendarzowym.
Stosowne wytyczne w tej sprawie zostały przekazane przez MRiRW wszystkim wojewodom.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych":

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"


2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych": 

1) Plan Przywrócenia Potencjału Produkcji Rolnej w Gospodarstwie dla działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"

2) Oświadczenie Wnioskodawcy, że posiadane przez niego gospodarstwo nie jest przedmiotem współposiadania.

3) Oświadczenie współposiadacza gospodarstwa/działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez innego współposiadacza.

4) Oświadczenie - zgoda właściciela nieruchomości na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty, nasadzenia, infrastruktura).

5) Oświadczenie Wnioskodawcy o odszkodowaniach  z tytułu ubezpieczenia składników gospodarstwa (...) 

6) Wzór gwarancji

3. Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy oraz Planu Przywrócenia Potencjału Produkcji Rolnej w Gospodarstwie w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW 2007-2013 - otwórz (wersja Adobe Reader - pdf)

4. Narzędzia pomocnicze


1) Wzór zapytania ofertowego

2) Ekspertyza pt. "Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny ekonomiczno-technicznej dokonywanej w Działaniu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013", wydanej w lutym 2007 r.


3) Ekspertyza - publikacja pt. "Zasady doboru maszyn rolniczych" - wydana w 2008 r. przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, stanowi uzupełnienie Ekspertyzy pt. "Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny ekonomiczno-technicznej dokonywanej w Działaniu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013", wydanej w lutym 2007 r.

Wymienione powyżej Ekspertyzy zawierają szereg wskaźników dotyczących racjonalnego wyposażenia gospodarstw rolnych dla szerokiej grupy maszyn i urządzeń, obejmując także wybrane środki stosowane w transporcie rolniczym. Zawierają także szczegółową metodykę oceny doboru ciągników do gospodarstw rolnych. Wskaźniki racjonalnego wykorzystania maszyn, względnie wskaźniki racjonalnego wyposażenia gospodarstwa w maszyny, opracowano dla 380 rodzajów i typów ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Obie ww. Ekspertyzy mogą być pomocne dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW na lata 2007-2013, zamierzających realizować w swoich gospodarstwach rolnych, dotkniętych w 2010 r. klęską powodzi lub obsunięcia się ziemi, operacje o charakterze inwestycyjnym.
Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Oddziałach Regionalnych ARiMR, które rozpatrywały będą wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach ww. działania 126, będą w trakcie ich oceny ekonomiczno-technicznej bazować na wskaźnikach i normatywach zawartych w obu ww. Ekspertyzach.

5. Umowa przyznania pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Wzór formularza umowy przyznania pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" - wzór obowiązujący od dnia 10 marca 2013 r.:

 1. Formularz umowy przyznania pomocy finansowej w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" - otwórz;
 2. załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji -  otwórz;
 3. załacznik Nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność otwórz;
 4. załacznik Nr 3  - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością -  otwórz.

Wcześniej obowiązujace formularze:

6. Akty prawne:

Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. poz. 902) - otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 169, poz. 1141).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 126, poz. 719).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (poz. 206).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW 2007-2013 - Dz. U. z 2013 r., poz. 877, tekst jednolity.

7. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR - otwórz

8. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 126, 226, 311, 312, 413 - 311, 413 - 312 PROW 2007-2013. - otwórz 

9. Zasady udzielania wsparcia

Jak prawidłowo rozliczyć inwestycje zrealizowaną w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" 

Działanie 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". 

Cel
Odtworzenie majątku w gospodarstwach rolnych, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. 
 
Wnioskodawca 
 
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego,  jeśli:

 • są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, w których wystąpiła szkoda spowodowana co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), do których należą: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,
 • prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

więcej

SZANOWNI PAŃSTWO
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, ekonomicznych i społecznych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych w nowym okresie programowania, finansowanym z udziałem środków UE. Program ten obejmujący pierwotnie 22 działania został z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  poszerzony o jedno dodatkowe, tj. działanie 126  Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Potrzeba taka powstała w konsekwencji wystąpienia w 2010 roku klęsk żywiołowych w postaci powodzi i osuwisk ziemi, które spowodowały znaczne szkody, zarówno w uprawach, jak i w majątku służącym do produkcji rolnej. Skutki tych klęsk dotknęły ponad 120 tysięcy gospodarstw rolnych. Jednak w związku z coraz częstszym występowaniem w przyrodzie różnego rodzaju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. rozszerzyło katalog zdarzeń losowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach omawianego działania o dodatkowe zjawiska, tj. huragan, deszcz nawalny, grad, piorun, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne.
Istotne znaczenie dla potencjalnych Beneficjentów ma zapewnienie im niezbędnego dostępu do informacji o zasadach udziału oraz procedurze ubiegania się o dofinansowanie w ramach nowego działania PROW 2007-2013.   
Mam nadzieję, iż informacje zawarte w poradniku ułatwią Państwu skorzystanie ze wsparcia i realizację przedsięwzięć przywracających potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych do stanu z okresu poprzedzającego wystąpienie klęsk żywiołowych.

więcej