Wersja: PROW_4.1/413_312/09/1/z

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)  

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

1) Ekonomiczny Plan Operacji - dokumenty zostały zmienione w zakresie lat i stopy dyskonta EPO od dnia 16 lutego 2010 roku

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)  

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

wersja Adobe Reader (.pdf)

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

wersja Adobe Reader (.pdf)

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Ankieta monitorująca 

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.