Wniosek o płatność (wersja PROW - 2_4.1/413_311/1/z)

Formularz Wniosku o płatność pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Ankieta monitorująca 

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.