Wersja: PROW_4.1/413_311/09/1/z

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

1) Ekonomiczny Plan Operacji

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

wersja Adobe Reader (.pdf)

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

wersja Adobe Reader (.pdf)

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)