Formularz Wniosku o płatność obowiązujący od dnia 15.09.2010 r. do 01.01.2011 r.

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

Narzędzia pomocnicze służące do wypełnienia obowiązku prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego. Poniższe dokumenty, zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia MRiRW z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. 2010 r. Nr 129 poz. 867), muszą być złożone wraz z wnioskiem o płatność przez Beneficjentów, którzy wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach ww. działania, złożyli w LGD nie wcześniej niż w dniu 16.07.2010 r.

  • wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego 

  • formularz zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących operacji - stanowi cześć formularza wniosku o płatność  w wersji PROW 2007-2013/10/02 obowiązującego od dnia 02.01.2011 r.

Ankieta monitorująca 

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.