Zobowiązanie rolnośrodowiskowe - kampania 2014

Rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe:

1)  zachowuje występujące w gospodarstwie rolnym i określone w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje dzikiej przyrody;

2)  prowadzi na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestr działalności rolnośrodowiskowej zawierający wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, przy czym rejestr ten w zakresie zastosowania nawozów prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego - otwórz

3)  przestrzega innych wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu.

Wymogi dla poszczególnych pakietów i ich wariantów są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte przed 15 marca 2014 roku - zasady ogólne.

Rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane w ramach co najmniej jednego z pakietów.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zatwierdzony (stwierdzony) obszar działek rolnych (bez uwzględnienia tolerancji 0,1 ha) i zwierzęta, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa za realizację poszczególnych pakietów i ich wariantów. Gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r., zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zwierzęta, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone obejmuje wszystkie grunty rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach wariantu trzeciego lub czwartego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne obejmuje działki rolne użytkowane jako trwałe użytki zielone zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach tych wariantów i objęte obszarem zatwierdzonym .

Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego dla zobowiązań podjętych przed 15 marca 2014 roku.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe w trakcie jego realizacji nie podlega zmianie, chyba że zmiana ta polega na:

1) zwiększeniu obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane w zakresie Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza;
2) jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane, w zakresie Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 lub Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
3) jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie lub Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
4) zmianie:
a) miejsca uprawy roślin w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu 2, bez względu na zmianę miejsca realizacji wariantu, lub
b) rośliny uprawianej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu 2 na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach któregokolwiek z tych wariantów, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny z wymienionych wariantów, lub
c) wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu 2
-   jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, a całkowity obszar, na którym są realizowane wymienione warianty, nie ulegnie zmianie;
5) zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;
6) zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach wariantów Pakietu 8 Ochrona gleb i wód jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;
7) zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy objętych tym zobowiązaniem w ramach Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli w wyniku tego zmniejszenia liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:
- pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub
- płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. - w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.;
8) zmianie wariantu pierwszego lub drugiego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne realizowanych na gruntach, na których są uprawiane mieszanka wieloletnia traw lub mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant trzeci lub czwarty tego pakietu, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki stały się trwałymi użytkami zielonymi;
9) zmianie wariantu Pakietu 8 Ochrona gleb i wód na inny z wariantów tego pakietu.

Począwszy od 15 marca 2015 roku nie można dokonywać zmian zobowiązań, podjętych przed 15 marca 2014, w zakresie wariantu 4.1 pakietu 4 polegających na:

1) jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania obszaru gruntów, na których to zobowiązanie jest realizowane;
2) jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji zobowiązania, tego wariantu.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte od 15 marca 2014 roku - zasady ogólne.

Rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane w ramach co najmniej jednego z pakietów.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zatwierdzony (stwierdzony) obszar działek rolnych (bez uwzględnienia tolerancji 0,1 ha) i zwierzęta, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa za realizację poszczególnych pakietów i ich wariantów. Gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r., zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zwierzęta, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone obejmuje wszystkie grunty rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe w przypadku pakietów 2, 4, 5, 6 i 8 obejmuje zatwierdzony obszar gruntów rolnych, nawet w przypadku gdy płatność została przyznana do mniejszej powierzchni.

Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego dla zobowiązań podjętych od 15 marca 2014 roku.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe w trakcie jego realizacji nie podlega zmianie, chyba że zmiana ta polega na:
1) zwiększeniu obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane w zakresie Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza;
2) jednorazowym zmniejszeniu w drugim roku realizacji tego zobowiązania obszaru gruntów, na których to zobowiązanie jest realizowane, do powierzchni równej powierzchni, do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych wariantów Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne, Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz Pakietu 8 Ochrona gleb i wód.
3) jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane, w zakresie Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 lub Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
4) jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie lub Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
5) zmianie
a) miejsca uprawy roślin w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu 2, lub miejsca uprawy truskawki lub poziomki, lub maliny w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu 2, bez względu na zmianę miejsca realizacji wariantu, z tym że taka zmiana w przypadku rośliny dwuletniej jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny lub
b) rośliny uprawianej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu 2 lub truskawki, lub poziomki, lub maliny uprawianych w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu 2 na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu 2, lub truskawkę, lub poziomkę, lub malinę, które mogą być uprawiane w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu 2, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny z wymienionych wariantów, z tym że taka zmiana w przypadku rośliny dwuletniej jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny, lub
c) wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu 2 lub truskawka, lub poziomka, lub malina w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu 2
- jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, a całkowity obszar, na którym są realizowane wymienione warianty, nie ulegnie zmianie;
6) zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;
7) zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach wariantów Pakietu 8 Ochrona gleb i wód jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;
8)  zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy objętych tym zobowiązaniem w ramach Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli w wyniku tego zmniejszenia liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:
- pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub
- płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. - w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.;
9) zmianie wariantu pierwszego lub drugiego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne realizowanych na gruntach, na których są uprawiane mieszanka wieloletnia traw lub mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant trzeci lub czwarty tego pakietu, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki stały się trwałymi użytkami zielonymi;
10) zmianie wariantu Pakietu 8 Ochrona gleb i wód na inny z wariantów tego pakietu.

W przypadku zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego zmianę wprowadza się w planie działalności rolnośrodowiskowej. Zmieniony plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej tj. do dnia 09 czerwca 2014 r.

Zmianę zobowiązania rolnośrodowiskowego zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok, w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie rolnośrodowiskowe. W takim przypadku w części wniosku "Deklaracja pakietów rolnośrodowiskowych" rolnik zaznacza w sekcji I Cel złożenia checkbox "Zmiana zobowiązania".