Zasady przyznawania płatności - kampania 2014

1. Płatność rolnośrodowiskową przyznaje się rolnikowi, jeżeli:

1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";
2) łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na których jest prowadzona działalność rolnicza, zwanych dalej "działkami rolnymi", wynosi co najmniej 1 ha;
3) realizuje 5-letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów i ich wariantów, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;
4) realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;
5) spełnia warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów.

2. Program rolnośrodowiskowy może być realizowany w ramach następujących pakietów oraz wariantów:

1) Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone: (Wnioski kontynuacyjne i pierwszoroczne)

 • wariant 1.1 Zrównoważony system gospodarowania.


2) Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne: (Wnioski kontynuacyjne i pierwszoroczne)

 • wariant 2.1 Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.2 Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania);
 • wariant 2.3 Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.4 Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania);
  o wariant 2.5 Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.6 Uprawy warzywne (w okresie przestawiania);
  o wariant 2.7 Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.8 Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania).
 • wariant 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.10 Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania);
 • wariant 2.11 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.12 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania).


3) Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone: (Wnioski kontynuacyjne)

 • wariant 3.1.1 Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach;
 • wariant 3.1.2 Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach na obszarach Natura 2000.

4) Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000: (Wnioski kontynuacyjne i pierwszoroczne)

 • wariant. 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków; (Tylko wnioski kontynuacyjne)
 • wariant. 4.2 Mechowiska;
 • wariant. 4.3 Szuwary wielkoturzycowe;
 • wariant. 4.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe;
 • wariant. 4.5 Murawy ciepłolubne;
 • wariant. 4.6 Półnaturalne łąki wilgotne;
 • wariant. 4.7 Półnaturalne łąki świeże;
 • wariant. 4.8 Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe;
 • wariant. 4.9 Użytki przyrodnicze;
 • wariant. 4.10 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków.


5) Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000: (Wnioski kontynuacyjne i pierwszoroczne)

 • wariant. 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków;
 • wariant. 5.2 Mechowiska;
 • wariant. 5.3 Szuwary wielkoturzycowe;
 • wariant. 5.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe;
 • wariant. 5.5 Murawy ciepłolubne;
 • wariant. 5.6 Półnaturalne łąki wilgotne;
 • wariant. 5.7 Półnaturalne łąki świeże;
 • wariant. 5.8 Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe;
 • wariant. 5.9 Słonorośla;
 • wariant. 5.10 Użytki przyrodnicze.

6) Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie: (Wnioski kontynuacyjne i pierwszoroczne)

 • wariant 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych;
 • wariant 6.2 Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych;
 • wariant 6.3 Produkcja nasienna na zlecenie banku genów;
 • wariant 6.4 Sady tradycyjne.

7) Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie: (Wnioski kontynuacyjne i pierwszoroczne)

 • wariant 7.1 Zachowanie lokalnych ras bydła;
 • wariant 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni;
 • wariant 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec;
 • wariant 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń.


8) Pakiet 8. Ochrona gleb i wód: (Wnioski kontynuacyjne i pierwszoroczne)

 • wariant 8.1.1 Wsiewki poplonowe;
 • wariant 8.1.2 Wsiewki poplonowe - na obszarach zagrożonych erozją;
 • wariant 8.2.1 Międzyplon ozimy;
 • wariant 8.2.2 Międzyplon ozimy - na obszarach zagrożonych erozją;
 • wariant 8.3.1 Międzyplon ścierniskowy;
 • wariant 8.3.2 Międzyplon ścierniskowy - na obszarach zagrożonych erozją.


9) Pakiet 9. Strefy buforowe - miedze śródpolne. (Wnioski kontynuacyjne i pierwszoroczne)

 • wariant 9.3 Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych;
 • wariant 9.4 Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych.

3. Płatności

Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w ramach dowolnej liczby pakietów,  z tym że:  

Zobowiązania podjęte przed 15 marca 2014 roku

 • Pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne nie może byc realizowane równoczesnie z Pakietem 1 Rolnictwo zrównoważowe i Pakietem 8 - Ochrona gleb i wód
 • warianty Pakietu 3 - Ekstensywne trwałe użytki zielone, Pakietu 4 - Ochrona ptaków i siedlisk i Pakietu  5 - Ochrona ptaków i siedlisk na obszarze Natura 2000 nie mogą być realizowane równocześnie na tych samych użytkach rolnych;
 • warianty trzeci lub czwarty Pakietu 2 - Rolnictwo ekologiczne nie mogą być realizowane równocześnie  z wariantami Pakietu 4 - Ochrona ptaków i siedlisk lub Pakietu  5 - Ochrona  ptaków i siedlisk na obszarze Natura 2000  na tych samych.

 
Zobowiązania podjęte od 15 marca 2014 roku

 • Pakiet  2 Rolnictwo ekologiczne nie może być realizowany równocześnie z Pakietem 1 - Rolnictwo zrównoważone;
 • Płatność rolnośrodowiskowa do danego gruntu może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu


Tabela: Zasady łączenia pakietów w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" w ramach PROW na lata 2007 - 2013 dla zobowiązań podjętych przed 15 marca 2014 roku. - otwórz


Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do:

 • działek rolnych - w przypadku Pakietów 1-6 i Pakietu 8;
 • krów, klaczy, loch lub owiec matek ras wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego, objętych programem ochrony zasobów genetycznych - w przypadku Pakietu 7;
 • miedz śródpolnych - w przypadku Pakietu 9.

Płatność rolnośrodowiskowa dla zobowiązań podjętych przed 15 marca 2014 roku, jest przyznawana do działek rolnych, których łączna powierzchnia wynosi:

1) nie więcej niż:

 • 5 ha - w przypadku wariantu dziesiątego Pakietu 4,
 • 5 ha - w przypadku wariantu dziesiątego Pakietu 5,
 • 0,3 ha - w przypadku wariantu trzeciego Pakietu 6;

2) nie mniej niż:

 • 0,3 ha - w przypadku wariantu pierwszego Pakietu 6, w odniesieniu do upraw rolniczych,
 • 0,15 ha - w przypadku wariantu pierwszego Pakietu 6, w odniesieniu do upraw warzywnych,
 • wielkość powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych określona dla wytwarzania materiału siewnego kategorii kwalifikowany w przepisach o nasiennictwie - w przypadku wariantu drugiego Pakietu 6.

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej w danym roku ustala się jako iloczyn stawek płatności na:

 • hektar gruntu i powierzchni działek rolnych lub
 • sztukę zwierzęcia i liczby krów, klaczy, loch i owiec matek, lub
 • metr bieżący miedzy śródpolnej i długość tej miedzy

- po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.

W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu na tych samych gruntach rolnych, wysokość płatności rolnośrodowiskowej ustala się jako sumę kwot przysługujących za realizację tych pakietów.

W przypadku Pakietu 1 realizowanego na obszarach szczególnie narażonych (OSN), płatność rolnośrodowiskowa za realizację tego pakietu na tych obszarach jest przyznawana do działek rolnych, których łączna powierzchnia wynosi nie więcej niż 100 ha.

Płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów lub wariantów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych, zgodnie z przepisami Prawa wodnego.

W przypadku pakietów: Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne, Pakietu 8 Ochrona gleb i wód, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 100 ha;
2) 50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 100 ha do 200 ha;
3) 10% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 200 ha.

Przy obliczaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej uwzględnia się działki rolne, dla których obowiązują stawki płatności, w kolejności od najwyższej do najniższej przysługującej stawki płatności.

Płatność rolnośrodowiskowa dla zobowiązań podjętych od 15 marca 2014 roku, jest przyznawana do działek rolnych, których łączna powierzchnia wynosi:

W przypadku Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone - 20 ha;
W przypadku Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w zakresie wariantu:

 • pierwszego, drugiego, piątego i szóstego - 30 ha,
 • trzeciego i czwartego -15 ha,
 • siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego -10 ha;

W przypadku Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 - 20 ha;

- z tym że w przypadku wariantu dziesiątego tych pakietów - 5 ha;

W przypadku Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w zakresie wariantu:

- pierwszego, drugiego i czwartego - 20 ha,
- trzeciego - nie więcej niż 0,3 ha;

W przypadku Pakietu 8. Ochrona gleb i wód - 20 ha.

W przypadku pakietów: Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 8. Ochrona gleb i wód, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;
2) 50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 10 ha do 20 ha.

W przypadku Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości:

 •  w przypadku wariantu pierwszego i drugiego:

1) 100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha,
2) 50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 20 ha do 30 ha;

 • w przypadku wariantu piątego i szóstego:

1) 100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha,
2) 50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 15 ha do 30 ha.
 
W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności, jeżeli łączna powierzchnia, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, nie przekracza największej powierzchni, za którą w ramach realizowanych pakietów lub wariantów można przyznać płatność rolnośrodowiskową z uwzględnieniem 100% stawki płatności.

Wysokość stawek płatności dla poszczególnych pakietów i ich wariantów jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia - otwórz

Przy ustalaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej przysługującej do działek rolnych uwzględnia się powierzchnię tych działek, nie większą jednak niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.