Załączniki do wniosku w 2014 r.

1) Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w 2014 roku rolnik składa następujące załączniki:

 • dokument poświadczający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru - wariant 6.1;
 • oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew na gruntach, do których zostanie rolnikowi przyznana ostatnia płatność rolnośrodowiskowa z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne Warianty 2.9 i 2.10 przez 2 lata od dnia zakończenia realizacji tego zobowiązania - wariant 2.9 i 2.10 O-32/110 - otwórz
 • kopię umowy na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką badawczo-rozwojową, koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - wariant 6.3;
 • oświadczenie o występowaniu na łące lub pastwisku siedliska przyrodniczego, gatunku ptaków, gatunku zwierząt (O-4/01) - otwórz


W przypadku, gdy rolnik ubiega się po raz pierwszy o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej do danej działki rolnej, dołącza do wniosku o przyznanie tej płatności oświadczenia zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których:

 • jest prowadzona uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa,
 • w obrębie działki rolnej znajdują się:

  • drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.),
  • rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
  • oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2

- chyba, że rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył materiał graficzny.

 • kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a) rolnika,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane -  w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych- w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek


- zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - wszystkie warianty Pakietu 7;
dla bydła niezależnie od rasy:

 • oświadczenie zawierające wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych - otwórz

 • w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt - otwórz

- dla klaczy niezależnie od rasy:

 • oświadczenie zawierające wykaz klaczy zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych - otwórz
 • w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt - dla klaczy niezależnie od rasy - otwórz

- dla owiec niezależnie od rasy:

 • oświadczenie zawierające wykaz owiec matek zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych (symbol formularza - otwórz
 • w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt - otwórz

- dla świń niezależnie od rasy:

 •  oświadczenie zawierające wykaz loch zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych - otwórz
 • w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt -  otwórz

W toku postępowania administracyjnego w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowych rolnik składa:

Dodatkowo do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej rolnik składa:

 • świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie - wariant 6.2;
 • informację o wynikach badania w przypadku roślin z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia - wariant 6.2;
 • oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej w pierwszym roku uprawy tej rośliny - wariant 6.2;
 • zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - warianty 2.3 i 2.4.

Dodatkowo do dnia 30 listopada 2015 roku rolnik składa kopie dokumentów stanowiących dokumentację księgową, o której mowa w art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 - dotyczy rolników realizujących warianty 2.1 - 2.12 pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne (z wyłączeniem 2.3 i 2.4) - dotyczy rolników rozpoczynających zobowiązanie rolnośrodowiskowe od dnia 15 marca 2014 roku.

2. Do wniosku o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych rolnik składa następujące załączniki:

 • kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

a) rolnika,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek


- zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - wszystkie warianty Pakietu 7;

 • kopię umowy zmieniającej umowę na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genowych - w przypadku realizacji wariantu 6.3, jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego umowa ta została zmieniona;
 • dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru za czwarty rok realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego - wariant 6.1;

Dodatkowo rolnik składa kopie dokumentów stanowiących dokumentację księgową, o której mowa w art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 - dotyczy rolników realizujących warianty 2.1 - 2.12 pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne (z wyłączeniem 2.3 i 2.4) - dotyczy rolników rozpoczynających zobowiązanie rolnośrodowiskowe od dnia 15 marca 2014 roku.

Materiał graficzny.

Rolnik zaznacza na materiale graficznym, dołączanym do wniosku:

1) granice działek rolnych, na których realizuje poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, oraz występujące w jego gospodarstwie rolnym i określone w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo,

2) część działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku lub działkę rolną podlegającą skoszeniu lub nieskoszeniu w całości - w przypadku realizacji Pakietu 3, 4 lub 5; zaznaczenia te powinny być zgodne z planem działalności rolnośrodowiskowej lub dokumentacją przyrodniczą (dotyczy pakietu 4 i 5);

3) miejsca na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. - w przypadku realizacji wariantu czwartego Pakietu 6

- a następnie dołącza ten materiał graficzny do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej począwszy od drugiego roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego.

Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym zaznacza również:

1) obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa;

2) znajdujące się w obrębie działki rolnej:

a) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,

c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.

 

W przypadku dodania nowych pakietów w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub zwiększenia obszaru, na którym jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe rolnikowi należy udostępnić materiał graficzny, na którym zaznacza:

1) granice działek rolnych, na których realizuje poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, oraz występujące w jego gospodarstwie rolnym i określone w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo,

2) część działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku lub działkę rolną podlegającą skoszeniu lub nieskoszeniu w całości - w przypadku realizacji Pakietu 3, 4 lub 5; zaznaczenia te powinny być zgodne z planem działalności rolnośrodowiskowej lub dokumentacją przyrodniczą (dotyczy pakietu 4 i 5),

3) miejsca na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. - w przypadku realizacji wariantu czwartego Pakietu 6

 - a następnie dołącza ten materiał graficzny do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.


Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym zaznacza również:

1) obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa;

2) znajdujące się w obrębie działki rolnej:

a) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,

c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.

 

Tabela. Wykaz załączników do wniosków w 2014 r. - wnioski pierwszoroczne i kontynuacyjne o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej - otwórz