Obniżki i zwrot płatności rolnośrodowiskowej - kampania 2014

Obniżki/sankcje oraz zwrot płatności rolnośrodowiskowej w przypadku zobowiązań podjętych przed 15 marca 2014 roku

I. Obniżki z tytułu nieprzestrzegania wymogów

1. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach określonych wariantów poszczególnych pakietów, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje w danym roku w zmniejszonej wysokości, w części dotyczącej:

 • działek rolnych, lub
 • zwierząt, lub
 • miedz śródpolnych


-  w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie, z tym że w określonych przypadkach wymienionych w załączniku nr 7 do rozporządzenia wysokość płatności rolnośrodowiskowej jest zmniejszana w części dotyczącej danego pakietu albo wariantu.

Wysokość zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego dla Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej pakietu przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o tyle procent, ile odpowiada stosunkowi powierzchni:

 • trwałych użytków zielonych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów rolnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach tego pakietu lub
 • gruntów ornych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów ornych, na których powinny być przestrzegane te wymogi w ramach tego pakietu.

3. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w załączniku nr 3 dla Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne - dotyczy wymogu:
- prowadzenia produkcji rolnej zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby;
- terminu koszenia do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe;

płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej wariantu trzeciego lub czwartego Pakietu 2 przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o tyle procent, ile odpowiada stosunkowi powierzchni trwałych użytków zielonych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich trwałych użytków zielonych, na których powinny być przestrzegane te wymogi w ramach tego wariantu.

4. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla Pakietu 8 Ochrona gleb i wód polegające na:

- zakazie uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ozimym, lub formy jarej takiej rośliny oraz zakazu uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ścierniskowym;
 
płatność rolnośrodowiskowa przyznana za rok poprzedzający rok, w którym zostało stwierdzone to uchybienie, podlega zwrotowi w części dotyczącej działki rolnej, w stosunku do której stwierdzono takie uchybienie.

Ponadto rolnik zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich płatności dotychczas przyznanych od roku 2011 w wysokości (% zmniejszenia) jaka ustalana jest za niespełnienie określonego wymogu (art. 18 RK 65/2011).

II. Zmniejszenie trwałych użytków zielonych w gospodarstwie

Jeżeli rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, tworzące ostoje dzikiej przyrody płatność rolnośrodowiskowa przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20% w roku, w którym stwierdzono takie uchybienie.

Zmniejszenia nie stosuje się w przypadku, gdy rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo w wyniku przeniesienia, w drodze umowy, posiadania gruntów rolnych, na których występują takie użytki lub elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, jeżeli ponadto do działek rolnych położonych na tych gruntach nie została przyznana płatność rolnośrodowiskowa.

Ponadto rolnik zobowiązany będzie do zwrotu 20% płatności dotychczas przyznanych od roku 2011 w związku z nieprzestrzeganiem ww. wymogu (art. 18 RK 65/2011).

 III. Rejestr działalności rolnośrodowiskowej

Jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej, rolnikowi temu nie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w danym roku.

IV. Zmniejszenia z tytułu przedeklarowania powierzchni

Zgodnie art. 16 ust. 3  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011 r., str. 8, ze zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 65/2011", jeżeli obszar stwierdzony dla danej grupy upraw płatności rolnośrodowiskowej jest:

 • mniejszy od powierzchni zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatności w ramach danej grupy upraw płatność przysługuje do powierzchni stwierdzonej,
 • jest większy od powierzchni zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatności w ramach danej grupy upraw płatność jest przyznawana do powierzchni zadeklarowanej we wniosku.

W sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej, zgodnie z art. 16 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia nr 65/2011  w przypadku, gdy różnica między całkowitym obszarem zadeklarowanym do objęcia płatnością rolnośrodowiskowych nie przekracza 0,1 ha (który nie stanowi więcej niż 20%), obszar zatwierdzony uznaje się za równy zadeklarowanemu. Uwzględnia się zawyżenia powierzchni na poziomie grupy upraw.

Dla płatności rolnośrodowiskowych w przypadku różnicy między powierzchnią deklarowaną  a powierzchnią stwierdzoną stosuje się przepisy art. 16  rozporządzenia nr 65/2011, gdy:

 • różnica między powierzchnią deklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną, określoną zgodnie art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 65/2011, przekracza 3% albo 2 hektary ale nie więcej niż 20% początkowej powierzchni kwalifikowanej. W takim przypadku płatność jest naliczana do początkowej powierzchni kwalifikowanej, a następnie zmniejszana jest o kwotę przypadającą na dwukrotność stwierdzonej różnicy powierzchni (tzw. sankcje powierzchniowe);
 • różnica między powierzchnią zadeklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną przekracza 20% początkowej powierzchni kwalifikowanej. W tym przypadku w danym roku odmawia się przyznania płatności. W przypadku płatności rolnośrodowiskowych, jeśli różnica ta przekracza 20 % stwierdzonego obszaru, dla danego wariantu  nie zostanie przyznana żadna pomoc;
 • różnica między powierzchnią zadeklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną przekracza 50% początkowej powierzchni kwalifikowanej. W takim przypadku rolnikowi odmawia się przyznania rolnośrodowiskowej, a dodatkowo nakłada się sankcje w wysokości kwoty przypadającej na różnicę między powierzchnią deklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną. Kwota ta będzie potrącana, zgodnie z art. 5b rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 - ze wszelkich płatności wypłacanych rolnikowi przez ARiMR, na podstawie wniosków złożonych przez rolnika na przestrzeni trzech lat kalendarzowych następujących po roku, w którym stwierdzono przedeklarowanie powierzchni. Jeżeli w ciągu kolejnych trzech lat kalendarzowych nie jest możliwe całkowite potrącenie nałożonej kwoty sankcji pozostające saldo zostaje anulowane.

Dla płatności rolnośrodowiskowej ma zastosowanie art. 16 ust. 6 rozporządzenia nr 65/2011, gdy stwierdzone różnice między powierzchnią deklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną wynikają z nieprawidłowości popełnionych celowo. Jeżeli różnica między powierzchnią deklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną:

 •  przekracza 0,5% lub 1 ha ale nie przekracza 20%, wówczas w danym roku odmawia się przyznania płatności,
 • przekracza 20%, wówczas rolnikowi odmawia się przyznania płatności i dodatkowo nakłada się sankcje w wysokości kwoty przypadającej na różnicę między powierzchnią deklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną. Kwota ta będzie potrącana zgodnie z art. 5b rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 - ze wszelkich płatności wypłacanych rolnikowi przez ARiMR, na podstawie wniosków złożonych przez rolnika na przestrzeni trzech lat kalendarzowych następujących po roku, w którym stwierdzono przedeklarowanie powierzchni. Jeżeli w ciągu kolejnych trzech lat kalendarzowych nie jest możliwe całkowite potrącenie nałożonej kwoty sankcji pozostające saldo zostaje anulowane.

V. Zmniejszenia z tytułu niezgłoszenia we wniosku gruntów rolnych posiadanych przez rolnika w gospodarstwie

W przypadku niezgłoszenia przez rolnika we wniosku wszystkich gruntów rolnych posiadanych w gospodarstwie płatność rolnośrodowiskowa podlega zmniejszeniu. Jeżeli różnica pomiędzy całkowitym obszarem zadeklarowanym we wniosku, a obszarem zadeklarowanym wraz z całkowitą powierzchnią działek niezdeklarowanych wynosi więcej niż 3% powierzchni zadeklarowanej, to całkowitą kwotę płatności rolnośrodowiskowej należnej rolnikowi obniża się maksymalnie o 3% w zależności od stopnia tego pominięcia na następujących zasadach:

 • różnica powierzchni do 3% – brak sankcji;
 • różnica powierzchni przekracza 3% do 30% włącznie - sankcja w wysokości 1% kwoty płatności wyliczonej z uwzględnieniem kolejności sankcjonowania;
 • różnica powierzchni przekracza 30% do 60% włącznie - sankcja w wysokości 2% kwoty płatności wyliczonej z uwzględnieniem kolejności sankcjonowania;
 • różnica powierzchni przekracza 60% - sankcja w wysokości 3% kwoty płatności wyliczonej z uwzględnieniem kolejności sankcjonowania

VI. Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności

W przypadku, gdy stwierdzona w gospodarstwie rolnym niezgodność wynika z zaniedbania rolnika, stosuje się pomniejszenie każdej kwoty płatności rolnośrodowiskowych co do zasady w wysokości 3% całkowitej kwoty płatności. Na podstawie oceny zawartej w raporcie z kontroli na miejscu istnieje możliwość zastosowania obniżki w wysokości 1% lub 5% całkowitej kwoty płatności.

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuścił się stwierdzonej niezgodności, całkowita kwota płatności zostaje pomniejszona, co do zasady o 20%.  Na podstawie oceny zawartej w protokole z kontroli na miejscu istnieje możliwość obniżenia poziomu pomniejszenia do wartości nie mniejszej niż 15% lub podwyższenia maksymalnie do 100%. W przypadkach o wyjątkowym zakresie, nasileniu lub uporczywości bądź też w przypadku stwierdzenia celowo powtarzającej się niezgodności rolnik może być wyłączony z przyznawania płatności w kolejnym roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 51 ust 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1698/2005, kwota płatności rolnośrodowiskowych nie podlega redukcji, jeżeli kwota obniżki z tytułu nieprzestrzegania norm i wymogów nie przekracza równowartości kwoty 100 euro na jednego rolnika na rok kalendarzowy (dotyczy płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej, płatności zalesieniowych).

VII. Zmniejszenia z tytułu złożenia wniosku po terminie

Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 09 czerwca 2014 roku, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

VIII. Zwrot płatności  rolnośrodowiskowych

Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, jeżeli rolnik nie realizuje całego zobowiązania rolnośrodowiskowego, w szczególności w związku z niesporządzeniem planu działalności rolnośrodowiskowej albo sporządzeniem go niezgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu, lub nie spełnia innych warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej określonych w rozporządzeniu.

Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi również w przypadku, gdy rolnik:

 • nie przestrzega żadnych wymogów w ramach wariantu określonego pakietu, w szczególności w związku z dokonaniem wymiany działek, o której mowa w art. 10 ust. 4 rozporządzenia nr 65/2011 (w okresie trwania zobowiązania działki, na które przyznaje się wsparcie, nie mogą być przedmiotem wymiany, z wyjątkiem przypadków określonych szczegółowo w programie rozwoju obszarów wiejskich), przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działek rolnych, zwierząt lub miedz śródpolnych objętych danym wariantem;
 • zmniejszył obszar, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działki rolnej objętej zmniejszeniem;
 •  zmniejszył liczbę zwierząt danej rasy objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach Pakietu 7 do poziomu niższego niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:

  • pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub
  • płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. – w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.

- przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do zwierząt objętych zmniejszeniem oraz zwierząt, które zostały zastąpione przez te zwierzęta na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia rolnośrodowiskowego.
Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia rolnośrodowiskowego zwierzęta rasy lokalnej objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym mogą być w trakcie jego realizacji zastąpione zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej;

 • nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu albo informacji na formularzu udostępnionym przez ARiMR, o gruntach, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku, wskazując ich położenie i powierzchnię, a w przypadku Pakietu 7 również zwierzęta, w odniesieniu do których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku jeżeli rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana za realizację tego wariantu.

W przypadku gdy rolnik zmniejszył obszar, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu trzeciego lub czwartego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne, płatność rolnośrodowiskowa przyznana za realizację tych wariantów podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi powierzchni trwałych użytków zielonych objętych zmniejszeniem do powierzchni wszystkich trwałych użytków zielonych, na których powinien być realizowany dany wariant .

Płatność rolnośrodowiskowa nie podlega zwrotowi:

 • w przypadku, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 1974/2006  - w przypadku, gdy podczas trwania zobowiązania beneficjent przekaże część swojego gospodarstwa innej osobie, (max do 10%), a przejmujący nie przejmie zobowiązania na pozostały okres, zmniejszenie takie traktuję się jako niewielkie, a przekazujący beneficjent nie będzie musiał zwracać przyznanego mu wsparcia w tym zakresie;
 • mimo zmniejszenia obszaru, na którym rolnik powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jeżeli zmniejszenie to nie przekracza 3% całkowitej powierzchni obszaru objętego tym zobowiązaniem i 2 ha oraz zostało dokonane przed dniem 15 marca 2012 r.

Kwota płatności rolnośrodowiskowej przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych podlega zwrotowi w części przekraczającej wysokość kwoty, jaka powinna być przeznaczona na ich refundację, jeżeli stwierdzona powierzchnia siedliska, dla którego sporządzono dokumentację przyrodniczą, jest mniejsza niż określona we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi w trybie i na zasadach określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obniżki/sankcje oraz zwrot płatności rolnośrodowiskowej w przypadku zobowiązań podjętych od 15 marca 2014 roku

I. Obniżki z tytułu nieprzestrzegania wymogów

Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowej jest określona w § 38 oraz  w załączniku nr 7 do rozporządzenia. (link)

1. Zasady określania zmniejszeń w tytułu nieprzestrzegania wymogów w pakiecie 1 Rolnictwo zrównoważone

Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach Pakietu 1, płatność rolnośrodowiskowa dotycząca tego pakietu przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o tyle procent, ile odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni:


1) trwałych użytków zielonych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów rolnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach tego pakietu lub

2) gruntów ornych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów ornych, na których powinny być przestrzegane te wymogi w ramach tego pakietu.


Jeżeli stwierdzono więcej niż jedno uchybienie procent zmniejszenia całej płatności za Pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone ustala się w oparciu sumę wartości % zmniejszeń za nieprzestrzeganie poszczególnych wymogów.

2. Zasady określania zmniejszeń w tytułu nieprzestrzegania wymogów w pakiecie 2 Rolnictwo ekologiczne , pakiecie 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, pakiecie 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, pakiecie 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz pakiecie 8 Ochrona gleb i wód.

Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach poszczególnych wariantów Pakietów 2, 4, 5, 6 lub 8, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej danego wariantu przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:

 • współczynnika procentowego zmniejszenia płatności określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia [WPZ] oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn:
 • wysokości płatności (kwoty płatności), jaka przysługiwałaby w ramach danego wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów,[KPŁ] oraz
 •  procentowego udziału powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, w powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach danego wariantu.[PU]

Ponadto rolnik zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich płatności dotychczas przyznanych za ten wariant od roku 2011 w wysokości (% zmniejszenia) jaka ustalana jest za niespełnienie określonego wymogu (art. 18 RK 65/2011).

Przykład:

Pakiet 5 , wariant 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

Powierzchnia deklarowana do płatności: 5 ha
Stawka na ha: 1 370 zł
Kwota płatności: 6850 zł [KPŁ]
Stwierdzone uchybienie: „Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia” – 10% zmniejszenie [WPZ], uchybienie stwierdzono na powierzchni 1 ha, co stanowi 20% [PU] powierzchni pod wariantem.
Kwota zmniejszenia = [WPZ] *([KPŁ] *[PU]
Kwota zmniejszenia = 10% * ( 6850 * 20% ) = 137 zł

3. Zmniejszenie dotyczące wariantu 6.2

Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu dotyczącego wytwarzania materiału siewnego gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, spełniającego następujące wymagania jakościowe w zakresie minimalnej czystości analitycznej, maksymalnej zawartości nasion innych gatunków oraz minimalnej zdolności kiełkowania, w takim przypadku płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej wariantu 6.2 przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o 40%.

4. Zmniejszenie dotyczące Pakietu 8

Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu dotyczącego utrzymywania minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w sprawie minimalnych norm na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany ten pakiet, w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten pakiet, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, płatność w danych roku nie przysługuje.


5. Zmniejszenie dotyczące wariantu 8.2 Międzyplon ozimy oraz 8.3 Międzyplon ścierniskowy

Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu dotyczącego:

"zakazu uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ozimym, lub formy jarej takiej rośliny" lub
"zakazu uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ścierniskowym"

płatność rolnośrodowiskowa przyznana w ramach odpowiednio wariantu drugiego lub trzeciego Pakietu 8 za rok poprzedzający rok, w którym zostało stwierdzone to uchybienie, podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach danego wariantu.

6. Zmniejszenie dotyczące wariantu 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec

Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu dotyczącego wariantu 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec:

"liczba maciorek przypadających na tryka nie może przekraczać 30 sztuk"

płatność podlega zmniejszeniu o współczynnik procentowy określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w części dotyczącej zwierząt ras lokalnych, w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie;

Przykład:

Wariant 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec
Stwierdzone uchybienie
"liczba maciorek przypadających na tryka nie może przekraczać 30 sztuk" - stan faktyczny 65 maciorek na 2 tryki.
Liczba zwierząt do płatności - 65 szt.
Stawka płatności - 320 zł
Liczba zwierząt bez uchybień - 60 szt.
Liczba zwierząt do których stwierdzono uchybienie - 5 szt.
Kwota płatności bez zmniejszeń- 65 * 320 = 20 800 zł
Kwota zmniejszenia - 20% * (5*320) = 320 zł
Kwota przyznanej płatności - 20 800 – 320 = 20 480 zł

7. Zmniejszenie dotyczące pakietu 9 Strefy buforowe

Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów pakietu 9 płatność rolnośrodowiskowa przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o współczynnik procentowy określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w części dotyczącej miedz śródpolnych w stosunku do których stwierdzono takie uchybienie.

8. Zmniejszenie trwałych użytków zielonych w gospodarstwie

Jeżeli rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, tworzące ostoje dzikiej przyrody płatność rolnośrodowiskowa przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20% w roku, w którym stwierdzono takie uchybienie.

Zmniejszenia nie stosuje się w przypadku, gdy rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo w wyniku przeniesienia, w drodze umowy, posiadania gruntów rolnych, na których występują takie użytki lub elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, jeżeli ponadto do działek rolnych położonych na tych gruntach nie została przyznana płatność rolnośrodowiskowa.

Ponadto rolnik zobowiązany będzie do zwrotu 20% płatności dotychczas przyznanych od roku 2011 w związku z nieprzestrzeganiem ww. wymogu (art. 18 RK 65/2011).

9. Rejestr działalności rolnośrodowiskowej

Jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej, rolnikowi temu nie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w danym roku.

II. Zmniejszenia z tytułu przedeklarowania powierzchni

Zgodnie art. 16 ust. 3  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011 r., str. 8, ze zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 65/2011", jeżeli obszar stwierdzony dla danej grupy upraw płatności rolnośrodowiskowej jest:

 • mniejszy od powierzchni zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatności w ramach danej grupy upraw płatność przysługuje do powierzchni stwierdzonej,
 • jest większy od powierzchni zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatności w ramach danej grupy upraw płatność jest przyznawana do powierzchni zadeklarowanej we wniosku.

W sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej, zgodnie z art. 16 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia nr 65/2011  w przypadku, gdy różnica między całkowitym obszarem zadeklarowanym do objęcia płatnością rolnośrodowiskowych nie przekracza 0,1 ha (który nie stanowi więcej niż 20%), obszar zatwierdzony uznaje się za równy zadeklarowanemu. Uwzględnia się zawyżenia powierzchni na poziomie grupy upraw.

Dla płatności rolnośrodowiskowych w przypadku różnicy między powierzchnią deklarowaną  a powierzchnią stwierdzoną stosuje się przepisy art. 16  rozporządzenia nr 65/2011, gdy:

 • różnica między powierzchnią deklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną, określoną zgodnie art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 65/2011, przekracza 3% albo 2 hektary ale nie więcej niż 20% początkowej powierzchni kwalifikowanej. W takim przypadku płatność jest naliczana do początkowej powierzchni kwalifikowanej, a następnie zmniejszana jest o kwotę przypadającą na dwukrotność stwierdzonej różnicy powierzchni (tzw. sankcje powierzchniowe);
 •  różnica między powierzchnią zadeklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną przekracza 20% początkowej powierzchni kwalifikowanej. W tym przypadku w danym roku odmawia się przyznania płatności. W przypadku płatności rolnośrodowiskowych, jeśli różnica ta przekracza 20 % stwierdzonego obszaru, dla danego wariantu  nie zostanie przyznana żadna pomoc,
 • różnica między powierzchnią zadeklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną przekracza 50% początkowej powierzchni kwalifikowanej. W takim przypadku rolnikowi odmawia się przyznania rolnośrodowiskowej, a dodatkowo nakłada się sankcje w wysokości kwoty przypadającej na różnicę między powierzchnią deklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną. Kwota ta będzie potrącana, zgodnie z art. 5b rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 - ze wszelkich płatności wypłacanych rolnikowi przez ARiMR, na podstawie wniosków złożonych przez rolnika na przestrzeni trzech lat kalendarzowych następujących po roku, w którym stwierdzono przedeklarowanie powierzchni. Jeżeli w ciągu kolejnych trzech lat kalendarzowych nie jest możliwe całkowite potrącenie nałożonej kwoty sankcji pozostające saldo zostaje anulowane.


Dla płatności rolnośrodowiskowej ma zastosowanie art. 16 ust. 6 rozporządzenia nr 65/2011, gdy stwierdzone różnice między powierzchnią deklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną wynikają z nieprawidłowości popełnionych celowo. Jeżeli różnica między powierzchnią deklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną:

 • przekracza 0,5% lub 1 ha ale nie przekracza 20%, wówczas w danym roku odmawia się przyznania płatności,
 • przekracza 20%, wówczas rolnikowi odmawia się przyznania płatności i dodatkowo nakłada się sankcje w wysokości kwoty przypadającej na różnicę między powierzchnią deklarowaną kwalifikowaną a początkową powierzchnią kwalifikowaną. Kwota ta będzie potrącana zgodnie z art. 5b rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 - ze wszelkich płatności wypłacanych rolnikowi przez ARiMR, na podstawie wniosków złożonych przez rolnika na przestrzeni trzech lat kalendarzowych następujących po roku, w którym stwierdzono przedeklarowanie powierzchni. Jeżeli w ciągu kolejnych trzech lat kalendarzowych nie jest możliwe całkowite potrącenie nałożonej kwoty sankcji pozostające saldo zostaje anulowane.

III. Zmniejszenia z tytułu niezgłoszenia we wniosku gruntów rolnych posiadanych przez rolnika w gospodarstwie

 • różnica powierzchni do 3% - brak sankcji;
 • różnica powierzchni przekracza 3% do 30% włącznie - sankcja w wysokości 1% kwoty płatności wyliczonej z uwzględnieniem kolejności sankcjonowania;
 • różnica powierzchni przekracza 30% do 60% włącznie - sankcja w wysokości 2% kwoty płatności wyliczonej z uwzględnieniem kolejności sankcjonowania;
 • różnica powierzchni przekracza 60% - sankcja w wysokości 3% kwoty płatności wyliczonej z uwzględnieniem kolejności sankcjonowania.


IV. Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności

W przypadku, gdy stwierdzona w gospodarstwie rolnym niezgodność wynika z zaniedbania rolnika, stosuje się pomniejszenie każdej kwoty płatności rolnośrodowiskowych co do zasady w wysokości 3% całkowitej kwoty płatności. Na podstawie oceny zawartej w raporcie z kontroli na miejscu istnieje możliwość zastosowania sankcji w wysokości 1% lub 5% całkowitej kwoty płatności

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuścił się stwierdzonej niezgodności, całkowita kwota płatności zostaje pomniejszona, co do zasady o 20%.  Na podstawie oceny zawartej w protokole z kontroli na miejscu istnieje możliwość obniżenia poziomu pomniejszenia do wartości nie mniejszej niż 15% lub podwyższenia maksymalnie do 100%. W przypadkach o wyjątkowym zakresie, nasileniu lub uporczywości bądź też w przypadku stwierdzenia celowo powtarzającej się niezgodności rolnik może być wyłączony z przyznawania płatności w kolejnym roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 51 ust 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1698/2005, kwota płatności rolnośrodowiskowych nie podlega redukcji, jeżeli kwota obniżki z tytułu nieprzestrzegania norm i wymogów nie przekracza równowartości kwoty 100 euro na jednego rolnika na rok kalendarzowy (dotyczy płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej, płatności zalesieniowych).

V. Zmniejszenia z tytułu złożenia wniosku po terminie

Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 09 czerwca 2014 roku, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

VI. Zwrot płatności  rolnośrodowiskowych

Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, jeżeli rolnik nie realizuje całego zobowiązania rolnośrodowiskowego, w szczególności w związku z niesporządzeniem planu działalności rolnośrodowiskowej albo sporządzeniem go niezgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu, lub nie spełnia innych warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej określonych w rozporządzeniu.

Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi również w przypadku, gdy rolnik:

 • nie przestrzega żadnych wymogów w ramach wariantu określonego pakietu, w szczególności w związku z dokonaniem wymiany działek, o której mowa w art. 10 ust. 4 rozporządzenia nr 65/2011, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana w ramach danego wariantu;
 • zmniejszył obszar gruntów ornych, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach Pakietu 1, do powierzchni mniejszej niż powierzchnia, do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa w ramach tego pakietu, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności przyznanej w ramach tego pakietu, która odpowiada procentowemu stosunkowi:
  powierzchni stanowiącej różnicę między:

- powierzchnią, do której przyznano pierwszą płatność rolnośrodowiskową, a
- powierzchnią stanowiącą różnicę między:  

 • powierzchnią obszaru gruntów ornych, na którym powinien być realizowany ten pakiet, a
 • powierzchnią obszaru gruntów ornych objętego zmniejszeniem,
  do powierzchni, do której przyznano pierwszą płatność rolnośrodowiskową;
 • zmniejszył obszar, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach danego wariantu Pakietu 2, 4, 5, 6 lub 8, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności przyznanej w ramach danego wariantu, która odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni obszaru objętego zmniejszeniem do powierzchni obszaru, na którym powinien być realizowany ten wariant;
 • zmniejszył liczbę zwierząt danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach Pakietu 7 do poziomu niższego niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:
  -  pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub
  - płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. - w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.

- przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do zwierząt objętych zmniejszeniem oraz zwierząt, które zostały zastąpione przez te zwierzęta na podstawie § 8 ust. 1;


Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia rolnośrodowiskowego zwierzęta rasy lokalnej objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym mogą być w trakcie jego realizacji zastąpione zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej;

 • nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu albo informacji na formularzu udostępnionym przez ARiMR, o gruntach, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku, wskazując ich położenie i powierzchnię, a w przypadku Pakietu 7 również zwierzęta, w odniesieniu do których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku jeżeli rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana za realizację tego wariantu;
 • w okresie dwóch lat od dnia zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego lub dziesiątego Pakietu 2 rolnik zmniejszył obsadę drzew poniżej minimalnej obsady drzew wbrew zobowiązaniu, płatność rolnośrodowiskowa przyznana za realizację tych wariantów podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi różnicy między minimalną obsadą drzew a utrzymywaną obsadą drzew do minimalnej obsady drzew;
 • zmniejszył obszar, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu trzeciego lub czwartego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne, płatność rolnośrodowiskowa przyznana za realizację tych wariantów podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi powierzchni trwałych użytków zielonych objętych zmniejszeniem do powierzchni wszystkich trwałych użytków zielonych, na których powinien być realizowany dany wariant;
 • nie wprowadził na rynek w rozumieniu art. 2 lit. j rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) co najmniej 50% wielkości produkcji ekologicznej poszczególnych produktów rolnictwa ekologicznego, zawartej w wykazie, w terminie do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym zostały wytworzone te produkty, potwierdzone dokumentami stanowiącymi dokumentację księgową, o której mowa w art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, z tym że zwrotowi podlega część odpowiadająca procentowemu stosunkowi różnicy między wielkością produkcji ekologicznej, jaką rolnik powinien był wprowadzić na rynek, zgodnie z tym wymogiem, a wielkością produkcji ekologicznej, jaką wprowadził na rynek zgodnie z tym wymogiem, do wielkości produkcji ekologicznej, jaką powinien był wprowadzić na rynek zgodnie z tym wymogiem.

Płatność rolnośrodowiskowa nie podlega zwrotowi:

 • w przypadku, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 1974/2006  - w przypadku, gdy podczas trwania zobowiązania beneficjent przekaże część swojego gospodarstwa innej osobie, (max do 10%), a przejmujący nie przejmie zobowiązania na pozostały okres, zmniejszenie takie traktuję się jako niewielkie, a przekazujący beneficjent nie będzie musiał zwracać przyznanego mu wsparcia w tym zakresie;

Kwota płatności rolnośrodowiskowej przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych podlega zwrotowi w części przekraczającej wysokość kwoty, jaka powinna być przeznaczona na ich refundację, jeżeli stwierdzona powierzchnia siedliska, dla którego sporządzono dokumentację przyrodniczą, jest mniejsza niż określona we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi w trybie i na zasadach określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.