Definicje - kampania 2014

rolnik - oznacza , zgodnie z art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, osobę fizyczną lub prawną, bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty, określonym w art. 299 Traktatu, oraz która prowadzi działalność rolniczą;

gospodarstwo rolne - wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;

grupa upraw - obszary zadeklarowane przez beneficjenta, które otrzymują tę samą stawkę pomocy w ramach określonego środka obszarowego, uznaje się za tworzące jedną grupę upraw; w przypadku stosowania degresywnych kwot pomocy uwzględnia się jednak średnią tych kwot w stosunku do odpowiednich obszarów zadeklarowanych;

beneficjent - zgodnie z art. 2 lit. h rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 beneficjentem jest podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za realizację operacji  lub otrzymujące wsparcie tzn.  rolnik, który otrzymał płatność rolnośrodowiskową i realizuje 5 letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe;

wnioskodawca - rolnik, który złożył pierwszy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, i  który nie otrzymał płatności rolnośrodowiskowej;

działka rolna - zwarty obszar gruntu, zgłoszony przez jednego rolnika i obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Jednak w przypadku, gdy wymagane jest oddzielne zgłoszenie użytkowania pewnego obszaru w ramach gruntów objętych grupą upraw, działka rolna jest ograniczona na podstawie tego konkretnego użytkowania. Działka rolna może być położona na całej działce ewidencyjnej lub jej części albo na kilku przylegających do siebie działkach ewidencyjnych.

działalność rolnicza - oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, włączając w to zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

posiadacz gospodarstwa rolnego - właściciel, dzierżawca, użytkownik lub osoba mająca inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. Płatności przysługują faktycznemu użytkownikowi, który rzeczywiście wykonuje wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. Mogą nimi być działania organizacyjne, kierownicze, jak i osobiste zaangażowanie w bezpośrednim wykonywaniu pracy fizycznej w gospodarstwie. Prowadzenie działalności rolniczej nie musi polegać tylko na "własnoręcznym” prowadzeniu prac polowych, ale obejmuje również: swobodne decydowanie o tym, jakie rośliny uprawiać, jakich należy dokonywać zabiegów agrotechnicznych, zbieranie samodzielnie bądź przy udziale innych osób plonów, itp. Prowadzenie działalności rolniczej rozumiane jest jako dokonywanie nakładów i czerpanie ewentualnych korzyści.

grunty rolne - oznaczają użytki rolne obejmujące: grunty orne, trwałe użytki zielone (trwałe łąki i trwałe pastwiska), uprawy trwałe, w tym sady, oraz ogródki przydomowe.

trwałe użytki zielone - grunt wykorzystywany w sposób ciągły (przez przynajmniej pięć lat wstecz) do uprawy bylin paszowych, zarówno uprawnych (sianych), jak również zasianych naturalnie, niewłączony do systemu płodozmianu w gospodarstwie. Takie grunty można wykorzystywać jako tereny do wypasu lub kosić porastającą je roślinność na kiszonki lub siano lub wykorzystywać ją do produkcji energii odnawialnej.

zalesione grunty rolne - grunty rolne, które zostały zalesione zgodnie z Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 lub Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub zostaną zalesione wiosną 2014 roku zgodnie z działaniem 221 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Zalesianie gruntów rolnych, oraz zgodnie z planem zalesienia, lecz nie zostały przekwalifikowane na grunty leśne.

obszary górskie i inne obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania - obszary, na których prowadzenie produkcji rolniczej jest utrudnione ze względu na niekorzystne warunki naturalne lub specyficzne utrudnienia, zwane dalej obszarami ONW, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.)."

maksymalny kwalifikowalny obszar (PEG) - wyznaczony dla każdej działki ewidencyjnej, obszar gruntów rolnych kwalifikujących się do przyznania płatności, swoim zakresem obejmujący: grunty orne, trwałe użytki zielone, plantacje trwałe, ogródki przydomowe, elementy krajobrazu podlegające zachowaniu oraz strefy buforowe.

elementy krajobrazu podlegające zachowaniu w obrębie działki rolnej:

 • drzewa będące pomnikami przyrody (objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody);
 • oczka wodne o łącznej  powierzchni mniejszej niż 100 m2 (w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych);
 • rowy do 2 m szerokości.

zobowiązanie rolnośrodowiskowe - obejmuje obszar gruntów zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach poszczególnych pakietów i ich wariantów, objęty obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8, z późn. zm.), i zwierzęta ras lokalnych, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, obejmuje obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza.

Gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 7 zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r., zobowiązanie obejmuje zwierzęta, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r.

W przypadku zobowiązań podejmowanych od 15 marca 2014 roku, zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje obszar gruntów zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach poszczególnych pakietów i ich wariantów, objęty obszarem zatwierdzonym nawet w przypadku gdy płatność rolnośrodowiskowa została przyznana do mniejszej powierzchni.

normy - oznacza normy określone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 oraz załącznikiem III do tego rozporządzenia, jak również zobowiązania w odniesieniu do trwałych użytków zielonych określonych w art. 6 ust. 2 tego rozporządzenia, o których mowa  w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm;

 • wymóg - w kontekście wzajemnej zgodności oznacza indywidualny ustawowy wymóg dotyczący zarządzania wynikający z artykułów zawartych w określonych aktach prawnych wymienionych w załączniku II rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, różniący się istotą od innych wymogów zawartych w tym samym akcie, określony w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy;
 • obszary wzajemnej zgodności - oznaczają różne obszary podlegające ustawowym wymogom zarządzania w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 oraz zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

wymogi w kontekście realizacji programu rolnośrodowiskowego  - oznaczają każdy wymóg, który został określony w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym i w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia;

 • dla zobowiązań podjętych przed 15 marca 2014 r. - otwórz
 • dla zobowiązań podjętych od 15 marca 2014 r. - otwórz

podstawowe wymagania, to:

 • wymogi i normy wzajemnej zgodności - otwórz
 • minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego
  • dla zobowiązań podjętych przed 15 marca 2014 r.- otwórz
  • dla zobowiązań podjętych od 15 marca 2014 r.  otwórz
    
 • inne odpowiednie wymogi obowiązkowe, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego
  • dla zobowiązań podjętych przed 15 marca 2014 r. - otwórz
  • dla zobowiązań podjętych od 15 marca 2014 r. - otwórz