Decyzje w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej - kampania 2014

Decyzje w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej wydaje się do dnia 1 marca roku następującego po roku złożenia wniosku.

Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach płatności rolnośrodowiskowej w ramach PROW 2007 -2013, za rok 2014

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 4-11 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 173).

Zasady doręczania decyzji

W przypadku, gdy przyznawana w drodze decyzji kwota płatności rolnośrodowiskowej, będzie zgodna z żądaniem rolnika określonym we wniosku, taka decyzja nie będzie faktycznie doręczana wnioskodawcy.

Decyzje w sprawie przyznania płatności, które nie określają zmniejszeń, odliczeń lub wykluczeń, będą doręczane jedynie na żądanie rolnika.

Żądanie doręczenia decyzji, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby rolnika, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym rolnika - otwórz

W przypadku, gdy rolnik wystąpił z żądaniem doręczenia decyzji, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uznanie za doręczenie decyzji w sprawie przyznania rolnikowi płatności w pełnej wysokości pomimo tego, że rolnik tej decyzji faktycznie nie odebrał nie oznacza braku możliwości skorzystania przez niego z przewidzianych procedurą administracyjną uprawnień zarówno do zapoznania się z treścią takiej decyzji, jak i jej weryfikacji w trybach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Dniem doręczenia decyzji zgodnej z żądaniem rolnika jest dzień wpływu (uznania) środków finansowych na rachunek bankowy rolnika (wnioskodawcy). Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika pomoc przyznaną decyzją, w tytule przelewu umieści informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.

Odwołanie od decyzji

Rolnik niezadowolony z kwoty przyznanych płatności może zakwestionować decyzję zgodną z żądaniem rolnika w sprawie przyznania płatności zarówno poprzez złożenie odwołania od decyzji, jak również wniosku o jej weryfikacje w trybach nadzwyczajnych.

Odwołanie od decyzji zgodnej z żądaniem rolnika wnosi się w terminie 14 dni od daty uznania środków na rachunku bankowym rolnika.

W przypadku:

 - wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia decyzji,
- wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją
- do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 61 § 4 KPA) albo postanowienia w sprawie wznowienia postępowania (art. 149 § 1 KPA) dołącza się decyzję spełniającą żądanie rolnika, o ile nie była ona uprzednio doręczona rolnikowi na jego żądanie.

Rolnik może, w każdym terminie, złoży do kierownika biura powiatowego Agencji, wniosek o udostępnienie decyzji spełniającej żądanie rolnika - otwórz

Kierownik biura powiatowego Agencji udostępnia rolnikowi decyzję, o ile rolnik nie wystąpił z żądaniem jej doręczenia.

Płatności rolnośrodowiskowe realizowane są do dnia 30 czerwca roku następującego po roku złożenia wniosku.