Zobowiązanie rolnośrodowiskowe

Rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe:

 1. zachowuje występujące w gospodarstwie rolnym i określone w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje dzikiej przyrody;
 2. prowadzi na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestr działalności rolnośrodowiskowej zawierający wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, przy czym rejestr ten w zakresie zastosowania nawozów prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego;
 3. przestrzega innych wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu.

Wymogi dla poszczególnych pakietów i ich wariantów są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe - zasady ogólne.

Rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane w ramach co najmniej jednego z pakietów.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zatwierdzony (stwierdzony) obszar działek rolnych (bez uwzględnienia tolerancji 0,1 ha) i zwierzęta, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa za realizację poszczególnych pakietów i ich wariantów. Gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r., zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zwierzęta, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone obejmuje wszystkie grunty rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których prowadzona jest działalność rolnicza.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach wariantu trzeciego lub czwartego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne obejmuje działki rolne użytkowane jako trwałe użytki zielone zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach tych wariantów i objęte obszarem zatwierdzonym.

Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe w trakcie jego realizacji nie podlega zmianie, chyba że zmiana ta polega na:

 1. zwiększeniu obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane w zakresie Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza;
 2. jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane, w zakresie Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 lub Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
 3. jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie lub Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 4. zmianie, na gruntach rolnych (działkach rolnych) zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, miejsca uprawy roślin lub zmianę rośliny  w ramach:

  1. wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne;
  2. wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,- bez względu na zamianę wielkości powierzchni, na której to zobowiązanie jest realizowane;
  3. wariantów Pakietu 8 Ochrona gleb i wód- bez względu na zamianę wielkości powierzchni, na której to zobowiązanie jest realizowane.

 5. zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy objętych tym zobowiązaniem w ramach Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli w wyniku tego zmniejszenia liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:

  1. pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub
  2. płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. - w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.;

 6. zmianie wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne na inny z tych wariantów;
 7. zmianie wariantu pierwszego lub drugiego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne realizowanych na gruntach, na których są uprawiane mieszanka wieloletnia traw lub mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant trzeci lub czwarty tego pakietu, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki stały się trwałymi użytkami zielonymi;
 8. zmianie wariantu Pakietu 8 Ochrona gleb i wód na inny z wariantów tego pakietu.

Czynności jakie musi wykonać rolnik przy zmianie zobowiązania rolnośrodowiskowego.

W przypadku zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego zmianę wprowadza się w planie działalności rolnośrodowiskowej. Zmieniony plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej.

Zmianę zobowiązania rolnośrodowiskowego zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok, w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie rolnośrodowiskowe.