Zasady ogólne

1) Płatność rolnośrodowiskową przyznaje się rolnikowi, jeżeli:

 1. został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";
 2. łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na których jest prowadzona działalność rolnicza, zwanych dalej "działkami rolnymi", wynosi co najmniej 1 ha;
 3. realizuje 5-letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów i ich wariantów, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;
 4. spełnia warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów.

2) Program rolnośrodowiskowy może być realizowany w ramach następujących pakietów oraz wariantów:

1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone:

 • wariant 1.1 Zrównoważony system gospodarowania.

2. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne:

 • wariant 2.1 Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.2 Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania);
 • wariant 2.3 Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.4 Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania);
 • wariant 2.5 Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.6 Uprawy warzywne (w okresie przestawiania);
 • wariant 2.7 Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.8 Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania).

Warianty które mogą być deklarowane jedynie przez wnioskodawców którzy kontynuują swoje zobowiązanie:

 • wariant 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.10 Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania);
 • wariant 2.11 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania);
 • wariant 2.12 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania).

3. Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone:

 • wariant 3.1.1 Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach;
 • wariant 3.1.2 Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach na obszarach Natura 2000.

4. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000:

 • wariant. 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków;
 • wariant. 4.2 Mechowiska;
 • wariant. 4.3 Szuwary wielkoturzycowe;
 • wariant. 4.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe;
 • wariant. 4.5 Murawy ciepłolubne;
 • wariant. 4.6 Półnaturalne łąki wilgotne;
 • wariant. 4.7 Półnaturalne łąki świeże;
 • wariant. 4.8 Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe;
 • wariant. 4.9 Słonorośla;
 • wariant. 4.10 Użytki przyrodnicze.

5. Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000:

 • wariant. 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków;
 • wariant. 5.2 Mechowiska;
 • wariant. 5.3 Szuwary wielkoturzycowe;
 • wariant. 5.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe;
 • wariant. 5.5 Murawy ciepłolubne;
 • wariant. 5.6 Półnaturalne łąki wilgotne;
 • wariant. 5.7 Półnaturalne łąki świeże;
 • wariant. 5.8 Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe;
 • wariant. 5.9 Słonorośla;
 • wariant. 5.10 Użytki przyrodnicze.

6. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:

 • wariant 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych;
 • wariant 6.2 Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych;
 • wariant 6.3 Produkcja nasienna na zlecenie banku genów;
 • wariant 6.4 Sady tradycyjne.

7. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:

 • wariant 7.1 Zachowanie lokalnych ras bydła;
 • wariant 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni;
 • wariant 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec;
 • wariant 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń.

8. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód:

 • wariant 8.1.1 Wsiewki poplonowe;
 • wariant 8.1.2 Wsiewki poplonowe - na obszarach zagrożonych erozją;
 • wariant 8.2.1 Międzyplon ozimy;
 • wariant 8.2.2 Międzyplon ozimy - na obszarach zagrożonych erozją;
 • wariant 8.3.1 Międzyplon ścierniskowy;
 • wariant 8.3.2 Międzyplon ścierniskowy - na obszarach zagrożonych erozją.

9. Pakiet 9. Strefy buforowe - miedze śródpolne.

 • wariant 9.3 Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych;
 • wariant 9.4 Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych.

3) Płatności - zasady przyznawania, stawki, modulacje.

Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w ramach dowolnej liczby pakietów,  z tym że:  

 • Pakiet  2 Rolnictwo ekologiczne nie może być realizowany równocześnie z Pakietem 1 - Rolnictwo zrównoważone i Pakietem 8 - Ochrona gleb i wód;
 •  warianty Pakietu 3 - Ekstensywne trwałe użytki zielone, Pakietu 4 - Ochrona ptaków i siedlisk i Pakietu  5 - Ochrona ptaków i siedlisk na obszarze Natura 2000 nie mogą być realizowane równocześnie na tych samych użytkach rolnych;
 • warianty trzeci lub czwarty Pakietu 2 - Rolnictwo ekologiczne nie mogą być realizowane równocześnie  z wariantami Pakietu 4 - Ochrona ptaków i siedlisk lub Pakietu  5 - Ochrona  ptaków i siedlisk na obszarze Natura 2000  na tych samych gruntach rolnych.

Zasady łączenia pakietów w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" w ramach PROW na lata 2007 - 2013 - otwórz.

Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do:

 • działek rolnych - w przypadku Pakietów 1-6 i Pakietu 8;
 • krów, klaczy, loch lub owiec matek ras wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego, objętych programem ochrony zasobów genetycznych - w przypadku Pakietu 7;
 • miedz śródpolnych - w przypadku Pakietu 9.

Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych, których łączna powierzchnia wynosi:

 • nie więcej niż:

  • 5 ha - w przypadku wariantu dziesiątego Pakietu 4,
  • 5 ha - w przypadku wariantu dziesiątego Pakietu 5,
  • 0,3 ha - w przypadku wariantu trzeciego Pakietu 6;

 • nie mniej niż:

  • 0,3 ha - w przypadku wariantu pierwszego Pakietu 6, w odniesieniu do upraw rolniczych,
  • 0,15 ha - w przypadku wariantu pierwszego Pakietu 6, w odniesieniu do upraw warzywnych,
  • wielkość powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych określona dla wytwarzania materiału siewnego kategorii kwalifikowany w przepisach o nasiennictwie - w przypadku wariantu drugiego Pakietu 6.

Wysokość płatności rolnośrodowiskowej w danym roku ustala się jako iloczyn stawek płatności na:

 • hektar gruntu i powierzchni działek rolnych lub
 • sztukę zwierzęcia i liczby krów, klaczy, loch i owiec matek, lub
 • metr bieżący miedzy śródpolnej i długość tej miedzy

- po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.

Wysokość stawek płatności dla poszczególnych pakietów i ich wariantów jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia (otwórz).

Przy ustalaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej przysługującej do działek rolnych uwzględnia się powierzchnię tych działek, nie większą jednak niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1122/2009, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku zwierząt innych niż wymienione w art. 17 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 65/2011, zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z przepisami art. 17 tego rozporządzenia.
Sankcje za przedeklarowanie zwierząt zgodnie z art. 17 rozporządzenia nr 65/2011.

Jeżeli różnica pomiędzy liczbą sztuk stwierdzonych, a deklarowanych wynosi  do 3 sztuk - płatność jest przyznawana do stwierdzonej liczby zwierząt bez nakładania sankcji.

Jeżeli różnica pomiędzy liczbą sztuk stwierdzonych, a deklarowanych do płatności wynosi powyżej 3 sztuk - wyliczany jest procent przedeklarowania:

 • >10% płatność obniża się o wyliczony odsetek,
 • >10% < 20%  płatność obniża się o dwukrotność odsetka,
 • >20% płatności nie przyznaje się,
 • >50 odmowa płatności i trzyletnie sankcje wieloletnie.

W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu na tych samych gruntach rolnych, wysokość płatności rolnośrodowiskowej ustala się jako sumę kwot przysługujących za realizację tych pakietów.

W przypadku Pakietu 1 realizowanego na obszarach szczególnie narażonych (OSN), płatność rolnośrodowiskowa za realizację tego pakietu na tych obszarach jest przyznawana do działek rolnych, których łączna powierzchnia wynosi nie więcej niż 100 ha.

Płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów lub wariantów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych, zgodnie z przepisami Prawa wodnego.
W przypadku pakietów: Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne, Pakietu 8 Ochrona gleb i wód, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości:

 1. 100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 100 ha;
 2. 50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 100 ha do 200 ha;
 3. 10% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 200 ha.

Przy obliczaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej uwzględnia się działki rolne, dla których obowiązują stawki płatności, w kolejności od najwyższej do najniższej przysługującej stawki płatności.