Zasady przyznawana płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zasady przyznawana płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych

Definicje

rolnik - oznacza , zgodnie z art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, osobę fizyczną lub prawną, bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty, określonym w art. 299 Traktatu, oraz która prowadzi działalność rolniczą;

beneficjent - zgodnie z art. 2 lit. h rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 beneficjentem jest podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za realizację operacji  lub otrzymujące wsparcie tzn.  rolnik, który otrzymał płatność rolnośrodowiskową i realizuje 5 letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe;

wnioskodawca - rolnik, który złożył pierwszy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, i  który nie otrzymał płatności rolnośrodowiskowej;
następca prawny -  podmiot, który przejął określone prawa i obowiązki,  na skutek rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia rolnika lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne;

spadkobierca - podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków osoby zmarłej oznacza rolnika, który odziedziczył grunty  lub stado zwierząt ras lokalnych, objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym;

spadkodawca - osoba fizyczna, po śmierci której majątek przechodzi na inne podmioty - spadkobierców, oznacza rolnika, którego grunty  lub stado zwierząt ras lokalnych, objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym z chwilą śmierci przeszło na spadkobiercę;

zapisodawca windykacyjny - oznacza osobę, spadkodawcę, która w testamencie dokonała zapisu windykacyjnego dotyczącego gruntów lub zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym rolnika (zapisodawcy);
zapisobierca windykacyjny - oznacza osobę, która w wyniku śmierci rolnika nabyła, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub zwierzęta objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym rolnika, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów  lub tych zwierząt;

przejmujący gospodarstwo rolne - oznacza rolnika, któremu na podstawie umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy przeniesione zostało posiadanie gruntu lub stada zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym.
zobowiązanie rolnośrodowiskowe - zgodnie z art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 obejmuje wszystkie pakiety i warianty, które realizuje rolnik w gospodarstwie w okresie 5 lat od dnia 15 marca roku, w którym został złożony pierwszy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

przekazanie gospodarstwa - oznacza sprzedaż, dzierżawę lub jakikolwiek inny podobny rodzaj transakcji gruntów lub zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym.

przekazujący - oznacza rolnika, którego grunty/zwierzęta są przekazywane innemu rolnikowi.

przejmujący - oznacza rolnika, który przejmuje grunty/zwierzęta.

1) Śmierć rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok.

W przypadku, gdy rolnik (spadkodawca/zapisodawca windykacyjny) realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe jego spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny może kontynuować realizację tego zobowiązania rolnośrodowiskowego w całości lub w części.

W przypadku śmierci rolnika (spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego), która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jego spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na jego miejsce, jeżeli objął w posiadanie grunty lub stado objęte tym wnioskiem.
Wstąpienie do toczącego postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej oznacza, że spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny może kontynuować podjęte przez spadkodawcę/zapisodawcę windykacyjnego zobowiązanie rolnośrodowiskowe w całości lub części.

Wniosek.

Spadkobierca/zapisobierca windykacyjny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na miejsce spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego na wniosek, który należy złożyć w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Wniosek spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez spadkodawcę/zapisodawcę windykacyjnego wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

W przypadku, gdy spadkobierca nie złoży wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania zobowiązanie nie będzie realizowane (kontynuowane) i spadkobierca nie będzie zobowiązany do zwrotu przyznanych spadkodawcy płatności rolnośrodowiskowych.

W zależności od tego czy spadkodawca ubiegał się o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej czy też o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej spadkodawca składa, odpowiednio:

 • wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (symbol formularza W-2/110 - otwórz), albo
 • wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania kolejnej płatności rolnośrodowiskowej (symbol formularza W-2/110 - otwórz).

Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (W-2/110), należy dołączyć:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego, albo

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo

 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;
 • w przypadku gdy wniosek spadkodawcy dotyczy również Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie dołącza się również kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

  • spadkobiercy rolnika,
  • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
  • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
   - zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych; (symbol formularza w zależności od gatunku OB-1/110 - krowy - otwórz, OK-1/110 - klacze - otwórz, OO-1/110 - owce - otwórz, OL-1/110 - lochy - otwórz)

 • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów - jeżeli spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnemu numer identyfikacyjny nie został nadany.

W przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej dołącza do wniosku albo składa wraz z odpisem postanowienia sądu, oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu tej płatności (O-28/110 - otwórz). Zgoda nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

W przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, decyzję w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez tego spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub stado objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub stada, zasady przyznania płatności rolnośrodowiskowej stosuje się odpowiednio.

Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania kolejnej płatności rolnośrodowiskowej (W-2/110), należy dołączyć:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego;

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;

4) w przypadku gdy wniosek spadkodawcy dotyczy również Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie dołącza się również kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

 • spadkobiercy rolnika,
 • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
 • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
  - zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych (symbol formularza w zależności od gatunku OB-1/110 - krowy - otwórz, OK-1/110 - klacze - otwórz, OO-1/110 - owce - otwórz, OL-1/110 - lochy - otwórz);

5)  kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów - jeżeli spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnemu numer identyfikacyjny nie został nadany;

6) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem (symbol formularza O - 25/110 - otwórz).

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania kolejnej płatności rolnośrodowiskowej dołącza do wniosku albo składa wraz z odpisem postanowienia sądu, oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu tej płatności (O-28/110 - otwórz). Zgoda nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

W przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, decyzję w sprawie przyznania kolejnej płatności rolnośrodowiskowej spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez tego spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub stado objęte wnioskiem o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub stada, zasady przyznania płatności rolnośrodowiskowej stosuje się odpowiednio.
W przypadku gdy spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej ("własny"), złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej, wnioski te są rozpatrywane łącznie i jest wydawana jedna decyzja w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowych.

Jeżeli spadkobierca/ zapisobierca  nie złoży wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania, następcy prawni rolnika (spadkodkobiercy) nie będą zobowiązani do zwrotu płatności rolnośrodowiskowych z tytułu zaniechania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego.

2) Następstwo prawne w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok.

W przypadku, gdy rolnik, który został rozwiązany (poprzednik następcy prawnego) realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe jego następca prawny może kontynuować realizację tego zobowiązania rolnośrodowiskowego w całości lub w części.

W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne,  w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jego następca prawny może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na jego miejsce, jeżeli objął w posiadanie  użytki rolne lub stado objęte tym wnioskiem.

Wstąpienie do toczącego postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej oznacza, że następca prawny może kontynuować podjęte przez  rolnika zobowiązanie rolnośrodowiskowe w całości lub części.

Wniosek

Następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. Termin nie podlega przywróceniu. Następca prawny rolnika podaje we wniosku swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru.

Wniosek następca prawny składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez rolnika (rozwiązanego) wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

W przypadku, gdy następca prawny  nie złoży wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania zobowiązanie nie będzie realizowane (kontynuowane).

W zależności od tego czy rolnik (rozwiązany) ubiegał się o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej czy też o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej następca prawny składa, odpowiednio:

 • wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (symbol formularza W-2/110 - otwórz), albo
 • wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania kolejnej płatności rolnośrodowiskowej (symbol formularza W-2/110 - otwórz).

Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej następca prawny dołącza:

1) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

 • tego następcy,
 • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
 • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
  - zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (symbol formularza w zależności od gatunku OB-1/110 - krowy - otwórz, OK-1/110 - klacze - otwórz, OO-1/110 - owce - otwórz, OL-1/110 - lochy - otwórz);

3) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów - jeżeli następcy prawnemu numer identyfikacyjny nie został nadany.

Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania  kolejnej płatności rolnośrodowiskowej następca prawny dołącza:

1) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

 • tego następcy,
 • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
 • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
  - zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (symbol formularza w zależności od gatunku OB-1/110 - krowy - otwórz, OK-1/110 - klacze - otwórz, OO-1/110 - owce - otwórz, OL-1/110 - lochy - otwórz);

3) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów - jeżeli następcy prawnemu numer identyfikacyjny nie został nadany;

4) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

 • kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez  rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
 • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności zobowiązujące do zwrotu przyznanych płatności rolnośrodowiskowych (symbol formularza  O-25/110 - otwórz).

W przypadku gdy następca prawny złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej ("własny"), złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej, wnioski te są rozpatrywane łącznie i jest wydawana jedna decyzja w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowych.

Jeżeli następca prawny nie złoży wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania, poprzednik prawny będzie zobowiązany do zwrotu płatności rolnośrodowiskowych z tytułu zaniechania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, jeżeli podmiot ten będzie istniał.

3) Przeniesienie gospodarstwa w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok.

W przypadku, gdy przekazujący realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe przejmujący gospodarstwo może kontynuować realizację tego zobowiązania rolnośrodowiskowego w całości lub w części.

W przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, posiadania gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez rolnika (przekazującego), w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, nowy posiadacz tych gruntów lub stada (przejmujący), może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na miejsce rolnika.

Wstąpienie do toczącego postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej oznacza, że przejmujący może kontynuować podjęte przez  przekazującego zobowiązanie rolnośrodowiskowe. Jeżeli przejmujący nie złoży wniosku i nie będzie kontynuował podjętego przez przejmującego zobowiązania rolnośrodowiskowego, przekazujący będzie zobowiązany do zwrotu przyznanych dotychczas płatności rolnośrodowiskowych.   

Wniosek

Nowy posiadacz gruntów lub stada wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności złożonym przez rolnika.  Termin nie podlega przywróceniu.  Nowy posiadacz gruntów lub stada podaje we wniosku swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru.

Wniosek przejmujący składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez rolnika (przekazującego) wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

W zależności od tego czy przekazujący ubiegał się o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej czy też o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej przejmujący składa, odpowiednio:

 • wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (symbol formularza W-2/110 - otwórz), albo
 • wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania kolejnej płatności rolnośrodowiskowej (symbol formularza W-2/110 - otwórz).

Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej przejmujący dołącza:

1) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez rolnika, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

 • tego posiadacza,
 • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
 • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych, w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
  - zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (symbol formularza w zależności od gatunku OB-1/110 - krowy - otwórz, OK-1/110 - klacze - otwórz, OO-1/110 - owce - otwórz, OL-1/110 - lochy - otwórz);

3) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów - jeżeli następcy prawnemu numer identyfikacyjny nie został nadany;

4) Oświadczenie współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej, jeżeli posiadanie gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów (symbol formularza  O-28/110 - otwórz);

Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania kolejnej płatności rolnośrodowiskowej przejmujący dołącza:

1) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez rolnika, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

 • tego posiadacza,
 • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
 • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych, w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
  - zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (symbol formularza w zależności od gatunku OB-1/110 - krowy - otwórz, OK-1/110 - klacze - otwórz, OO-1/110 - owce - otwórz, OL-1/110 - lochy - otwórz);

3) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów - jeżeli następcy prawnemu numer identyfikacyjny nie został nadany;

4) Oświadczenie współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej, jeżeli posiadanie gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów (symbol formularza  O-28/110 - otwórz);

5) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

 • kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez  rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
 • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności zobowiązujące do zwrotu płatności rolnośrodowiskowych (symbol formularza O-25/110 - otwórz).

W przypadku gdy przejmujący złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej ("własny"), złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej, wnioski te są rozpatrywane łącznie i jest wydawana jedna decyzja w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowych.

Jeżeli przejmujący nie złoży wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania, przekazujący będzie zobowiązany do zwrotu płatności rolnośrodowiskowych z tytułu zaniechania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego.

4) Śmierć rolnika po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej.

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, jego spadkobiercy mogą być przyznane kolejne płatności rolnośrodowiskowe, jeżeli objął w posiadanie grunty lub stado objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika i  są spełnione następujące  warunki:

1) wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia się to przepisom oraz istocie i celowi działania, w ramach którego przyznano pomoc;

3) zostaną przez wnioskodawcę przejęte zobowiązania związane z przyznaną pomocą;

4) środki finansowe z tytułu pomocy nie zostały w całości wypłacone.
Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za poprzedni rok i zanim spadkodawca złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za dany rok, jego spadkobierca/zapisobierca windykacyjny składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

Płatność rolnośrodowiskowa za dany rok może zostać przyznana spadkobiercy rolnika, jeżeli wniosek spadkobierca/zapisobierca windykacyjny złożył w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja roku składania wniosków i nie później niż do dnia 10 czerwca tego roku,  z tym, że złożenie wniosku po terminie 15 maja danego roku skutkować będzie zmniejszeniem należnej kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Jeżeli wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika został złożony po terminie 10 czerwca roku składania wniosków ale w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku , płatności rolnośrodowiskowej za dany rok nie przyznaje się, a spadkobierca/zapisobierca rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych za następne lata (kontynuowania realizacji zobowiązania podjętego przez spadkodawcę/ zapisodawcę windykacyjnego). Termin na złożenie wniosku nie podlega przywróceniu.

Wniosek spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez spadkodawcę/zapisodawcę windykacyjnego wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, za poprzedni rok.

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci rolnika po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej (symbol formularza W-4/110 - otwórz).

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci (W-4/110), poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli zostały nadane, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

2) numer identyfikacyjny nadany zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86);

3) wskazanie realizowanych pakietów lub wariantów, z podaniem łącznej powierzchni działek rolnych, na których są one realizowane;

4) charakterystykę gospodarstwa rolnego, a w przypadku pakietu rolnictwo zrównoważone również liczbę zwierząt w gospodarstwie, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), oraz ich liczbę w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe, o których mowa w tym rozporządzeniu, zwane dalej "DJP", przy użyciu współczynnika ustalonego zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia, obliczoną  według stanu na dzień 15 marca roku, w którym jest składany ten wniosek;

5) oświadczenie o:

 • powierzchni działek ewidencyjnych,
 • sposobie wykorzystywania działek rolnych, w szczególności z podaniem rośliny uprawnej,
 • liczbie zwierząt ras lokalnych;

6) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej;

7) oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z realizacją zobowiązania rolnośrodowiskowego, w tym zobowiązanie do przechowywania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz innych dokumentów dotyczących spełniania warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej lub związanych z tą płatnością przez okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego oraz przez okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji tego zobowiązania;

8) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

Do wniosku spadkobierca/ zapisobierca windykacyjny dołącza:

1) materiał graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi, elementami krajobrazu oraz granicami uprawy zbóż (pszenica, żyto, jęczmienia i owsa);

2) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego;

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo

4) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;

5) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem (symbol formularza  O-25/110- otwórz);

6) wniosek o wpis do ewidencji producentów, jeżeli spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu nie został nadany numer identyfikacyjny;

7) dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru - w przypadku realizacji wariantu pierwszego Pakietu 6 -Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, dotyczy tylko w przypadku zmiany "przejmowanego" zobowiązania ;

8) potwierdzenie prowadzenia produkcji nasiennej, wystawione przez jednostkę koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku realizacji wariantu trzeciego Pakietu 6 -Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (wniosek o przyznanie kolejnej płatności);

9) kopię umowy na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku realizacji wariantu trzeciego Pakietu 6 -Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie; dotyczy tylko przypadku zmiany "przejmowanego" zobowiązania;

10) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

 • rolnika,
 • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
 • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
  - zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku realizacji Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (symbol formularza w zależności od gatunku OB-1/110 - krowy - otwórz, OK-1/110 - klacze - otwórz, OO-1/110 - owce - otwórz, OL-1/110 - lochy - otwórz).

W przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej dołącza do wniosku albo składa wraz z odpisem postanowienia sądu, oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu tej płatności (O-28/110 - otwórz). Zgoda nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

W przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, decyzję w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez tego spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeżeli spadkobierca lub zapisobierca nie złoży wniosku o przyznanie płatności (W-4/110) może na gruntach rolnych rozpocząć nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub stado objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub stada, zasady przyznania płatności rolnośrodowiskowej stosuje się odpowiednio.
W  przypadku gdy spadkobierca złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej ("własny") i złoży również za ten rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci, wnioski te są rozpatrywane łącznie i jest wydawana jedna decyzja w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowych, za dany rok. 

Jeżeli spadkobierca/zapisobierca nie złoży wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, następcy prawni rolnika (spadkobiercy) nie będą zobowiązani do zwrotu płatności rolnośrodowiskowych z tytułu zaniechania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez spadkodawcę/zapisodawcę windykacyjnego.

W przypadku, gdy decyzja nie została wykonana (nie przelano środków na rachunek bankowy spadkodawcy), spadkobierca/ zapisobierca windykacyjny powinien również złożyć wniosek o wypłatę płatności (symbol formularza  W-3/110 - otwórz).

5) Następstwo prawne po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej.

W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne,  które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, jego następcy prawnemu mogą być przyznane kolejne płatności rolnośrodowiskowe, jeżeli objął w posiadanie grunty lub stado objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika i są spełnione następujące  warunki:

1) wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia się to przepisom oraz istocie i celowi działania, w ramach którego przyznano pomoc;

3) zostaną przez wnioskodawcę przejęte zobowiązania związane z przyznaną pomocą;

4) środki finansowe z tytułu pomocy nie zostały w całości wypłacone.
Jeżeli następstwo prawne, nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za poprzedni rok i zanim rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za dany rok, jego następca prawny składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

Płatność rolnośrodowiskowa za dany rok może zostać przyznana następcy prawnemu rolnika, jeżeli wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku następstwa prawnego,  następca prawny w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja roku składania wniosków i nie później niż do dnia 10 czerwca tego roku,  z tym, że złożenie wniosku po terminie 15 maja danego roku skutkować będzie zmniejszeniem należnej kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Jeżeli wniosek o przyznanie płatności w przypadku następstwa prawnego został złożony po terminie 10 czerwca roku składania wniosków ale w terminie 7 miesięcy od dnia zdarzenia prawnego, w wyniku, którego zaistniało następstwo prawne, płatności rolnośrodowiskowej za dany rok nie przyznaje się, a następca prawny rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych za następne lata (kontynuowania realizacji zobowiązania podjętego przez poprzednika następcy). Termin na złożenie wniosku nie podlega przywróceniu.

Wniosek następca prawny rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony poprzednika następcy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, za poprzedni rok.

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku następstwa prawnego (symbol formularza W-4/110 - otwórz) po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej.

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku następstwa prawnego (W-4/110), poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli zostały nadane, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

2) numer identyfikacyjny nadany zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86);

3) wskazanie realizowanych pakietów lub wariantów, z podaniem łącznej powierzchni działek rolnych, na których są one realizowane;

4) charakterystykę gospodarstwa rolnego, a w przypadku pakietu rolnictwo zrównoważone również liczbę zwierząt w gospodarstwie, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), oraz ich liczbę w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe, o których mowa w tym rozporządzeniu, zwane dalej "DJP", przy użyciu współczynnika ustalonego zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia, obliczoną  według stanu na dzień 15 marca roku, w którym jest składany ten wniosek;

5) oświadczenie o:

 • powierzchni działek ewidencyjnych,
 • sposobie wykorzystywania działek rolnych, w szczególności z podaniem rośliny uprawnej,
 • liczbie zwierząt ras lokalnych;

6) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej;

7) oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z realizacją zobowiązania rolnośrodowiskowego, w tym zobowiązanie do przechowywania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz innych dokumentów dotyczących spełniania warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej lub związanych z tą płatnością przez okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego oraz przez okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji tego zobowiązania;

8) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

Do wniosku następca prawny rolnika dołącza:

1) materiał graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi, elementami krajobrazu oraz granicami uprawy zbóż (pszenica, żyto, jęczmienia i owsa);

2) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

 • kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez  rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
 • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę do zwrotu przyznanych dotychczas płatności rolnośrodowiskowych (symbol formularza  O-25/110 - otwórz);

3) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

4) kopie wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli następcy prawnemu nie został nadany numer identyfikacyjny;

5) dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru - w przypadku realizacji wariantu pierwszego Pakietu 6 -Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, dotyczy tylko w przypadku zmiany "przejmowanego" zobowiązania;

6) potwierdzenie prowadzenia produkcji nasiennej, wystawione przez jednostkę koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku realizacji wariantu trzeciego pakietu Pakietu 6 -Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie ( wniosek o przyznanie kolejnej płatności);

7) kopię umowy na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku realizacji wariantu trzeciego Pakietu 6 -Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie; dotyczy tylko w przypadku zmiany "przejmowanego" zobowiązania;

8) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

 • rolnika,
 • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
 • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych  w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
  - zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku realizacji Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (symbol formularza w zależności od gatunku OB-1/110 - krowy - otwórz, OK-1/110 - klacze - otwórz, OO-1/110 - owce - otwórz, OL-1/110 - lochy - otwórz).

W przypadku gdy następca prawny złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej ("własny") i złoży również za ten rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku następstwa prawnego wnioski te są rozpatrywane łącznie i jest wydawana jedna decyzja w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowych.

Jeżeli następca prawny nie złoży wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, poprzednik prawny będzie zobowiązany do zwrotu płatności rolnośrodowiskowych z tytułu zaniechania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, jeżeli podmiot ten będzie istniał. Natomiast następca prawny może rozpocząć nowe (własne) zobowiązanie rolnośrodowiskowe.
W przypadku, gdy decyzja nie została wykonana (nie przelano środków na rachunek poprzednika prawnego), następca prawny powinien również złożyć wniosek o wypłatę płatności (symbol formularza  W-3/110 - otwórz). 

6) Przeniesienie posiadania po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej.

W przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, nowemu posiadaczowi tych gruntów lub stada mogą być przyznane kolejne płatności rolnośrodowiskowe, jeżeli są spełnione następujące  warunki:

1)  wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia się to przepisom oraz istocie i celowi działania, w ramach którego przyznano pomoc;

3) zostaną przez wnioskodawcę przejęte zobowiązania związane z przyznaną pomocą;

4) środki finansowe z tytułu pomocy nie zostały w całości wypłacone.

Jeżeli przeniesienia posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za poprzedni rok i zanim złożył on wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za dany rok, nowy posiadacz tych gruntów lub stada składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia ich posiadania.

Płatność rolnośrodowiskowa za dany rok może zostać przyznana nowemu posiadaczowi gruntów lub stada, jeżeli wniosek, jeżeli wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku następstwa prawnego,  następca prawny w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja roku składania wniosków i nie później niż do dnia 10 czerwca tego roku,  z tym, że złożenie wniosku po terminie 15 maja danego roku skutkować będzie zmniejszeniem należnej kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Jeżeli wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku przekazania gospodarstwa został złożony po terminie 10 czerwca roku składania wniosków ale w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt, nie przyznaje się płatności rolnośrodowiskowej za dany rok, a nowy posiadacz gruntów lub stada jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych za następne lata (kontynuowania zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez przekazującego). Termin na złożenie wniosku nie podlega przywróceniu.

Wniosek przejmujący grunty lub stado zwierząt składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez przekazującego, wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, za poprzedni rok.

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt (symbol formularza  W-4/110 - otwórz) po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej.

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt (W-4/110), poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli zostały nadane, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

2) numer identyfikacyjny nadany zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86);

3) wskazanie realizowanych pakietów lub wariantów, z podaniem łącznej powierzchni działek rolnych, na których są one realizowane;

4) charakterystykę gospodarstwa rolnego, a w przypadku pakietu rolnictwo zrównoważone również liczbę zwierząt w gospodarstwie, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), oraz ich liczbę w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe, o których mowa w tym rozporządzeniu, zwane dalej "DJP", przy użyciu współczynnika ustalonego zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia, obliczoną  według stanu na dzień 15 marca roku, w którym jest składany ten wniosek;

5) oświadczenie o:

 • powierzchni działek ewidencyjnych,
 • sposobie wykorzystywania działek rolnych, w szczególności z podaniem rośliny uprawnej,
 • liczbie zwierząt ras lokalnych;

6) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej;

7) oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z realizacją zobowiązania rolnośrodowiskowego, w tym zobowiązanie do przechowywania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz innych dokumentów dotyczących spełniania warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej lub związanych z tą płatnością przez okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego oraz przez okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji tego zobowiązania;

8) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

Nowy posiadacz gruntów lub stada zwierząt  do wniosku dołącza:

1) materiał graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi, elementami krajobrazu oraz granicami uprawy zbóż (pszenica, żyto, jęczmienia i owsa);

2) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

 • kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez  rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
 • zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1-3 lub 5 (symbol formularza  O-25/110 - otwórz);

3) Oświadczenie współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej, jeżeli posiadanie gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów (symbol formularza  O-28/110 - otwórz);

4) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

5) wniosek o wpis do ewidencji producentów, jeżeli spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu nie został nadany numer identyfikacyjny;

6) dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru - w przypadku realizacji wariantu pierwszego Pakietu 6 -Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, dotyczy tylko w przypadku zmiany "przejmowanego" zobowiązania;

7) potwierdzenie prowadzenia produkcji nasiennej, wystawione przez jednostkę koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku realizacji wariantu trzeciego pakietu Pakietu 6 -Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie ( wniosek o przyznanie kolejnej płatności);

8) kopię umowy na rozmnażanie nasion zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku realizacji wariantu trzeciego Pakietu 6 -Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie; dotyczy tylko w przypadku zmiany "przejmowanego" zobowiązania;

9) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia:

 • rolnika,
 • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane - w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
 • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych - w przypadku krów, klaczy, loch i owiec matek
  - zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - w przypadku realizacji Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (symbol formularza w zależności od gatunku OB-1/110 - krowy - otwórz, OK-1/110 - klacze - otwórz, OO-1/110 - owce - otwórz, OL-1/110 - lochy - otwórz).

Spadkobierca/zapisobierca windykacyjny albo następca prawny albo przejmujący grunty lub stado zwierząt , któremu została przyznana płatność rolnośrodowiskowa, realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie ze zmienionym w odpowiednim zakresie planem działalności rolnośrodowiskowej, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej, przypadającym w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana ta płatność tj. do dnia 10 czerwca roku składania wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

Do czasu zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej rolnik (spadkobierca/zapisobierca windykacyjny albo następca prawny albo przejmujący grunty lub stado zwierząt), realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie z dotychczasowym planem działalności rolnośrodowiskowej.

Jeżeli rolnik, który realizuje "własne" zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jest też:

1) spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe;

2) zapisobiercą windykacyjnym, który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego:

 • grunty lub stado objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez tego rolnika lub objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez tego rolnika lub
 • prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie gruntów lub stada,

3) innym następcą prawnym rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe, lub

4) nowym posiadaczem gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej złożonym przez innego rolnika lub objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez tego rolnika
- i zostanie mu przyznana płatność rolnośrodowiskowa po złożeniu "wniosku transferowego W-2, W-4", jeżeli zobowiąże się do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, uznaje się, że rolnik realizuje nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006.

Rolnik podejmuje nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe na okres, przez jaki realizowane byłoby dłuższe z zobowiązań zastąpionych przez nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

W ramach nowego zobowiązania rolnośrodowiskowego, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w ramach dowolnej liczby pakietów, z tym że:

1) pakiet rolnictwo ekologiczne nie może być realizowany równocześnie z pakietem rolnictwo zrównoważone i pakietem ochrona gleb i wód;

2) warianty pakietów ekstensywne trwałe użytki zielone, ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 nie mogą być realizowane równocześnie na tych samych użytkach rolnych;

3) wariant trzeci lub czwarty pakietu  rolnictwo ekologiczne nie mogą być realizowane równocześnie na tych samych użytkach rolnych z wariantami pakietów ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.

W przypadku przejęcia zobowiązania rolnośrodowiskowego i realizacji własnego zobowiązania rolnośrodowiskowego zakaz łączenia poszczególnych pakietów lub wariantów musi być zachowany.  W przypadku, gdy zobowiązanie nie będzie kontynuowane przekazujący lub poprzednik prawny (jeżeli istnieje) będzie zobowiązany do zwrotu płatności rolnośrodowiskowej w części, na której zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie będzie kontynuowane.

7) Wypłata płatności rolnośrodowiskowej w przypadku:


a) śmierci rolnika

Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania. Prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.
W przypadku gdy w decyzji, została przyznana płatność rolnośrodowiskowa spadkodawcy, płatność ta jest wypłacana spadkobiercy.

Jeżeli płatność rolnośrodowiskowa nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, składa wniosek o wypłatę tej płatności (symbol formularza W-3/110 - otwórz) do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika, wraz z:

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu windykacyjnego - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza - w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

 • zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo
 • kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

 • poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji
  - jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie przyznania tej płatności.

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący z wnioskiem:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu
- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę (symbol formularza O-29/110 - otwórz) na wypłatę temu spadkobiercy płatności rolnośrodowiskowej. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub stado, do których została przyznana temu rolnikowi płatność rolnośrodowiskowa, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub stada, przepisy dotyczące spadkobiercy stosuje się odpowiednio.

b) następstwa prawnego

Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.

Jeżeli płatność rolnośrodowiskowa nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji składa wniosek o wypłatę tej płatności (symbol formularza W-3/110 - otwórz) do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.

Do wniosku o wypłatę płatności rolnośrodowiskowej, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności rolnośrodowiskowej kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tej płatności.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę płatności rolnośrodowiskowej nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie wypłaty tej płatności, decyzje o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej wygasają z mocy prawa.

Tabela. Wykaz załączników do wniosków "transferowych" (otwórz):

 • przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w przypadku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego:

  • formularz wniosku (W-4/110) - otwórz;
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz;

 • wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej/kolejnej płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013):

  • formularz wniosku (W-2/110) - otwórz;
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

 • o wypłatę płatności rolnośrodowiskowych:
  • formularz wniosku (W-3/110) - otwórz;
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz.

 • wskazanie zwierząt w zależności od gatunku:

 • oświadczenia:

  • O-25/110 - otwórz - oświadczenie o kontynuacji zobowiązania rolnośrodowiskowego;
  • O-28/110 - otwórz - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie wskazanego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej;
  • O-29/110 - otwórz - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wypłatę wskazanemu spadkobiercy płatności rolnośrodowiskowej.