Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej - terminy składania wniosków/zmian/korekt

Wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja każdego roku.

Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2013 roku, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zmiany do wniosku składa się w terminie do dnia 31 maja każdego roku. Zmianę można złożyć także po 31 maja, jednak nie późnej niż do dnia 10 czerwca w 2013. Zmiana ta spowoduje zmniejszenie kwoty płatności, odnoszącej się do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia (licząc od dnia 3 czerwca 2013 r. włącznie)

Zgodnie z art. 73 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 rolnik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania na piśmie Agencji, że wniosek o przyznanie pomocy jest nieprawidłowy lub zdezaktualizował się od czasu jego złożenia. Jeżeli rolnik z własnej inicjatywy poinformuje kierownika BP na piśmie, że dane zawarte we wniosku są nieprawidłowe lub dane wykazane we wniosku zdezaktualizowały się od czasu jego złożenia, pod warunkiem, że rolnik nie został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu oraz nie został poinformowany o nieprawidłowościach we wniosku, lub gdy może wykazać, że nieprawidłowości nie wynikają z jego winy, nie stosuje się pomniejszenia płatności.

Korekta wniosku jest odpowiedzią na pisemne wezwanie ARiMR do usunięcia braków formalnych we wniosku lub na pisemne wezwanie do złożenia wyjaśnień.

Rolnik, w celu uzupełnienia braków formalnych we wniosku może stawić się osobiście w biurze powiatowym lub przesłać pocztą korektę wniosku w terminie 7 dni (termin ten jest terminem procesowym i na wniosek rolnika może być przywrócony) od daty otrzymania wezwania do usunięcia braków formalnych we wniosku. Gdy rolnik nie złoży korekty do wniosku, nie stawi się w BP, korekta wpłynie po terminie bez wniosku o przywrócenie terminu lub jego kolejne wyjaśnienia będą błędne, wtedy wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Rolnik, w celu złożenia wyjaśnień w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień powinien się stawić osobiście w biurze powiatowym lub powinna wpłynąć korekta wysłana pocztą, dotycząca wyjaśnienia niezgodności we wniosku. Jednakże należy przyjąć od rolnika wyjaśnienia składane w odpowiedzi na ww. wezwanie, nawet po upływie 7 dni, o ile nie została wydana decyzja w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowych dla rolnika. Niestawienie się lub nieprzysłanie korekty do dnia wydania decyzji, w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień mogą skutkować odmową przyznania płatności i/lub nałożeniem sankcji.

Wycofanie części wniosku obejmuje wycofanie pojedynczych działek ewidencyjnych i/lub rolnych lub zwierząt zadeklarowanych we wniosku lub wycofanie poszczególnych pakietów/wariantów, składany z inicjatywy rolnika w każdym momencie. Jeżeli rolnik został powiadomiony o nieprawidłowościach we wniosku, wtedy może dokonać wycofania części wniosku, w odniesieniu do tych elementów, co do których składał wyjaśnienia na wezwanie ARiMR pod warunkiem, że wykryte nieprawidłowości zostały wyjaśnione na korzyść rolnika. Elementy, w których nie zostały wykryte nieprawidłowości, rolnik może nadal wycofywać. Fakt wytypowania rolnika do kontroli na miejscu wstrzymuje obsługę w biurze powiatowym formularza wycofania części wniosku do czasu otrzymania wersji papierowej raportu z czynności kontrolnych w zakresie kwalifikowalności powierzchni lub raportu z czynności kontrolnych w zakresie wzajemnej zgodności oraz na jego podstawie stwierdzenia, czy rolnik był i kiedy powiadomiony o kontroli na miejscu oraz czy na wycofywanej działce stwierdzono nieprawidłowości. W sytuacji, kiedy na wycofywanej działce zostały wykryte nieprawidłowości, rolnik nie może jej wycofać. Wycofanie części wniosku nie może być składane w celu uniknięcia nałożenia sankcji.

Wycofanie całego wniosku - rolnik wycofuje się z ubiegania o wszystkie pakiety/warianty w ramach płatności rolnośrodowiskowych zaznaczone we wniosku o przyznanie płatności. Wycofanie składane jest z inicjatywy rolnika w każdym momencie. W przypadku, gdy rolnik został powiadomiony o nieprawidłowościach we wniosku, wtedy może dokonać wycofania całego wniosku pod warunkiem, że wykryte nieprawidłowości zostały wyjaśnione na korzyść rolnika. Fakt wytypowania rolnika do kontroli na miejscu wstrzymuje obsługę w biurze powiatowym formularza wycofania całego wniosku do czasu otrzymania wersji papierowej raportu z czynności kontrolnych w zakresie kwalifikowalności powierzchni lub raportu z czynności kontrolnych w zakresie wzajemnej zgodności oraz na jego podstawie stwierdzenia czy rolnik był i kiedy powiadomiony o kontroli na miejscu oraz czy na wycofywanych działkach stwierdzono nieprawidłowości. W sytuacji, kiedy na wycofywanych działkach zostały wykryte błędy, rolnik nie może wycofać całego wniosku.

Agencja udostępnia rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, materiał geograficzny, z oznaczeniem co najmniej granic i numerów działek ewidencyjnych, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe, oraz z oznaczeniem granic położonych na obszarze tego gospodarstwa:

1) rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych i obszarów Natura 2000, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), oraz obszarów, o których mowa w art. 33 ust. 2 tej ustawy,

2) obszarów szczególnie narażonych

- nie później niż do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej wraz z Deklaracja pakietów rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2007 - 2013 - (przejdź do linku)

Jeżeli rolnik nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu, zamiast wniosku o jej przyznanie składa, informację o gruntach, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku, wskazując ich położenie i powierzchnię, a w przypadku Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie również zwierzęta, w odniesieniu do których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku (I-110 - otwórz).

Jeśli rolnik nie złoży tej informacji zobowiązany będzie do zwrotu, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana za realizację tego wariantu.