Najważniejsze zmiany w przepisach na 2013 r.

Wstrzymanie naboru na wariant 9.1 i 9.2 Pakietu 9 - strefy buforowe ( nie ma możliwości składnia wniosków z deklaracją tych pakietów zarówno pierwszorocznych jaki kontynuacyjnych. Rolnicy, którzy w poprzednich latach realizowali warianty 9.1 i 9.2 nie muszą zwracać wcześniej otrzymanych płatności, a zobowiązanie w tym zakresie wygasa);

Brak możliwości podjęcia zobowiązania w wariancie 2.9, 2.10, 2.11 i 2.12 - uprawy sadownicze - Pakietu 2 - Rolnictwo ekologiczne - dotyczy wniosków pierwszorocznych;

Brak możliwości podjęcia zobowiązania w wariancie 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych - uprawa prosa -dotyczy wniosków pierwszorocznych;

Uzależnienie płatności w wariancie 2.3/2.4 - trwałe użytki zielone Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne od obsady zwierząt (bydło, konie, owce, kozy) posiadanych w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września  roku złożenia wniosku - dotyczy wniosków pierwszorocznych;

Zmiana reguł przyznawania płatności rolnośrodowiskowej w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa, śmierci rolnika lub innego następstwa prawnego;

Wprowadzony został nowy załącznik dla wnioskodawców deklarujących pierwszy raz Pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne w przypadku realizacji wariantu 2.3/2.4 - trwałe użytki zielone:

  • zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie informacji i rejestracji zwierząt

Składany jest on do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności w zakresie wariantu 2.3/2.4 - dotyczy wniosków pierwszorocznych;

Wymagane załączniki w przypadku wariantu 6.2 Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych:

  • Informacja o wynikach badania
  • Świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego
  • Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej
    składane są do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;

Wymagane załączniki w przypadku pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.
Kopia dokumentu, sporządzona  na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmująca oświadczenia: rolnika, (...) zawierająca wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych musi być składany do wniosku o przyznanie pierwszej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych;

Nowy dokument składany w przypadku, gdy rolnik nie zamierza ubiegać się o w danym roku o przyznanie kolejnej płatności

Informacja o gruntach, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w danym roku, a w przypadku pakietu 7 informację o zwierzętach w odniesieniu do których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe

Brak złożenia Wniosku i brak złożenia Informacji skutkuje zwrotem całej płatności rolnośrodowiskowej przyznanej  do tej pory za realizację danego pakietu/wariantu.

Dokument ten składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

Nowe zasady dokonywania zmian zobowiązania rolnośrodowiskowego;
 
Zniesiono termin początkowy wydawania decyzji (według stanu prawnego obowiązującego do 15 marca 2013 r. - termin ten był ustalony na dzień 1 grudnia roku w którym został złożony wniosek), co oznacza, że płatności rolnośrodowiskowe będą mogły być wypłacane od 16 października roku złożenia wniosku, oczywiście jeżeli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie;

Dokonane zostało ujednolicenie terminów/technik koszenia trwałych użytków zielonych.

  • w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych gruntach rolnych Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone oraz Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone koszenie w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września;
  • w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych gruntach rolnych Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone oraz danego wariantu Pakietu 4 lub Pakietu 5 koszenie w odpowiednim terminie określonym w wymogach dla realizowanego wariantu Pakietu 4 lub Pakietu 5;
  • w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych gruntach rolnych wariantu 2.3 lub 2.4 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne oraz Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone koszenie w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września (dotyczy zobowiązań podjętych przed dniem 15 marca 2011);
  • w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych gruntach rolnych wariantu 2.3 lub 2.4 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne oraz danego wariantu Pakietu 4 lub Pakietu 5 koszenie w odpowiednim terminie określonym w wymogach dla realizowanego wariantu Pakietu 4 lub Pakietu 5 (dotyczy zobowiązań podjętych przed dniem 15 marca 2011).