Informacje oraz dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę prawnego beneficjanta albo nabywcę gospodarstwa beneficjenta albo jego części w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacje oraz dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę prawnego beneficjanta albo nabywcę gospodarstwa beneficjenta albo jego części w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

1. Formularz Wniosku następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader - otwórz;  

2. Załączniki do Wniosku następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

a) Plan Rozwoju Gospodarstwa - Załącznik Nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz;  

- wersja Adobe Reader - otwórz; 

b) Wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2004) - Załącznik Nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz;  

- wersja Adobe Reader - otwórz;  

c) Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że w ramach studiów zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmowały treści związane z rolnictwem w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin - Załącznik Nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz;  

- wersja Adobe Reader - otwórz; 

d) Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę - Załącznik Nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz;  

- wersja Adobe Reader  - otwórz; 

e) Oświadczenie Współposiadacza działki ewidencyjnej wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę - Załącznik Nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader  - otwórz; 

f) Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji -Załącznik Nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader  - otwórz;  

g) Oświadczenie Właściciela albo Współwłaściciela gospodarstwa albo jego części o wyrażeniu zgody na realizację operacji - Załącznik Nr 7 do wniosku o przyznanie pomocy:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader - otwórz; 

h) Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw, w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE, określonych w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 (tj. mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) - Załącznik Nr 8 do wniosku o przyznanie pomocy:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz;  

- wersja Adobe Reader - otwórz;  

i) Oświadczenie następcy prawnego beneficjenta, o wstąpieniu w prawa i obowiązki beneficjenta:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader - otwórz;  

j) Oświadczenie osoby wspólnie wnioskującej o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa albo jego części jednego z beneficjentów:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader - otwórz;  

k) Wzór gwarancji - Załącznik Nr 9 do wniosku o przyznanie pomocy:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader  - otwórz; 


3.  Instrukcja wypełniania Wniosku następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla wersji wniosku PROW 121/13/02/N  otwórz.