Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty (w tym o kolejności przysługiwania pomocy) dotyczące naboru wniosków o wsparcie w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" przeprowadzonego w styczniu 2011 roku  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór z 2011 r.

Uwaga, od 15 lutego 2012 r. obowiązują zaktualizowane dokumenty dotyczące formularza wniosku o płatność w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednocześnie informujemy, iż aktualny formularz wniosku o płatność znajduje się w lokalizacji: pobierz wnioski/wniosek o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013.

Modernizacja gospodarstw rolnych - kolejność przysługiwania pomocy - otwórz

Zasady udzielania wsparcia:

Broszura informacyjna - nabór wniosków w 2011 r.

Ulotka informacyjna - nabór wniosków w 2011 r.

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? - otwórz

Nabór w 2011 r.

W związku z ogłoszeniem informacji o naborze wniosków dla działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" na stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW 121/10/01 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w tym naborze.

W 2011 r. wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będą przyjmowane w terminie od dnia 3 stycznia 2011 r.  do dnia:

 • 17 stycznia 2011 r.*) - w województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim,
 • 28 stycznia 2011 r. - w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, przy czym

przez pierwsze 14 dni terminu naboru wniosków*) w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim mogą być  składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji dotyczących priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego", o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

*) Zgodnie z § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia przez pierwsze 14 dni naboru wniosków o przyznanie pomocy składane będą wyłącznie wnioski na realizację operacji dotyczącej priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego". W związku z tym, iż 14. dzień naboru wniosków w ramach priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego", przypada  w niedzielę (16 stycznia 2011 r.), mając na uwadze przepis Art. 115 K.C. "Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego", wnioskodawcy będą mogli składać wnioski w ramach ww. priorytetu także w poniedziałek (17 stycznia 2011 r.) i uznane będzie to za złożenie wniosku w 14-dniowym terminie.

Będzie to trzeci nabór wniosków na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych"  finansowane z PROW 2007 - 2013.

Informacja dotycząca możliwości uznania kosztu zakupu mlekomatu jako kosztu kwalifikowalnego w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007 - 2013 (otwórz)

Uwaga: Informacja dla Wnioskodawców w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW 2007-2013, w odniesieniu do operacji dot. realizacji priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego", o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. - została w dniu 14.01.2011 r. doprecyzowana pod względem możliwych do współfinansowania operacji w przypadku, gdy byłaby ona realizowana w ramach ww. priorytetu i byłaby ukierunkowana na rozwijanie produkcji mleka.

Pytania, odpowiedzi - dotyczące priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego" -  otwórz

Formularze wniosku i zasady udzielania wsparcia

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych.

W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
 • Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie (zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z2007 nr 193 poz. 1397 z późn. zm.), skutkuje nieprzyznaniem pomocy, z zastrzeżeniem przepisu § 14 ust. 1a tego rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę również na dokument, niezbędny do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, którego niedostarczenie (jeśli dotyczy Wnioskodawcy) skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z § 14 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra RiRW. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
 • Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel, albo wersji PDF.
 • Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);
 • Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek do oddziału regionalnego składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Biuro powiatowe przekaże wniosek niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych":

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

a) Plan Rozwoju Gospodarstwa -Załącznik Nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy 

b) Wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2004) - Załącznik Nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy

c) Oświadczenie Wnioskodawcy o ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej - Załącznik Nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy

d) Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa / działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych* o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez innego Współposiadacza - Załącznik Nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

e) Oświadczenie dotyczące kwalifikacji zawodowych - Załącznik Nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy:

f) Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji -Załącznik Nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy:

g) Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością (...) - Załącznik Nr 7 do wniosku o przyznanie pomocy:

h) Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo - Załącznik Nr 8 do wniosku o przyznanie pomocy:

i) Wzór gwarancji - Załącznik Nr 9 do wniosku o przyznanie pomocy:


3.
 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz Planu Rozwoju Gospodarstwa w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz UE L 185/60 z dnia 15 lipca 2011 r.), zmieniona została Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (str. nr 21, pkt 26) w zakresie możliwości uzyskania zaliczki na realizację operacji w wysokości do 50% kwoty pomocy.

  4. Narzędzia pomocnicze

  • Zakres informacji wskazanych do zamieszczenia w zapytaniu ofertowym.
  • Ekspertyza (wyciąg dostosowany przez ARiMR dla potrzeb realizacji działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013) - luty 2007

  oraz jej uzupełnienie:

  • Ekspertyza - publikacja pt. "Zasady doboru maszyn rolniczych" - wydana w 2008 r. przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie stanowi uzupełnienie ww. ekspertyzy wydanej w lutym 2007 r. Ekspertyza ta zawiera więcej wskaźników dot. racjonalnego wyposażenia gospodarstw dla szerszej grupy maszyn i urządzeń, obejmując także wybrane środki stosowane w transporcie rolniczym. Zaproponowano w niej również zmodyfikowaną i uszczegółowioną metodykę oceny doboru ciągników do gospodarstw rolnych. Wskaźniki racjonalnego wykorzystania maszyn, względnie wskaźniki racjonalnego wyposażenia gospodarstwa w maszyny, opracowano dla 380 rodzajów i typów ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Na potrzeby poprawnego przeprowadzania oceny ekonomiczno-technicznej, w tym oceny racjonalności zakupu maszyn i urządzeń rolniczych w oparciu o najnowsze dane/mierniki/normatywy w ramach działania 121 "Modernizacja..." materiał ten uznano za niezbędny.

  • Jednolita metodyka wyceny używanego sprzętu, maszyn i urządzeń w ramach PROW 2007-2013 - otwórz
  • Przykładowy wzór UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA MASZYN, zawierający wskazanie zakresu informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowie zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi planującymi w ramach najbliższego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2011 (od 3 stycznia 2011 r.) złożyć wniosek dotyczący planowanego zakupu wyłącznie nowych maszyn i urządzeń celem ich wspólnego używania w ich gospodarstwach rolnych.

     otwórz

   Udostępniony przez ARiMR szablon przykładowej UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA MASZYN nie stanowi obowiązującego wzoru. Wskazuje natomiast na zakres informacji, jakie powinny być zamieszczone  w tego rodzaju umowach zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi planującymi w najbliższym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2011 (rozpoczynającego się  3 stycznia 2011 r.) złożyć wniosek dotyczący planowanego zakupu wyłącznie nowym maszyn i urządzeń, które stawić będą przedmiot ich współwłasności, w celu ich  używania w posiadanych gospodarstwach rolnych.

   Sposób i forma redakcji poszczególnych postanowień tego rodzaju umowy oraz sposób uregulowania szczegółowych kwestii, jakie powinna ona zawierać (zgodnie z §2 a pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) pozostają w gestii osób wspólnie wnioskujących, będących stronami tego rodzaju umowy.

  5. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

  1)  Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121  "Modernizacja gospodarstw rolnych" - otwórz;

  2)  załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz;

  3)  załącznik Nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność - otwórz;

  4)  załącznik Nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości - otwórz;

  5)  załącznik Nr 4 - Umowa wspólnego używania maszyn lub urządzeń, która na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, które wspólnie wnioskowały o przyznanie pomocy.

  6. Ankieta monitorująca dla działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

  7. Akty prawne

   Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

  Uwaga
  W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

  Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie możliwości dokonywania zmian w zakresie postanowień wynikających z umów przyznania pomocy zawartych przed dniem 12 listopada 2010 roku w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2007-2013

  Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013.