Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty (w tym kolejność przysługiwania pomocy) dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" przeprowadzonego w październiku 2012 r. w woj. podkar  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty (w tym kolejność przysługiwania pomocy) dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach dz 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" przeprowadzonego w październiku 2012 r. w woj. podkarpackim

Szanowni Państwo,

Od dnia od dnia 2 października 2012r. do dnia 29 października 2012 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje realizowane w województwie podkarpackim.

Będzie to czwarty nabór wniosków na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych"  finansowane z PROW 2007 - 2013.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193 poz. 1397, z późn. zm.).
Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (otwórz).

Nabór wniosków dotyczy operacji planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW 121/12/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Podkarpackim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załącznik, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie od dnia 2 października 2012r. do dnia 29 października 2012r., zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, ARiMR nie przyznaje pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Podkarpackim OR ARiMR, jako właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji zlokalizowanej w województwie innym niż podkarpackie, nie będzie on przyjęty przez ARiMR do finansowania.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR (BP ARiMR), znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Podkarpackiego OR ARiMR, jako właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem BP ARiMR, zostanie przekazany niezwłocznie do Podkarpackiego OR ARiMR.

Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Podkarpackim OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR, ARiMR wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą również składać osoby planujące wspólny zakup nowych maszyn lub urządzeń.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy, bez względu na to, czy wniosek będzie składany indywidualnie, czy przez osobę wspólnie wnioskującą.

Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w ww. rozporządzeniu, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Kolejność, o której mowa powyżej, jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. W przypadku gdy dany wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa wyżej, nie przyznaje się punktów.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Podkarpackim OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w tym terminie, które wpłynęły do Podkarpackiego OR ARiMR do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie podkarpackim.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, ale wpłynęły do Podkarpackiego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności określonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z § 15 ust. 1-9 ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" udzielane są w Podkarpackim OR ARiMR (tel. (17) 875 60 83, 35-310 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 36) i pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych":

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

a) Plan Rozwoju Gospodarstwa -Załącznik Nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy

b) Wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2004) - Załącznik Nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy

c) Oświadczenie Wnioskodawcy o ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej - Załącznik Nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy

d) Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa / działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych* o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez innego Współposiadacza - Załącznik Nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

e) Oświadczenie dotyczące kwalifikacji zawodowych - Załącznik Nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy:

f) Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji -Załącznik Nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy:

g) Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością (...) - Załącznik Nr 7 do wniosku o przyznanie pomocy:

h) Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo - Załącznik Nr 8 do wniosku o przyznanie pomocy:

i) Wzór gwarancji - Załącznik Nr 9 do wniosku o przyznanie pomocy:

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz Planu Rozwoju Gospodarstwa w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

4. Narzędzia pomocnicze

a) Zakres informacji wskazanych do zamieszczenia w zapytaniu ofertowym.

b) Ekspertyza (wyciąg dostosowany przez ARiMR dla potrzeb realizacji działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013) - luty 2007

oraz jej uzupełnienie:

  • Ekspertyza - publikacja pt. "Zasady doboru maszyn rolniczych" - wydana w 2008 r. przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie stanowi uzupełnienie ww. ekspertyzy wydanej w lutym 2007 r. Ekspertyza ta zawiera więcej wskaźników dot. racjonalnego wyposażenia gospodarstw dla szerszej grupy maszyn i urządzeń, obejmując także wybrane środki stosowane w transporcie rolniczym. Zaproponowano w niej również zmodyfikowaną i uszczegółowioną metodykę oceny doboru ciągników do gospodarstw rolnych. Wskaźniki racjonalnego wykorzystania maszyn, względnie wskaźniki racjonalnego wyposażenia gospodarstwa w maszyny, opracowano dla 380 rodzajów i typów ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Na potrzeby poprawnego przeprowadzania oceny ekonomiczno-technicznej, w tym oceny racjonalności zakupu maszyn i urządzeń rolniczych w oparciu o najnowsze dane/mierniki/normatywy w ramach działania 121 "Modernizacja..." materiał ten uznano za niezbędny.
  • wersja Adobe Reader - otwórz

c) Jednolita metodyka wyceny używanego sprzętu, maszyn i urządzeń w ramach PROW 2007-2013 - otwórz

d) Przykładowy wzór UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA MASZYN, zawierający wskazanie zakresu informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowie zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi planującymi w ramach najbliższego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2011 (od 3 stycznia 2011 r.) złożyć wniosek dotyczący planowanego zakupu wyłącznie nowych maszyn i urządzeń celem ich wspólnego używania w ich gospodarstwach rolnych.

  otwórz

Udostępniony przez ARiMR szablon przykładowej UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA MASZYN nie stanowi obowiązującego wzoru. Wskazuje natomiast na zakres informacji, jakie powinny być zamieszczone  w tego rodzaju umowach zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi planującymi w najbliższym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2011 (rozpoczynającego się  3 stycznia 2011 r.) złożyć wniosek dotyczący planowanego zakupu wyłącznie nowym maszyn i urządzeń, które stawić będą przedmiot ich współwłasności, w celu ich  używania w posiadanych gospodarstwach rolnych.

Sposób i forma redakcji poszczególnych postanowień tego rodzaju umowy oraz sposób uregulowania szczegółowych kwestii, jakie powinna ona zawierać (zgodnie z §2 a pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) pozostają w gestii osób wspólnie wnioskujących, będących stronami tego rodzaju umowy.

5. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

1)  Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121  "Modernizacja gospodarstw rolnych" - otwórz;

  • załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz;
  • załącznik Nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność - otwórz;
  • załącznik Nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości - otwórz;
  • załącznik Nr 4 - Umowa wspólnego używania maszyn lub urządzeń, która na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, które wspólnie wnioskowały o przyznanie pomocy.
     

6. Akty prawne

Adres Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR: 35-310 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 36

7. Zasady udzielania wsparcia

Modernizacja gospodarstw rolnych - kolejność przysługiwania pomocy w 2011 r. - otwórz